Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa đề số 2

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 820

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chất nào sau đây không được dùng để làm khô các khí: CO2, Cl2? Giải thích bằng phương trình hóa học

Câu 2: Không dùng thêm thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn: NaHSO4, NaHCO3, Ba(HCO3)2Mg(HCO3)2, Na2CO3. Thứ tự nhận biết các dung dịch là:

Câu 3: Hợp chất A tác dụng với lượng dư Mg khi đun nóng tạo nên hai chất, một trong hai chất đó là B. Chất B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí độc D. Khi đốt cháy D lại tạo nên chất A ban đầu và H2O. Tìm các chất A, B, D (Biết A là một trong những nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh). Viết các phương trình hóa học xảy ra

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các quá trình sau:

Câu 4: Hòa tan Fe (bột) vào dung dịch H2SO4 loãng, sau đó sục khí Cl2 đến dư vào dung dịch thu được

Câu 5: Để một vật làm bằng Ag ra ngoài không khí bị ô nhiễm H2S một thời gian

Câu 6: Sục khí CO vào dung dịch PdCl2

Câu 7: Cho các công thức phân tử: C4H6, C2H4O2. Hãy viết các công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử trên.

Câu 8: Chia 16 gam một oxit kim loại MO thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Hòa tan trong dung dịch HCl dư, làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 17,1 gam một muối clorua X

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 25,0 gam một muối sunfat Y

Xác định M và công thức hai muối X, Y. (Biết MX < 180 gam/mol, MY < 260 gam/mol)

Câu 9: Hỗn hợp A gồm hai kim loại Mg và Fe. Dung dịch B là dung dịch HCl x (mol/l)

Thí nghiệm 1: Cho 21,6 gam hỗn hợp A vào 2,0 lít dung dịch B thì thoát ra 8,96 lít H2 (đktc)

Thí nghiệm 2: Cho 21,6 gam hỗn hợp A vào 3,0 lít dung dịch B thì thoát ra 11,2 lít H2 (đktc)

Tính x và phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A

Cho 4,96 gam hỗn hợp X gồm Ca và CaC2 tác dụng hết với H2O được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đun nóng hỗn hợp khí Y (có mặt xúc tác Ni) được hỗn hợp khí Z. Chia Z làm hai phần bằng nhau

Phần 1: Cho lội từ từ qua bình nước brôm dư thấy còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí T (đktc)

Phần 2: Đem trộn với 1,68 lít O2 (đktc) rồi cho vào một bình kín dung tích không đổi. Đốt cháy hoàn toàn, sau đó đưa bình về 0oC

Câu 10: Hỏi khối lượng bình nước brôm tăng bao nhiêu gam? Biết: d_{T/H_{2}} = 4,5

Câu 11: TÍnh số mol khí tạo thành trong bình ở phần 2

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 7 11 64% 31.4
2 Trần Đạt 5 11 45% 8.87
3 TK Đoàn 9 11 82% 66.87
4 Cao Văn Minh 5 11 45% 13.55
5 Danh Tuấn 5 11 45% 0.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9