Đề thi thử đại học môn lý đề số 18

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 54 câu - Số lượt thi : 152

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm: cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được ,điện trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp ,M là điểm nằm giữa điện trở và cuộn cảm thuần. Điện áp hai đầu đoạn mạch là u = U0cos\omega t.Điều chỉnh L sao cho CL- C2R2=\frac{1}{\omega ^{2}} . Khi u=U0 thì uMB  có giá trị 

Câu 2: Khi nói về dao động điều hòa của một vật thì phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 3: Bước sóng của photon ánh sáng huỳnh quang lớn hơn bước sóng photon ánh sáng kích thích là vì 

Câu 4: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra dòng điện có tần số 60Hz để duy trì hoạt động của một thiết bị kĩ thuật (chỉ hoạt động với tần số 60Hz) Nếu thay đổi roto của máy bằng một roto khác có nhiều hơn một cặp cực thì số vòng quay của roto trong một giờ thay đổi 7200 vòng. Số cặp cực của roto ban đầu là 

Câu 5: Mạch đxiện RLC có điện dung  C thay đổi được. Khi C=C1 thì  công suất mạch có giá trị Pmax =100W.Khi C=C2 =0,5C1 thì điện áp giữa hai cực tụ điện có giá trị cực đại U Cmax =100 V. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị bằng

Câu 6:   Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L=\frac{1}{5\pi } H,có điện trở thuần R=15Ω mắc nối tiếp với một điện trở R,điện áp hai đầu mạch là u=U0cos314t. Dịch chuyển con chạy biến trở sao cho giá trị của biến trở biến thiên từ 10Ω đến 20Ω thì công suất tỏa nhiệt của biến trở sẽ

Câu 7: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có điện trở r. Điều chỉnh R=20Ω thì công suất tiêu thụ trên R lớn nhất và điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha 60so với điện áp hai đầu R .Để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất thì R bằng

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 0,8mm vầ cách màn 1,2m.Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ0,75µm và λ2 =0,5 µm vào hai khe .Hỏi trên vùng giao thoa có độ rộng 10mm có bao nhiêu vân sang đơn sắc ?

Câu 9: Đặt điện áp u=Ucos2πft vào hai đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp có độ tự cảm L thay đổi đươc .Khi L=L1 hoặc L=L2   (L1 ≠ L2) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau. Khi L= Lthì điện áp hai đầu cuộn cảm lớn nhất .Mối lien hệ giữa L1,Lvà L0

Câu 10: Một con lắc lò xo (m=100g,K=100 N/m) treo thẳng đứng .Từ vị trí cân bằng nâng lò xo đến vị trí lò xo bị nén một một đoạn xx rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa .Thời gian từ khi buông vật đến khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên là \frac{1}{30}s.Cho g=10m/s2  =10 .Biên độ dao động của vật bằng

Câu 11: Một ống Ronghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 ­.Để tăng độ cứng của tia X nghĩa là để giảm bước sóng của nó ,người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm  ΔU=3300V.Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó.

Câu 12: Chọn phát biểu sai:

Câu 13: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm ba đoạn mạch mắc nối tiếp : Đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở r , đoạn MN gồm điện trở R và đoạn NB gồm có tụ điện có điện dung C .Biết điện áp hai đầu AM sớm pha 600  so với dòng điện qua mạch  và UNB= \sqrt{3}U MN = \sqrt{3}UAM. Hệ số công suất của mạch bằng

Câu 14: Trong hiện tượng quang -phát quang sự hấp thụ hoàn toàn một photo sẽ :

Câu 15: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L dao động với tần số f .Ghép nối tiếp với tụ C’ một tụ điện có điện dung C’=\frac{C}{3}  ,đồng thời tăng số vòng của cuộn cảm lên hai lần thì tần số.

Câu 16:  Sự phát xạ cảm ứng là sự 

Câu 17: Một cuộn dây thuần cảm L khi mắc với tụ điện C1  thì được mạch dao động  có tần riêng số 60MHz .Thay tụ C1 bởi tụ C2  thì mạch dao động có tần số riêng bằng 80MHz. Khi mắc cuộn cảm L nói trên với hai tụ C1 và C2  ghép song song thì được mạch dao động có tần số riêng là 80MHz .Khi mắc cuộn cảm L nói trên với hai tụ C1 và C2  mắc song song thì được mạch dao động có tần số riêng là 

Câu 18: Mức năng lượng En trong nguyên tử hidro được xác định En = (trong đó n là số nguyên dương ,E0 là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản ). Khi electron chuyển từ quỹ đạo thứ tư về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử hidro phát ra bức xạ có bước sóng λ0 .Nếu electron chuyển từ quỹ đạo thứ năm về quỹ đạo thứ ba thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là 

Câu 19: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe a=2,0mm ,khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát D=120cm.Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai vân sáng có bước sóng 0,4 µm và 0,6 µm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn .Xét điểm N trên màn cùng màu với vân trung tâm , giữa M và vân trung tâm còn có ba vị trí phân biệt khác cùng màu với nó, N cách vân trung tâm

Câu 20: Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L được nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được,Điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch là : u=U\sqrt{2}  cos314t. Khi C=C1  thì công suất của mạch là P=240W và cường độ dòng điện qua mạch là i=I\sqrt{2} cos (314t+\frac{\pi }{3}  ).Khi C=C2  thì công suất mạch cực đại bằng 

Câu 21: Xét phản ứng : _{6}^{3}\textrm{Li} +n   ->   T +  α + 4,8 MeV. Giả sử ban đầu động năng các hạt trước phản ứng không đáng kể .Động năng của hạt Triti bằng 

Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh R để công suất trên R lớn nhất , khi đó điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu biến trở .Hệ số cồn suất của mạch khi đó bằng 

Câu 23: Một con lắc đơn treo trong thang máy ở nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2  .Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì 2s .Nếu thang máy đang có gia tốc và chiều hướng lên với độ lớn a=4,4 m/s2 , thì động năng của con lắc biến thiên với chu kì là

Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi được .Điều chỉnh giá trị của L thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu L lớn gấp hai lần điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu R .Tỉ số giữa ULmax  và U Cmax  lúc này là 

Câu 25:  Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt đất lên độ cao h=5km.Coi trái đất hình cầu và có bán kính R=6400Km .Mỗi ngày đêm đồng hồ đó chạy

Câu 26: Hai chất điểm P và Q cùng xuất phát từ gốc tọa độ O và bắt đầu  dao động điều hòa cùng theo trục x với cùng biên độ nhưng với chu kì lần lượt là 3s và 6s .Tỉ số độ lớn vận tốc của chất điểm P so với chất điểm Q khi chúng gặp nhau là 

Câu 27: Bức xạ có tần số f= 1014 Hz được phát ra từ

Câu 28: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC có điện dung C thay đổi được .Thay đổi C đến khi ZC =50Ω thì công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất , khi ZC =55Ω thì điện áp hiệu dung hai đầu tụ C lớn nhất .Gía trị của điện trở R là 

Câu 29: Một nhà máy điện  gồm hai tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời . Điện sản xuất ra được  đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất 80% .Nếu chỉ có một tổ máy hoạt động thì hiệu suất  truyền tải lúc này là bao nhiêu? Biết điện áp hai đầu đường dây và điện trở trên không đổi

Câu 30: Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật \phi =\phi _{0}cos(\omega t+\varphi _{1}) làm cho khung dây xuất hiện một xuất điện động cảm ứng e=E_{0}cos (\omega t +\varphi _{2}).Hiệu số \varphi _{2} -\varphi _{1} có giá trị bằng 

Câu 31: Nếu đặt điện âp u1=2U\sqrt{2} cos (100Пt) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R không đổi nối tiếp với cuôn cảm thuần L thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P .Nếu đặt điện áp u2 =U \sqrt{2}cos (100Пt) vào hai đầu đoạn mạch trên thì công suất tiêu thụ của đọa mạch là  

Câu 32: Cho mP =1,0073u, u=931MeV/v2,c=3.108 m/s .Proton có động năng bằng  KP=1,4MeV thì động lượng của nó có độ lớn 

Câu 33: Đoạn mạch AB gồm AM chỉ chứa cuộn dây thuần cảm ,MN chứa điện trở thuần R ,NB chứa tụ điện có điện dung C .Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp u=Uo cos2Пft  V thì ta luôn có Z C= 2ZL\frac{1}{U_{MN}^{2}}=\frac{1}{U_{AB}^{2}}+\frac{1}{U_{AN}^{2}} Phát biểu nào sau đây là sai

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng : Khi hai màn cách hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân ;Khi hai màn cách khe một đoạn D2 người ta nhận thấy trên màn vân tối thứ K trùng với vân sáng bậc K của hệ vân lúc đầu .Tỉ số \frac{D_{1}}{D_{2}}  bằng

Câu 35: Xét một con lắc lò xo nằm ngang gồm có lò xo nhẹ có độ cứng 19,6 N/m   Và vật nhỏ m1 .Bỏ qua ma sát giữa vật m1  và mặt phẳng .Đặt vật nhỏ m2 =500g lên trên vật m1  rồi kích thích cho vật giao động điều hòa với biên độ 4cm trên mặt phẳng ngang .Lây g=9,8m/s2 ­ .Hệ số ma sát trượt giữa chúng phải lớn hơn 

Câu 36: Chọn phát biểu đúng :

Câu 37: Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp , trong đó tụ điện có điện dung C có thể thay đổi giá trị .Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 200V .Điều chỉnh C để điện áp hai đầu bản tụ có giá trị cực đại và bằng 250V .Khi đó điện áp hiệu dung hai đầu điện trở bằng 

Câu 38: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn 

Câu 39: Một dòng điện xoay chiều một pha , công suất 22000 W được truyền đi bằng dây cao thế 110kV dài 100km .Dây truyền điện bằng đồng ,tiết diện tròn ,đện trở suất  1,7.10-10Ωm .Đường kính nhỏ nhất của dây bằng 

Câu 40: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 1,5s , chieuf dài l=1m .Trong quá trình dao động , góc lện cực đại của aay cheo là 0,05rad .Tốc độ của vật khi  có góc lệch là 0,4rad là

Câu 41: Mạch điện xoay chiều gồm có cuôn dây thuần cảm L nối tiếp với tụ điện có điện  dung C , biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch lần lượt là u=U o cos(ωt+\varphi _{1} ) và i=Io cos(ωt+\varphi _{2} ), Biết dung kháng bằng hai lần cảm kháng, chọn phát biểu đúng

Câu 42: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm (L,r ) nối tiếp với tụ điện , có cảm kháng và dung kháng lần lượt là ZL và ZC  .Biết điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch .Hệ số công suất của mạch bằng

Câu 43: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng , nguồn S phát ra từ ánh sáng đơn sắc .Nếu dịch màn quan sát một đoạn 0,2 m theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì khoảng vân thay đổi một lượng  bằng 500  lần bước sóng Khoảng cách giữa hai khe là

Câu 44: Sợi dây AB dài 1m đầu A cố định ,đầu B gắn vào một cần dung có tần số thay đổi được và được xem là nút sóng .Ban đầu trên dây đang xảy ra sóng rừng ,nếu tăng tần số them 30Hz thì số nút trên dây tăng thêm 5 nút .Tốc độ truyền sóng trên dây là 

Câu 45: Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B .Ban đầu số nguyen tử A lớn gấp 4 lần số nguyên tử B .Hai giờ số nguyên tử A và B bằng nhau .Biết chu kì bán giã của chất B là 20 phút .Chu kì bán giã của chất A là

Câu 46: Khi một nguyên tử chuyển từ mức năng lượng N về mức năng lượng L thì phát ra một photon có màu 

Câu 47: Tìm ý sai:Trong phóng xạ α 

Câu 48: Điện năng của một trạm phát điện được truyền đi với điện áp 12kV , hiệu suất trong quá trình truyền tải là H=50% .Biết công suất truyền tải và hệ số công suất mạch không đổi .Muốn hiệu suất truyền tải đạt 98% thì điện áp ở trạm phát điện phải tăng   

Câu 49: Trên mặt thoáng của chất lỏng người ta tạo hai nguồn Avà B (AB=21cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình U=3 cos 20πt(cm),U=2 cos( 20πt+π) (cm).Coi biên độ sóng khi truyền đi không thay đổi và tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 40cm/s.Số điểm giao đông với biên độ bằng 1cm giữa A và B là    

Câu 50: Một thanh  nhẹ dài L=1m ,quay đều trong mặt phẳng nằm ngang ,xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh có tốc độ ω=4rad/s.Hai đầu thanh có gắn hai chất điểm có khối lượng bằng nhau và bằng m=200g.Động năng của hệ thanh nhẹ và chất điểm bằng 

Câu 51: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U và tần số 50Hz, vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện  có điện dung C thay đổi được .Khi C= thì điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha nhau 150 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và có điện áp hiệu dụng bằng U .Điện trở của cuộn dây bằng   

Câu 52: Gỉa sử hạt nhân X và Y có cùng độ hụt khối và số nuclon của X nhiều hơn số nuclon của Y là 14.Biết năng lượng lien kết riêng của hạt nhân X là 7,9 MeV/nuclon .Số nuclon của hạt nhân X là 

Câu 53: Khi chiếu vào tấm gỗ sơn màu đỏ ánh sáng lam hoặc tím thì tấm gỗ có màu

Câu 54: Một con lắc đơn  m =200g , chiều dài l=40cm .Kéo vật ra một góc αo =60o so với phương thẳng đứng rồi thả ra.Tìm tốc độ của vật khi lực căng dây treo là 4N.cho g=10m/s2 .

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Hữu Nam 23 36 64% 88.98
2 Vu Minhnhat 19 35 54% 81.93
3 nguyễn quang tiến 2 3 67% 5.88
4 Thái Sang 1 1 100% 1.5
5 The Vu 17 50 34% 40.68
6 Nguyễn Thành Luân 0 0 0% 0.17
7 Bảo Bánh Bao 0 0 0% 0.28

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12