Đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Quốc Học, Thừa Thiên Huế năm 2011

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 762

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có):

KClO3 → X1 + X                                           X4 + X5 → X1 + KClO + H2O

X1 + H2O → X3 + X4 + X5                                X5 + H2\rightleftharpoons X6 + X7

Câu 2: Có 6 ống nghiệm bị mất nhãn được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 6. Mỗi ống nghiệm đựng một trong các dung dịch sau: BaCl2, H2SO4, Ca(OH)2, MgCl2, Na2CO3, KHSO4. Hãy xác định dung dịch có trong mỗi ống nghiệm, viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Biết rằng khi tiến hành thí nghiệm thu được kết quả như sau:

- Dung dịch ở ống 2 cho kết tủa với các dung dịch ở ống 3 và 4

- Dung dịch ở ống 6 cho kết tủa với các dung dịch ở ống 1 và 4

- Dung dịch ở ống 4 cho khi bay lên khi tác dụng với các dung dịch ở ống 3 và 5

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Hãy xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có). Biết rằng:

- A, B, C, D là các hợp chất hữu cơ; E, F, G, H là các hợp chất vô cơ

- A tác dụng với dung dịch iot thấy xuất hiện màu xanh

- E tác dụng với H tạo ra F; F không tác dụng được với H

- G tác dụng được với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa màu trắng

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp chất hữu cơ X chứa (C, H, O) rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng thêm 35,5 gam. Lọc, thu được 28 gam chất kết tủa và dung dịch Y, đun kỹ dung dịch Y thu thêm được 11 gam kết tủa nữa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của X. Biết MX < 78 đvC

Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon A và B (MA < MB) có thể tích bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít X trong khí O2 thu được 1,5 lít khí CO2 và 1,5 lít hơi nước. Xác định công thức phân tử của các hiđrocacbon A và B. Biết rằng thể tích của các khí và hơi nước đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

Câu 6: Cho m gam bột kim loại R có hóa trị không đổi vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (m + 27,2) gam hỗn hợp rắn A và dung dịch Y. A tác dụng với dung dịch HCl có khí hydro thoát ra. Hãy xác định kim loại R và số mol muối tạo thành trong dung dịch Y

Câu 7: Có một hỗn hợp M gồm MgCO3, FeCO3, MgO, FeO trong đó số mol mỗi muối cacbonat bằng số mol oxit kim loại tương ứng. Đem hòa tan hết hỗn hợp M trong dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thì thu được dung dịch X. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch FeSO4 có trong dung dịch X. Biết trong dung dịch X nồng độ phần trăm của dung dịch MgSO4 bằng 3,76%

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Đức Hưng 6 7 86% 129.5
2 Lê Hồng Hưng 6 7 86% 13.33
3 Nguyễn Công Thuận 4 7 57% 0.27
4 Mai Nhơn Ribix 3 6 50% 8.9
5 Trần Đạt 3 7 43% 40.73
6 camuyen 3 7 43% 1.53
7 Ngọc Anh 3 7 43% 1.88
8 Danh Tuấn 3 7 43% 0.47
9 AR Quy 2 7 29% 3.35
10 HO NHAT KHA 2 7 29% 0.43
11 Phạm Dương 2 7 29% 0.8

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9