Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2009 Trường THPT Chuyên, ĐHSP Hà Nội

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 834

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thế nào là độ tan? Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn và chất khí.(HS tự giải). lập biểu thức liên hệ  giữa độ tan và nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa

Câu 2: Pha chế  35,8 gam dung dịch CuS04 bão hòa ở 100oC. Đun  nóng dung dịch này cho đến khi có 17,86 gam nước bay hơi, sau đó để nguội đến 20oC. Tính số gam tinh thể  CuSO4.5H2O kết tinh. Biết rằng độ tan của CuS04 ở 20oC và 100oC lần lượt là 20,7 gam và 75,4 gam.

Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử  của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E trong đó:

-         Tác dụng với Na chỉ có A và E

-         Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E

-         D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F mà F tác dụng với A lại tạo ra C.

Câu 3: Xác định CTPT và CTCT của  các chất A và E

Câu 4: Có mấy phương trình hóa học xảy ra?

Câu 5: Dẫn hỗn hợp khí  gồm C2H2, CO2 và SO2 cho qua dung dịch chứa một chất tan thấy có Y duy nhất thoát ra. Hỏi chất tan trong dung dịch X là gì?

Câu 6: Hỗn hợp Z gồm 2 hiđrocacbon điều kiện thường ở thể khí và có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 3,52 gam CO2 và 1,62 gam H2O. Tìm CTPT của 2 hiđrocacbon biết trong hỗn hợp Z chúng có số mol bằng nhau.

Câu 7: Dung dịch A chứa H2SO­4, FeSO4, và MSO4; dung dịch B chứa NaOH 0,5M và BaCl2.  Để trung hòa 200ml dung dịch A cần dùng vừa đủ 40ml dung dịch B. Mặt khác khi cho 200ml dung dịch A tác dụng với 300ml dung dịch B thì thu được dung dịch C và 21,07 gam kết tủa D gồm một muối và hai hiđroxit. Để trung hòa dung dịch C cần 40ml dung dịch HCl 0,25 M.  Cho biết trong dung dịch C vẫn còn BaCl2 dư. Kim loại M là gì? Biết rằng nguyên tử khối của M lớn hơn nguyên tử khối của Na

Câu 8: Chất hữu cơ X có công thức RCOOH và Y có công thức R’(OH)2 trong đó R và R’ là các gốc hiđrocacbon mạch hở. Hỗn hợp A vừa trộn gồm X và Y, chia thành hai phần bằng nhau, mỗi phần chứa tổng số mol hai chất là 0,05 mol

-         Phần 1: Cho tác dụng với Na dư được 0,08 gam khí

-         Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn được 3,136 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước

Tìm CTPT và CTCT của X, Y

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 3 8 38% 11.55
2 Vũ Việt Hoài 3 8 38% 8.3
3 Cương Hoàng Vũ Kim 3 8 38% 36.27
4 Danh Tuấn 3 8 38% 0.42
5 Trần Đạt 1 8 13% 21.67

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9