Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014- Môn Vật Lý- THPT mã đề 547

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 35 câu - Số lượt thi : 2459

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s. Biết trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g = π2 m/s2. Chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc là:

Câu 2:   Người ta truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là:

Câu 3:   Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn  mạch không phụ thuộc vào

  

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóngλ1 = 0,6 mm thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 2,5 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ2 thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 9 là 3,6 mm. Bước sóng λlà:

Câu 5:    Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng   điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha \frac{\pi }{4} so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

Câu 6:     Gọi nc, nv, n lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục.  Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 7:   Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của roto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng roto có nhiều cặp cực. Roto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của roto là:

Câu 8:   Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng:

Câu 9:   Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

   

Câu 10:   Cho phản ứng hạt nhân _{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{38}^{94}\textrm{Sr}+X+2_{0}^{1}\textrm{n} . Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

Câu 11: Đặt điện áp u = 200\sqrt{2}cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω      và cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi }H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

Câu 12:     Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,4 mm. Ánh sáng này có màu

   

Câu 13:  Một sóng có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm   gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau \frac{\pi }{3}bằng

Câu 14:    Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân lần _{6}^{12}\textrm{C} lượt là 1,00728u; 1,00867u và 11,9967u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân _{6}^{12}\textrm{C} là:

Câu 15:  Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uO = 4cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 là:

Câu 16:  Đặt điện áp u = 100\sqrt{2}cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 Ω, cuộn cảm thuần và tụ mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức uL =   200cos(100πt + \frac{\pi }{2} ) V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng:

Câu 17:  Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 18:     Phản ứng phân hạch

    

Câu 19:     Phát biểu nào sau đây sai?

    Sóng điện từ và sóng cơ

Câu 20:   Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3μH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới tới giá trị

Câu 21:    Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần     lượt là: x1 = 7cos(20t - \frac{\pi }{2} ) và x2 = 8cos(20t - \frac{\pi }{6}) (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi qua vị trí có li độ bẳng 12 cm, tốc độ của vật bằng

Câu 22:     Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gia 10 ngày có \frac{3}{4} số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ này là:

Câu 23:  Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là

Câu 24:    Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 25:    Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, một học sinh dùng một con lắc đơn có chiều dài dây treo 80 cm. Khi con lắc dao động điều hòa, học sinh này thấy con lắc thực hiện được 20 dao động toàn phần trong thời gian 36s. Theo kết quả thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường tại nơi học sinh làm thí nghiệm bằng

Câu 26:     Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có phận nào sau đây? 

Câu 27:   Đặt điện áp xoay chiều 120V - 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối tiếp vớ tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96V. Giá trị của C là

Câu 28:     Khi so sánh hạt nhân _{6}^{12}\textrm{C} và hạt nhân _{6}^{14}\textrm{C} , phát biểu nào sau đây đúng?

   

 

Câu 29:  Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 30:    Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA= uB = 4cos100πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA nhỏ nhất là

Câu 31:   Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6μH. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là

Câu 32:  Đối với nguyên tử hiđrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra photon ứng với bước sóng

Câu 33:   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (Với U0 và f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua mạch khi đó bằng

Câu 34:   Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ - 2\sqrt{2} cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ 2π\sqrt{2} cm/s. Phương trình dao động của vật là:

Câu 35:  Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ký Ức 11 35 31% 19.72
2 Nguyễn Thái Bảo 31 35 89% 2.72
3 nguyễn thúy hạnh 12 35 34% 32.23
4 Phuc Nguyen 31 35 89% 21.77
5 xu nguyễn 6 16 38% 33.87
6 Nguyễn Hoàng Thoại My 7 35 20% 15.05
7 Cừu's Dolly 0 1 0% 8.18
8 Khiêm Pc 16 29 55% 56.7
9 Quyen TI BI 14 35 40% 51.33
10 Khang Nguyen 12 35 34% 7.98
11 Phạm Quốc Huy 12 28 43% 61.07
12 thủy lê 5 12 42% 12.42
13 Dương Tiến Thành 14 24 58% 40.98
14 Quang Minh 10 33 30% 7.03
15 Thanh Tiềm Lê 0 1 0% 1.1
16 Chà Bá 16 35 46% 42.93
17 nguyen lam 12 34 35% 18.62
18 Dang Thi Huyen 12 35 34% 10.22
19 Phanxica Le 0 0 0% 0.17
20 Hoàng Tiến 7 26 27% 32.07
21 Thiên Nhi 5 12 42% 6.25
22 hoang thuy chi 29 35 83% 51.17
23 Kha Tran 18 35 51% 36.4
24 Jully Anh 12 22 55% 19.75
25 Trần Văn Trọng 25 35 71% 20.33
26 bảo như 15 35 43% 35.6
27 Tờ Rinh 17 25 68% 61.13
28 Nam Nguyen 19 34 56% 8.87
29 Hào Trần 7 17 41% 60.15
30 Diệp Anh Ốc Vít 27 35 77% 27.9
31 Mai Phúc 17 35 49% 9.55
32 Đức's Tồ 4 8 50% 13
33 Quốc Đinh Jovially 11 17 65% 61.13
34 dinhhue 8 21 38% 13.35
35 đỗ mạnh dũng 8 34 24% 6.98
36 Trang Linh 22 35 63% 17.7
37 Bình Dương 1 6 17% 5.38
38 Double-Snai Ls 17 35 49% 16.68
39 le thach dai 8 35 23% 8.02
40 Út Pà Liễu's 3 14 21% 8.17
41 Phuong Linh 12 35 34% 36.27
42 Phuoc Khang Ta 0 0 0% 0.15
43 Thảoo Mai 7 35 20% 13.75
44 ThanhThảo Nguyễn 9 35 26% 29.12
45 Nguyễn Văn Tây 30 35 86% 26.63
46 Minh Hùng 1 2 50% 0.32
47 Mino Nguyễn 6 17 35% 24.15
48 Võ Thị Đài Trang 21 35 60% 51.55
49 Lê Mạnh Thúy Vi 2 15 13% 44.88
50 Quốc Bảo 2 7 29% 7.3

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12