Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý năm 2012 hệ GDTX

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1522

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Trình bày ý nghĩa kinh tế, văn hoá - xã hội của vị trí địa lí Việt Nam.

2. Nêu các biện pháp phòng chống bão ở nước ta.

3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi lao động có việc làm của mỗi thành phần kinh tế từ năm 2000 đến 2007.

                                                                                  ( Đơn vị: Nghìn người)

                                      (Niên giám thống kê 2008, NXB Thống kê 2009)

Câu 2: 1. Phân tích vai trò của sản xuất lương thực ở nước ta.

2. Trình bày hoạt động nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây.

3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2000 - 2007. GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2007                                                                            (Đơn vị: triệu USD) 

Câu 3: 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm du lịch và hai quần đảo xa bờ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Trình bày các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển ở nước ta.

3. Việc xây dựng các công trình thuỷ điện ở Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12