Đề thi thử đại học môn lịch sử năm 2014 - đề số 1

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1615

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày bối cảnh lịch sử ra đời Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 - 12 - 1946)

Câu 2: Phân tích đường lối kháng chiến do Đảng ta xây dựng trong những năm đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)

Câu 3: Hoàn cảnh, mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 4: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam? Nêu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5: Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã diễn ra như thế nào?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tiểu Công An 0 0 0% 0.67
2 Chính Lâm 0 0 0% 0.02
3 Thuy Huong 0 0 0% 0.18

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12