Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009- Môn Vật Lý- THPT mã đề 819

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2530

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Pôlôni  _{84}^{210}\textrm{Po} phóng xạ theo phương trình: _{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X}+_{82}^{206}\textrm{Pb}  . Hạt X là

  

Câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=\frac{0,6}{\pi }H, tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{\pi }F  và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là

Câu 3: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

      

Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

    

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= π2 (m/s2).Chu kì dao động của con lắc là

     

Câu 7: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

      

Câu 8: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 9: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ.

       

Câu 10: Dao động tắt dần

     

Câu 11: Quang điện trở được chế tạo từ

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55μm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

    

Câu 13: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

Câu 14: Một sóng có chu kì 0,125s thì tần số của sóng này là

     

Câu 15: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos(\pi t-\frac{\pi }{6})(cm)  và x2=4cos(\pi t-\frac{\pi }{2})(cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

     

Câu 16: Sóng điện từ

Câu 17: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=220\sqrt{2}cos100\pi t(V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

Câu 18: Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} ; _{55}^{137}\textrm{Cs}_{26}^{56}\textrm{Fe}; và _{2}^{4}\textrm{He}  là

Câu 19: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

    

Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

Câu 21: Tia hồng ngoại

       

Câu 22: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

       

Câu 24: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Giới hạn quang điện của đồng là

      

Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?

 

 

Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

Câu 27: Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã.Chu kì bán rã của chất đó là

Câu 28: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u=6cos(4πt-0,02πx); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu l bằng

       

Câu 30: Trong hạt nhân nguyên tử _{84}^{210}\textrm{Po}  có

Câu 31: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

Câu 33: Theo chương trình Chuẩn

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

    

Câu 34: Theo chương trình Chuẩn

Đặt một điện áp xoay chiều u = 100\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =\frac{1}{\pi }H  và tụ điện có điện dung C =\frac{2.10^{-4}}{\pi }F . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

     

Câu 35: Theo chương trình Chuẩn

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

Câu 36: Theo chương trình Chuẩn

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

Câu 37: Theo chương trình Chuẩn

Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là

Câu 38: Theo chương trình Chuẩn

Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

 

 

Câu 39: Theo chương trình Chuẩn

Thiên thể không phải là hành tinh trong hệ Mặt Trời là

Câu 40: Theo chương trình Chuẩn

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu 41: chương trình nâng cao

Biểu thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc vật lí là T =2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd }}; trong đó: I là momen quán tính của con lắc đối với trục quay D nằm ngang cố định xuyên qua vật, m và g lần lượt là khối lượng của con lắc và gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc. Đại lượng d trong biểu thức là

    

Câu 42: chương trình nâng cao

Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1A, cảm kháng của cuộn dây bằng

       

Câu 43: chương trình nâng cao

Một bánh xe có momen quán tính 2kg.m 2 đối với trục quay ∆  cố định, quay với tốc độ góc 15rad/s quanh trục ∆  thì động năng quay của bánh xe là

Câu 44: chương trình nâng cao

Theo thuyết tương đối khối lượng của một vật

   

Câu 45: chương trình nâng cao

Momen động lượng có đơn vị là

Câu 46: chương trình nâng cao

Một đĩa tròn, phẳng, mỏng quay đều quanh một trục qua tâm và vuông góc với mặt đĩa. GọiV­A­ và V­B­ lần lượt là tốc độ dài của điểm A ở vành đĩa và của điểm B (thuộc đĩa) ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đĩa. Biểu thức liên hệ giữa V­A ­ và V­B­ là

   

Câu 47: chương trình nâng cao

Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng nghỉ của 2gam một chất bất kì bằng

Câu 48: chương trình nâng cao

Đối với sóng âm, hiệu ứng Đốp – ple là hiện tượng

       

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Master Dombledore 16 24 67% 27.02
2 hiền Vy 28 48 58% 49.1
3 Lo Ve 27 39 69% 48.03
4 Trần Văn Trọng 40 45 89% 9.58
5 Knight 35 42 83% 60.57
6 phung minh thanh 44 48 92% 19.37
7 hẩn vai 15 24 63% 16.58
8 Tiết Bảo Tính 24 40 60% 20.63
9 Hằng Mini 20 38 53% 34.73
10 Quang Nguyen 3 4 75% 1.17
11 Tran thi thuy duong 29 47 62% 18.45
12 Mạnh Linh 23 26 88% 4.38
13 Nguyễn Hữu Tuấn 34 37 92% 9.23
14 daicatien 32 48 67% 19.32
15 Nguyễn Văn Tây 38 43 88% 12.08
16 Mụi JuLy 23 46 50% 22.47

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12