Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2009 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Thừa Thiên Huế

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 857

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho sơ đồ phương trình hóa học sau (biết rằng A, B, C…đều là các chất vô cơ):

Cl2    \overset{+ (A)}{\rightarrow}   (B)    \xrightarrow[ -H2]{ +Fe}     (C)   \xrightarrow[ -NaCl]{ +(E)}      (F)    \xrightarrow[- H2O]{+ (B)}     (C)

(F)    \overset{ + O2 + H2O}{\rightarrow}   (G)  \xrightarrow[ -H2O]{ to}  (H)

A,B, C,E, F, G ,H  lần lượt là

Câu 2:  X, Y, Z là những hợp chất hữu cơ có các tính chất sau:

-   Khi đốt cháy X hoặc Y đều thu được sản phẩm CO2 và H2O với tỷ lệ số mol 1:1

-   X tác dụng được với dung dịch NaOH và Na

-   Y có thể làm mất màu dung dịch nước brom

-   Z tác dụng với Na và không tác dụng được với NaOH

Hỏi X, Y, Z là những chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8, C3H8O, C2H4O2?

Phản ứng nào dùng để điều chế mỗi oxit sau đây trong phòng thí nghiệm?

Câu 3: điều chế CO2

Câu 4: điều chế  SO2

Câu 5: Có 4 chất rắn màu trắng đựng trong 4 lọ riêng biệt mất nhãn là NaNO3; Na2CO3; NaCl; hỗn hợp NaCl và Na2CO3. Có thể dùng chất nào để phân biệt các chất rắn đó?

Câu 6: Lên men 100kg gạo(có chứa 80% tinh bột) để điều chế rượu etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Tính thể tích rượu etylic 45o điều chế được (biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml)

Câu 7: Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt FexOy bằng H2 nóng, dư. Hơi nước tạo ra được hấp thụ hết vào 100 gam dung dịch H2SO4 98% thì thấy nồng độ axit giảm bớt 3,405%. Chất rắn thu được sau phản ứng khử trên được hoàn tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Tìm công thức oxit sắt?

Hòa tan 6,45 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại A và B (đều có hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau khi kết thúc phản ứng người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. Lượng chất rắn không tan này tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch AgNO3 0,5M thu được dung dịch D và kim loại E. Lọc bỏ E rồi cô cạn dung dịch D thu được muối khan F

Câu 8: Xác định hai kim loại A và B, biết rằng A đứng trước  B trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

Câu 9: Đem nung F một thời gian (phản ứng tạo ra oxit kim loại, khí NO và O2) người ta thu được 6,16 gam chất rắn G và hỗn hợp khí H. Tính thể tích hỗn hợp khí H (đktc)?

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và số mol bằng nhau, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 4,5 gam H2O.  Chứng minh rằng hỗn hợp X có chứa ankan (HS tự giải)

Xác định CTPT của 2 hiđrocacbon trên?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 7 10 70% 52.48
2 dương thảo nhi 5 10 50% 2.65
3 phan minh triet 0 1 0% 0.08
4 Nguyễn Công Thuận 2 10 20% 0.32

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9