Đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Thái Bình năm 2011

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 792

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng được kết tủa A và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với Al, thu được khí bay ra và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch K2CO3, thu được kết tủa E. A, B, D, E là các chất nào? Viết phương trình hóa học minh họa

Câu 2: Dùng dung dịch HCl loãng có thể nhận biết được bao nhiêu chất dưới đây (chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): Rượu etylic, benzen, natri cacbonat, natri sunfit, natri axetat. Giải thích và viết các phương trình hóa học minh họa

Câu 3: Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 9,25 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác biết 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 7,84 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

Câu 4: Hòa tan hỗn hợp gồm 12,8 gam CuO và 16,0 gam Fe2O3 trong 155ml dung dịch H2SO4 2M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sáu phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Tính m

Câu 5: Cho các chất sau: Clo, oxi, cacbon, saccarozơ, nhôm cacbua, etilen, xenlulozơ, chất béo, phenol, benzen, canxi cacbua. Có bao nhiêu chất phản ứng được với H2O? Viết phương trình hóa học của các chất tác dụng được. (ghi rõ điều kiện phản ứng)

Câu 6: Hỗn hợp khí A gồm 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung nóng hỗn hợp A với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp khí B. Cho hỗn hợp khí B qua bình chứa dung dịch Br2 dư, thu được hỗn hợp khí C. Biết tỉ khối hơi của C so với H2 là 8, khối lượng bình chứa dung dịch Br2 tăng 0,82 gam. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp khí C.

A là dung dịch H2SO4 có nồng độ a (M). Trộn 500ml dung dịch A với 200ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch D. Biết \frac{1}{2} dung dịch D phản ứng vừa đủ với 0,39 gam Al(OH)3

Câu 7: Tìm a

Câu 8: Hòa tan hết 2,668 gam hỗn hợp B gồm Fe3O4 và FeCO3 cần vừa đủ 100ml dung dịch A. Xác định khối lượng từng chất trong hỗn hợp B

Cho hợp chất A mạch hở, trong đó %C = 48,65% (về khối lượng). Đốt cháy hết a mol A cần 3,5a mol O2. Sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

Câu 9: Xác định công thức phân tử của A và viết công thức cấu tạo có thể có của A khi biết A là hợp chất đơn chức

Câu 10: Biết rằng khi đun nóng 7,4 gam A với 200 gam dung dịch NaOH 20%, sau đó cô cạn thu được 44,2 gam chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo đúng của A

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 10 10 100% 0.6
2 Người Đi Qua 10 10 100% 1.02
3 Phuong Charming 7 10 70% 77.43
4 nguyen viet tien 3 5 60% 26.93
5 Trän Kÿ 0 0 0% 0.62
6 Danh Tuấn 2 10 20% 0.37
7 Nguyễn Nghĩa 3 10 30% 1.45
8 Trần Đạt 2 10 20% 2.6
9 camuyen 2 10 20% 0.22

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9