Đề thi thử đại học môn hoá đề số 46

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 14 câu - Số lượt thi : 161

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho 27,4 gam Ba tan hết vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 150ml dung dịch FeSO4 1M, lọc lấy kết tủa, rồi nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại chất rắn có khối lượng là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56, Ba = 137)

Câu 2: Để xà phòng hoá hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp hai este được tạo ra từ hai axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 500ml dung dịch NaOH 0,1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng xà phòng hoá là (Cho H=1, C=12, Na=23, O=16)

Câu 3: Cho 8,9 gam alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hoá học) thu được khối lượng chất rắn khan là (Cho H=1, C=12, Na=23, O=16, Cl=35,5, N=14)

Câu 4: Dãy gồm các chất đều có khả năng làm mất màu nước brom là

Câu 5: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hoá học?

Câu 6: Dung dịch CH3NH2  có khả năng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Câu 7: Ankan có mạch cacbon không phân nhánh là ankan mà trong phân tử chỉ chứa nguyên tử C

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm khi điều chế Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl đặc, đun nóng, để loại bỏ khí HCl lẫn trong Cl2 người ta thường rửa khí này bằng

Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glixin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Ki thuỷ phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala - Gly, Gly - Ala và tripeptit Gly - Gly -Val. Phần trăm khối lượng của N trong X là (Cho H=1, C=12, N=14, O=16)

Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn 88,8 gam một triglixerit  thu được 9,2 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (Cho H=1, C=12, N=14, O=16)

Câu 11: Hoà tan hết m gam hỗn hợp Cr và Zn vào dung dịch HCl (dư, đun nóng) thu được 8,96 lit khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp đó vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội (dư) đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 2,24 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Phần trăm số mol của Cr và Zn trong m gam hỗn hợp ban đầu lần lượt là

Câu 12: Hoà tan hết 10,8 gam Ag váo dung dịch HNO3 đặc, đun nóng thu được khí X (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ toàn bộ khí X vào 200 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất còn lại là (Cho Ag=108, N=14, O=16, K=39)

Câu 13: Hợp chất mà bằng một phản ứng hoá học không thể tạo ra HNO3

Câu 14: Ion nào sau đây có số electron độc thân nhiều nhất? (Cho Fe (Z=26), Cr (Z=24), Cu (Z=29), Al (Z= 13))

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Đức Anh 10 14 71% 1.07
2 KuBin Hoang 9 14 64% 17.73
3 Đinh Thị Thu Trang 7 13 54% 0.6
4 Tuy Nguyen 4 6 67% 2.8
5 nguyễn ngọc minh 4 11 36% 21.95
6 Đổi Tên Rồi 0 0 0% 0.12
7 Trân's Trân's 4 14 29% 33.22
8 Trần Vỹ 2 7 29% 25.73

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12