Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý năm 2013 hệ GDTX

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1518

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?

2. Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét dân số Việt Nam qua các năm.

                        DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

                                                                                    (Đơn vị: Nghìn người)

                   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

 

Câu 2: 1. Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?

2. Dựa vào bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các loại cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của sản xuất cây công nghiệp ở vùng này. 

Câu 3: 1. Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.

2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng khai thác dầu thô, than sạch cả nước qua các năm. 

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU THÔ, THAN SẠCH CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM

                                                                                    (Đơn vị: Triệu tấn)

 

                           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12