Đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An năm 2012

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 806

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các trường hợp sau đây có bao nhiêu phản ứng xảy ra? Viết các phương trình phản ứng:

a) Nhỏ dung dịch H2SO4 đặc vào đường saccarozơ

b) Phản ứng nổ của thuốc nổ đen

c) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeBr2

d) Sục khí NO2 vào dung dịch KOH

e) Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH

g) Cho Au vào nước “cường thủy”

Câu 2: Có một miếng kim loại Natri do bảo quản không cẩn thận nên đã tiếp xúc với không khí ẩm một thời gian biến thành chất rắn A. Cho A vào nước dư được dung dịch B. Hãy cho biết các chất có thể trong A và dung dịch B. Viết các phương trình hóa học xảy ra

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm giả sử chỉ có: khí CO2, bình tam giác có một vạch chia, dung dịch NaOH, pipet, đèn cồn, giá đỡ. Từ các dụng cụ và hóa chất trên có bao nhiêu phương pháp điều chế Na2CO3? Trình bày các phương pháp đó

Câu 4: Không dùng thêm thuốc thử, có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch sau: NaCl, NaOH, NaHSO4, Ba(OH)2, Na2CO3? Trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch đó

Câu 5: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

CO2 \overset{(1)}{\rightarrow} (C6H10O5)n \overset{(2)}{\rightarrow} C6H12O6 \overset{(3)}{\rightarrow} C2H5OH \overset{(4)}{\rightarrow} CH3COOH

Hãy cho biết tên của các phản ứng trên?

Câu 6: Khi thủy phân một Trieste X bằng dung dịch NaOH người ta thu được glixerol và hỗn hợp hai muối natri của hai axit béo có công thức: C17H35COOH (axit stearic) C15H31COOH (axit panmitic). X có thể có bao nhiêu CTCT? Viết các công thức cấu tạo đó của X

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu cacbon chứa 4% tạp chất trơ bằng oxi thu được 11,2 lít hỗn hợp A gồm hai khí (ở đktc). Sục từ từ A vào 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 1M và NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Tính m và thể tích khí oxi (ở đktc) đã dùng

Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm ancol đơn chức và một axit cacboxylic đơn chức. Chia A thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng hết với Na, thu được 5,6 lít H2 ở đktc

- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2 và b gam nước

- Phần 3: Thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%. Sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra

Câu 8: Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các chất trong A và của este

Câu 9: Tính b

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tran Anh Minh 9 9 100% 6.98
2 Danh Tuấn 4 9 44% 0.48
3 TK Đoàn 5 9 56% 7.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9