Đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Lịch sử

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2383

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu 1. (4,0 điểm)

Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

Câu 2: Câu 2. (3,0 điểm) 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Câu 3: Câu 3. (3,0 điểm) 

a) Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

 

 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12