Đề thi thử đại học môn Hóa đề số 22

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 51 câu - Số lượt thi : 181

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dung dịch X gồm các chất NaAlO2 0,16 mol; Na2SO4 0,56 mol ; NaOH 0,66 mol. Thể tích của dung dịch HCl 2M cần cho vào dung dịch X để được 0,1 mol kết tủa là :

Câu 2: Cho 0,125 mol anđêhit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3 thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hidro hóa hoàn  toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X  có công thức chung là :

Câu 3: Cho 9,125 gam muối hidrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chưa 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Công thức cấu tạo của muối hidrocacbonat đó là

Câu 4: Dung dịch X chứa 8,36 gam hỗn hợp hidroxit của 2 kim loại kiềm. Để trung hòa  X cần dung tối thiểu 500 ml dung dịch HNO3 0,55 M. Biết hidroxit của kim loại có nguyên tử khối lớn hơn chiếm 20% số mol hỗn hợp. Kí hiệu hóa học của 2 kim loại kiềm lần lượt là :

Câu 5: Cho các phản ứng sau : (a)Sn +HCl(loãng)→                                 (b)FeS + H2SO4(loãng)→ (c)MnO2 + HCl(đặc)\overset{t^{0}}{\rightarrow}                                (d) Cu + H2SO4(đặc)\overset{t^{0}}{\rightarrow} (e) Al + H2SO4(loãng)→                                 (g) FeSO4 + KMnO4 +H2SO4→ Số phản ứng mà H+ đóng vai trò  oxi hóa là :

Câu 6: Cho các phát biểu sau: 1)    Phenol có tính axit mạnh hơn C2H5OH vì nhân bezen hút electron của nhóm OH, trong khi đó nhóm C2H5 là nhóm đẩy electron vào nhóm –OH 2)    Phenol có tính axit mạnh hơn C2H5OH và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH, còn C2H5OH không phản ứng 3)    Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3 vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ được C6H5OH kết tủa. 4)    Phenol trong nước cho mội trường axit làm quỳ tím hóa đỏ Số phát biểu đúng là

Câu 7: Một hỗn hợp gồm anđehi acrylic và một anđêhit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy thu được hấp thụ hết  vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 8,5 gam kết tủa . Công thức cấu tạo của X là

Câu 8:   Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số  nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol ( số mol của Y lớn hơn  số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 80%) thì số gam este thu được là

Câu 9: Cho các dung dịch sau: C2H5ONa, CH3NH2, CH3COONa, C6H5NH4Cl và C6H5ONa. Số dung dịch có giá trị pH >7 là

Câu 10: Cho các biểu thức xác định momen quán tính của các vật như sau: a.I=\frac{1}{12}Ml^{2}     b.I=MR^{2}      c.I=\frac{2}{5}MR^{2}    d.I=\frac{1}{2}MR^{2} e.I=\frac{1}{3}MR^{2}    Khi xác định momen quán tính của hệ gồm (người + sàn quay). phải sử dụng các biểu thức nào? Biết rằng người đó đứng ở mép của sàn quay và sàn quay quanh trục đi qua tam sàn:

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 và 0,01 mol FeS rồi cho khí thu được hấp thụ hết vào dung dịch KMnO4 vừa đủ, thu được V lít dung dịch có pH=2. Giá trị của V là

Câu 12: Điện phân (với điện cực trơ ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân . Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là

Câu 13: C6H10 có bao  nhiệu đồng phân cấu tạo phản ứng với AgNO3/NH3 cho kết tủa vàng?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 15: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 16: Cho các chất : CH3OCH3(1); C2H5OH(2); C6H5CH2OH(3); C6H5OH(4); CH3C6H40H(5); HOC6H4OH(6) Những chất nào phản ứng được cả với NaOH và Na là:

Câu 17: Chất X có công thức phân tử là C4H10O. Khi oxi hóa X bằng CuO (t0) thì thu được hợp chất hữu cơ Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Mặt khác khi cho anken tạo ra từ X hợp nước (H+, t0) thì cho một ancol bậc 1 và một ancol bậc 2. X có tên gọi là

Câu 18: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa tham gia phản ứng với  NaOH vừa tham gia phản ứng với HCl?

Câu 19: Thuốc thử để tách từng chất ra khỏi hỗn hợp riêng biệt gồm phenol, anilin, benzen là

Câu 20: Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử là C8H10O tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH?

Câu 21: Dùng CO để khử hoàn toàn 2,88 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 thu được 2,24 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan 2,88 gam X cần vừa đủ 100ml dung dịch HCl . Kết thúc thí nghiệm thu được 224ml khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl là

Câu 22: Dung dịch A chứa a mol NaOH tác dụng với dung dịch chứa b mol H3PO4 sinh ra hỗn hợp gồm Na2HPO4 +Na3PO4. Tỉ số  \frac{a}{b}   là

Câu 23: Đung nóng 57,5 gam etanol với H2SO4 đặc ở 1700 C. Dẫn các sản phẩm khí và hơi lần lượt qua các bình 1 đựng CuSO4 bình 2 chứa NaOH đặc dư, bình 3 chưa dung dịch Br2 trong CCl4 dư. Sau thí nghiệm bình 3 tăng thêm 21 gam. Hiệu suất của cả quá trình đehidrat hóa etanol là

Câu 24: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp gồm etilen, propilen, propen, các buten và axetilen ( ở đktc) qua dung dịch brom dư thì thấy khối lượng brom trong bình giảm 19,2 gam. Lượng CaC2 cần dùng để điều chế được lượng axetilen có trong hỗn hợp trên là

Câu 25: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5 M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

Câu 26: Cho 6,6 gam một anđehit  X đơn chức ,mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3, đun nóng. Toàn bộ lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 (loãng), thoát ra 2,24 lít NO (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc). Công thức  cấu tạo thu gọn của X là

Câu 27: Các chất mà phân tử không phân cực là 

Câu 28: Cho 3 chất : ancol etylic (1), phenol (2), p- nitrophenol(3) Độ linh động của nguyên tử hidro trong nhóm –OH  tăng đần theo thứ tự nào sau đây?

Câu 29: Sau khi ozon hóa, thể tích O2 giảm đi 5ml. Thể tích khí O3 được tạo thành là 

Câu 30: Trộn lẫn 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng. % khối lượng Na2HPO4 trong hỗn hợp chất rắn thu được là

Câu 31: Trộn 100 ml dung dịch X(gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch Y ( gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M ) thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch E (gồm H2SO4 1M và HCl 1M ) vào dung dịch Z thu được V lít CO2(đktc) và dung dịch T. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch T thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của V lần lượt là:

Câu 32: Trung hòa 5,4 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH(phenol), và C6H5COOH (axit bezoic), cần dùng V ml dung dịch NaOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng , thu được 6,94 gam hỗn hợp chất rắn khan . Giá trị của V là

Câu 33: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+ ; 0,02 Ca2+ ;  0,02 mol HCO3- và a mol ion X ( bỏ qua sự điện phân nước). Ion X và giá trị của a là:

Câu 34: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetat và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X ( xúc tác Ni) một thời gian , thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng brom tham gia phản ứng là:

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(1)Fructozo và glucozo đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(2)Saccarozo và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3)Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4)Xenlulozo và saccarozo đều thuộc loại đisaccarit.

Các phát biểu đúng là

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc, vừa đủ , có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Giá trị của b là

Câu 37: Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18,8 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng sinh ra 5,6 lít khí H2(đktc). Công thức phân tử của 2 ancol đó là :

Câu 38: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2 M và NaHCO3 0,2M , sau phản ứng thu đươc số mol CO2 là

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước  được dung dịch X. Nếu cho 110ml dugn dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa . Giá trị của m là

Câu 40: X có thể là chất nào trong dãy biến hóa sau:

Benzen   →  X  → m- clo nitrobenzen

Câu 41: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY ) có tổng khối lượng  là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dung với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức  và phần trăm khối lượng của X và Z là

Câu 42: Trong các chất : xiclopropan, xiclohexan, benzen, stiren, axit axetic, axit acrylic, anđehit acrylic, axeton, etyl axetat , vinyl axetat đimetyl ete. Số chất làm mất màu nước brom là

Câu 43: Sục từ từ V lít khí CO2 (đktc)  vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M Thu được 15 gam kết tủa . Giá trị của V là 

Câu 44: Cho 0,15 mol NH2C3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch . Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , số mol NaOH đã phản ứng là :

Câu 45: Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10?

Câu 46: Để hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm (Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3) cần vừa đủ 700 ml dung dịch HCl 1M thu được  dung dịch X và 3,36 lít H2(đktc). Cho naOH dư vào dung dịch X rồi lấy toàn bộ kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thì lượng chất rắn thu được là

Câu 47: Hòa tan hoàn toàn 2,1 gam muối cacbonat của kim loại hóa trị II trong dd H2SO4 loãng được 3 gam chất rắn khan. Công thức muối của kim loại  hóa trị II là

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn 20 gam một hỗn hợp X gồm MgO, CuO, Fe2O3, phải dung vừa hết  350ml dung dịch HCl 2M. Mặt khác nếu lấy 0,4 mol hỗn hợp X đốt nóng trong ống sứ ( không có không khí) rồi thổi một luồng H2 dư đi qua để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam chất rắn và 7,2 gam nước. Giá trị của m là

Câu 49: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2(đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa , lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là

Câu 50: Chia m gam hỗn hợp X gồm hai kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc) Phần 2 : Nung nóng không khí dư , thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn  chỉ gồm các oxit. Giá trị của m là

Câu 51: Cho cân bằng hóa học : PCl5(k)      \rightleftharpoons         PCl3 (k) + Cl2 (k) ; \Delta H  >o Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trái Tim Cô Đơn 9 14 64% 95.13
2 Nhi Yến 3 4 75% 1.92
3 Nguyen Thanh Cong 4 12 33% 10.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12