Bài 1. Giới thiệu khóa hóa học lớp 8

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Giới thiệu khóa hóa học lớp 8

    04:39

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Khánh Chi
C biết khí cacbon đột là chấy có thể làm đục nước vôi trong. Làm thế nào để nhận biết được khí này có trong hơi ta thở ra

21:33 - 14/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

chỉ cần thở vào dd nước vôi trong => thấy vẩn đục => có CO2 trong hơi thở là được nhé

21:36 - 14/09/2020

Nguyễn Khánh Chi
Em cảm ơn ạ

21:37 - 14/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Giải thích tại sao: hh giữa H2 và O2 là hh nổ và hh nổ mạnh nhất khi VH2 gấp đôi VO2

22:23 - 04/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

- Hỗn hợp khí hiđro và oxi cháy lại gây ra tiếng nổ vì hh cháy rất nhanh và tỏa nhiều nhiệt.
Nhiệt này làm thể tích hơi nước sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều làn, do đó làm chấn động mạng không khí, gây ra tiếng nổ.

-Vì:

PTHH: 2 H2 + O2 -> 2 H2O

=>  Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi VH2 gấp đôi VO2

 22:44 - 04/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
a, Hòa tan 42,6g điphotpho pentaoxit vào 108g nước thu đc hh A. Tính số phân tử, số nguyên tử có trong hh A. b, Hh X gồm a mol KClO3 và b mol Cu. Nung nóng hh X đến khi các pư xảy ra hoàn toàn thì thấy m hh chất rắn Y thu đc bằng m hh X. Tính tỉ lệ a:b

22:22 - 04/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

a) n P2O5=0.3 mol

n H2O= 6 mol

vậy số nguyên tử trong A là (0.3x5+6x3)x6.02x10^23=117.39x6.02x10^23

b) 2KClO3 \(\rightarrow \) 2 KCl + 3O2  (1)

      a                                                 1.5a

2Cu + O2 \(\rightarrow \)  2CuO (2)

b          0.5b

do m hh không đổi nên lượng O2 sinh ra ở (1) bằng lượng O2 phản ứng ở (2)

=> 1.5a=0.5b => 3a=b

22:32 - 04/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Hh A gồm Mg, Al và Fe. a, Cho 1,06g hh A vào dd có chứa 5,11g axit clohidric. Hh KL A có tan hết không? b, Nếu sau pư thu đc 1,008l khí H2(đktc). Tính m muối có trong dd B sau pư

21:59 - 04/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

nHCl=0.14 mol

a) giả sử hỗn hợp chỉ có Mg => nA= 1.06/24=0.044mol=> nHCl cần dùng= 0.044x2=0.088< 0.14

suy ra HCl dư, hh A tan hết

b) nH2=0.045 mol=> n HCl pư =0.045x2=0.09 mol 

=> n Cl- (muối)= 0.09 mol

=> m muối = m KL+ mCl= 1.06+35,5.0,09=4.255

22:12 - 04/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình bày cách phân biệt các chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt, mất nhãn sau đây: Ba, KOH, P2O5, NaNO3, Ag, Mg. b, Trình bày cách tách riêng muối ăn và cát ra khỏi hh của chúng

21:50 - 04/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

a) cho các chất rắn vào nước

+ Ba tan tạo dd trong suốt và xuất hiện bọt khí không màu

+ Ag, Mg không tan

+ KOH, P2O5, NaNO3 tan tạo dd trong suốt(N3)

đổ dd Ba(OH)2 vừa thu được vào các dd trong nhóm 3, dd nào xuất hiện kết tủa trắng là dd H3PO4=> P2O5( kết tủa Ba3(PO4)2)

. cho 2 chất rắn thu đc vào dd H3PO4, Mg  phản ứng tạo bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa trắng , Ag không phản ứng

. còn lại 2 dd trong suốt là KOH và NaNO3, đổ 2 dd  đến dư vào dd H3PO4 rồi thả Mg vào, dd nào xuất hiện bọt khí là NaNO3, còn lại là KOH

b)

cho hh vào nước, lọc được cát do không tan

cô cạn dung dịch còn lại thu được muối ăn

22:07 - 04/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nung nóng 16g đồng II oxit trong ống nghiệm rồi dẫn một luồng khí hidro đi qua ống. Sau pư, trong ống còn lại 13,6g chất rắn A. a, Viết PTHH xảy ra và nêu hiện tượng của thí nghiệm. b, Tính số nguyên tử có trong 13,6g chất rắn A

21:41 - 04/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

a) CuO+ H2 \(\rightarrow \) Cu+ H2O

 nCuO= 0.2mol

giả sử pư xảy ra hoàn toàn thì sau pư trong ống chỉ còn lại 0.2 mol Cu=> m chất rắn = 0.2x64=12.8g< 13.6

=> phản ứng ko hoàn toàn

gọi số mol CuO pư là a

=> nCusinh ra=a

nCuO dư= 0.2-a

ta có 64a+ 80(0.2-a)=13.6

=> a=0.15mol

vậy sau phản ứng trong A có 0.15 mol Cu, 0.05 mol CuO

hiện tượng:hỗn hợp chất rắn màu đen ban đầu dần chuyển sang màu đỏ

b)

số nguyên tử = số ng. tử Cu + số ng. tửO= 6.02x10^23x(0.15+0.05+0.05)=1.204x10^23 

21:54 - 04/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

a) PTHH: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

HT:  Bột CuO màu đen chuển dần thành lớp đồng kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành

b,nCuO = 16/80=0,2 mol

Gọi x là số mol CuO pứ

Ta có: mCu + mCuOdư = m rắn

<=>64x+(0,2x).80=13,

<=> x = 0,15 mol => nCuO còn lại là 0,05 và nCu = 0,15

Số nguyên tử có trong 13,6g chất rắn A: (0,05.2 + 0,15).6,023.10^23=....

 

21:52 - 04/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho các chất sau: FeS2, Na, H2O, dd HCl, Zn. Viết PTHH điều chế các chất sau: NaOH, ZnSO4, FeCl2

21:23 - 04/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

+4FeS2 + 11O2    \(\rightarrow \) 2Fe2O3+ 8SO2

2SO2+ O2 \(\xrightarrow[t^{o}]{V2O5}\) 2SO3

SO3+ H2O \(\rightarrow \) H2SO4

Zn+H2SO4 \(\rightarrow \) ZnSO4+ H2

+ 2Na+2H2O \(\rightarrow \) 2NaOH+ H2

+ Fe2O3+3 H2\(\rightarrow \) 2Fe+ 3H2O

Fe+ 2HCl \(\rightarrow \) FeCl2+ H2

 

21:28 - 04/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho các KL Zn, Al, Fe lần lượt td với H2SO4 loãng. a, Nếu cho cùng 1 m các KL trên td hết với axit H2SO4 loãng dư thì KL nào cho nhiều khí H2 nhất. b, Nếu thu đc cùng 1 V khí H2 thì m KL nào nhỏ nhất

22:09 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

gọi có a gam  mỗi KL

Zn+ H2SO4 \(\rightarrow \) ZnSO4 +H2

a/65                    \(\rightarrow \)          a/65     mol

2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow \) Al2(SO4)3 + 3H2

a/27              \(\rightarrow \)                         a/27 x 3/2= a/18 mol

Fe + H2SO4 \(\rightarrow \) FeSO4 + H2

a/56              \(\rightarrow \)                a/56                mol

vậy Al cho V H2 nhiều nhất 

b)

Zn+ H2SO4 \(\rightarrow \) ZnSO4 +H2

a                 \(\leftarrow \)                   a

2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow \) Al2(SO4)3 + 3H2

2/3a      \(\leftarrow \)                                     a

Fe + H2SO4 \(\rightarrow \) FeSO4 + H2

a            \(\leftarrow \)                           a

vậy mZn= 65a gam, mAl= 18a gam, m Fe= 56a gam

22:33 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho X là hh gồm Na và Ca. Lấy m1 g td hết với dd HCl thoát ra 3,36l H2(đktc). Mặt khác, m2 g cũng hh X ở trên td vừa đủ với 10,8g nước. Tính tỉ lệ m1:m2

21:59 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

ta có 0.5a1+b1=0.15 => a1+2b1=0.3

        a2+2b2=10.8/18=0.6

suy ra hỗn hợp 2 gấp 2 hh 1=> m2=2m1

 

22:02 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Một hh khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 bằng 3,6. Sau khi đun nóng một thời gian thu đc hh khí B có tỉ khối so với H2 bằng 4,5. a, Xác định %V hh trước và sau pư. b, Giải thích tại sao tỉ khối của hh tăng lên sau pư. c, Tính %H của pư

21:50 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

giả sử có 10 mol hh

ta có a+b=10

(28a+2b)/10=3.6x2   => a=2, b=8, suy ra %V N2=20%, H2=80%

         3H2   +     N2 \(\rightarrow \)  2NH3

bd     8              2                                  0

pư     3x               x                                 2x

spu    8-3x       2-x                                   2x

có (2.(8-3x)+28. (2-x) + 17.2x)/(10-2x)=4,5.2=9     

=> x=1  => n H2 =5  mol, n N2=1 , n NH3= 2 

%V H2=62.5%, N2=12.5%, NH3= 25%

%H= 1/2 x100%= 50%

do số mol sau phản ứng giảm mà khối lượng không đổi nên M tăng => tỉ khối tăng

 

22:20 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
a, Một hh khí gồm N2 và CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hãy tính thành phần % theo V của mỗi khí trong hh (các khí đều đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). b, Trình bày cách phân biệt các chất rắn riêng biệt sau: KOH, SiO2, NaCl, K, P2O5, Zn, MgO, Ag

21:47 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

a) gọi a, b lần lượt là số mol N2, CO2

ta có \(\frac{28a+44b}{a+b}\) =18x2=36

vậy a=b suy ra %V N2=CO2=50%

b) cho hỗn hợp chất rắn vào nước, ta thấy

Nhóm 1: tan tạo dung dịch không màu: KOH, NaCl, P2O5 tạo dd H3PO4

nhúng mẩu giấy quỳ tím vào từng dung dịch: KOH quỳ tím chuyển xanh, NaCl không đổi màu, H3PO4 chuyển màu đỏ

Nhóm 2: tan tạo dd trong suốt, xuất hiện bọt khí không màu: K

Nhóm 3:không tan trong nước: SiO2,Zn,MgO, Ag

Cho 4 cr vào dd KOH vừa thu đc, thấy kim loại nào tan dần xh bọt khí là Zn

cho 3 cr còn lại vào dd H3PO4, cr nào tan là MgO

cho 2 cr tác dụng với dd HF, chất nào tan là SiO2

21:59 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nói "Có bn NTHH thì có bấy nhiêu đơn chất" đúng hay sai? Giải thích

21:36 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

sai nhé. ví dụ nguyên tố Oxi có thể tạo cả O2 và O3 nhé

21:39 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
a, Vì sao nguyên tử liên kết được với nhau? Khả năng liên kết của các nguyên tử phụ thuộc vào yếu tố nào?

21:36 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Trong phản ưng hóa học xác định, các nguyên tử có xu hướng thu thêm e hay nhường bớt e để đạt tới cấu hình e bền vững của nguyên tử khí trơ với 8e lớp ngoài. Các nguyên tử đó trở thành ion, chúng hút nhau tạo thành liên kết ion

21:41 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
R là một nguyên tố PK tạo ra 4 oxit là A, B, C, D. Trong đó hóa trị của R trong các hợp chất lần lượt là a, 2a, 4a, 5a. Một trong 4 oxit có PTK = 30đvC (a là số nguyên, dương). Xác định 4 oxit của R

21:33 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

các hợp chất của R vs Oxi lần lượt là R2O, RO, RO2, R2O5

do PTK của chất là 30 nên chỉ có thể là R2O hoặc RO

+RO=30, R=14, R là Si (loại vì Si chỉ có SiO2)

+ R2O=30, R=7, R là N (t/m)

vậy ct N2O, NO, NO2, N2O5

22:11 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Khi cho khí SO3 hợp nước cho ta dd H2S4. Tính m dd H2SO4 điều chế đc khi cho 40kg SO3 hợp nước. Biết %H pư là 95% và H2SO4 chiếm 80% về m của dd

21:31 - 02/09/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

mSO3= 40000 gam

n SO3=500mol

ta có SO3+H2O \(\rightarrow \) H2SO4

nH2SO4 (lí thuyết)=500 mol

nH2SO4 thực tế = 500x95%=475mol

vậy m H2SO4 = 46550 gam=46.55kg

m dd H2SO4= 46.55/ 80% =58.1875kg

22:05 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho 2,4g KL R(II) td với dd HCl dư, sau khi pư kết thúc thu đc 2,24l H2 (đktc). Tìm KL R

15:51 - 02/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{H_2}=0,1(mol)\)

\(2R+2nHCl\rightarrow 2RCl_n+nH_2\)

Ta có: \(n_{R}=\frac{0,2}{n}\Rightarrow M_{R}=12n\)

Lập bảng biện luận tìm được R là Mg

15:53 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 36. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt ko mang điện. Xác định số hạt p, n và e có trong nguyên tử X

15:38 - 02/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Ta có: 

\(2p+n=36;2p=2n\)

Giải hệ ta được \(p=e=n=12\)

15:38 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho hh A gồm Cu,Mg,Na2SO4 cháy trong khí oxi dư thu đc hh chất rắn B.Hòa tan B trong dd HCl dư thu đc dd C.Cho dd KOH dư vào dd C thu đc dd D vào chất rắn E.Lọc E nung ở nhiệt độ cao đến m ko đổi thu đc chất rắn F.Cho dòng khí H2 dư đi qua F nung nóng thu đc chất rắn G.Viết các PTHH xảy ra và cho biết các chất có trong B,C,D,E,F,G

09:28 - 02/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
a,Trình bày cách phân biệt các chất rắn riêng biệt sau: K2O,NaCl,Zn,P2O5,Ag. b, Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước tránh ô nhiễm

22:28 - 01/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

a, Hoà tan vào nước rồi dùng quỳ tím.

+, Tan, quỳ hoá xanh là K2O

+, Tan quỳ màu tính là NaCl

+, Tan quỳ hoá đỏ là P2O5

+, Hai chất rắn không tan là Zn và Ag(1)

Nhỏ dung dịch HCl vào nhóm (1). Chất rắn tạo khí là Zn còn không cho hiện tượng là Ag

b, Hạn chế xả các chất độc hại xuống ao hồ sông suối,.

Hạn chế sử dụng những chất hoá học trong chăn nuôi và cây trồng

v.v...

22:45 - 01/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Hh A gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 22,4. a, Tính thành phần % về V và m của hh. b, Nung nóng hh A với chất xúc tác thích hợp cho pư xảy ra, sau pư thu đc hh khí B có tỉ khối so với H2 là 25,45. Tính %H của pư

21:59 - 01/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

a, Hh A gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 22,4 => MhhA = 22,4*2=44,8

=> nSO2/nO2= ( 44,8-32)/(64-44,8)= 2/3

=> %SO2 = 40%; %O2 =60%

b, hh khí B có tỉ khối so với H2 là 25,45 => MhhB= 25,45*2=50,9

PTHH: 2SO2+ O2=> 2SO3

trước: 2           3         0

trong:  2x        x         2x

sau:    2-2x     3-x      2x

=> 50,9/44,8= 5/(5-x)

=> x= 0,6

=> H= (2*0,6)/2*100%=60%

 

 

 

 

 

 

22:20 - 01/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Khử 10g đồng II oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao, sau pư còn lại 8,4g chất rắn A. Tính V khí H2 cần dùng (đktc)

21:56 - 01/09/2020

Mod Hóa - Lê Phạm Kỳ Duyên

CuO + H2 -> (to) Cu + H2O

 

Chất rắn từ 10g giảm xuống còn 8,4g là do O đã bị mất đi.

m O = 10 - 8,4 = 1,6 g

nO = nH2O = 1,6 / 16 = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng, ta có:

mCuO + mH2 = m chất rắn A + m H2O

10 + mH2 = 8,4 + 0,1.18 

=> m H2 =0,2 g

nH2 = 0,2 / 2 = 0,1 mol

V H2 = 0,1 .22,4 = 2,24 l

22:07 - 01/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

CuO + H2 => Cu + H2O

nCuO= 0,125

bảo toàn khối lượng ta tính được số mol O trong H2O= (10-8,4)/16=0,1

=> nH2( pư)= 0,1

=> VH2 = 2,24 L

 

22:06 - 01/09/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Cho các chất rắn sau: KMnO4,Zn,HCl,H2SO4,Fe,Mgo. Điều chế các chất cần thiết để hoàn thành sơ đồ pư sau. Fe->Fe3O4->Fe->FeCl2

22:50 - 31/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

\(KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(Zn+HCl\rightarrow ZnCl2+H2\)

Chuỗi phản ứng

\(Fe+O2\rightarrow Fe_3O_4\)

\(Fe_3O_4+H_2\rightarrow Fe+H_2O\)

\(Fe+HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

22:52 - 31/08/2020

Mod_Nhật Loan

2KMnO4--t-->K2MnO4+MnO2+O2

Zn+2HCl-->ZnCl2+H2

(1)3 Fe+2O2---->Fe3O4

(2) Fe3O4+4H2--t-->3Fe+4H2O

(3) Fe+2HCl-->FeCl2+H2

22:52 - 31/08/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Bằng PPHH nêu cách nhận biết các chất sau: a,4 dd ko màu đựng trong 4 lọ bị mất nhãn là NaCl,H2SO4,HCl,KOH. b, 4 chất rắn màu trắng là: Na2O,Na,Mg,Al2O3

22:44 - 31/08/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

a) đổ lần lượt dung dịch Ba(OH)2 vào 4 mẫu thử, nhận ra H2SO4 do tại kết tủa trắng

cho kim loại Al vào mẫu thử, nhận được NaCl do không có hiện tượng, 2 dd còn lại xh bọt khí không màu là H2

đổ dd AgNO3 vào 2dd còn lại thì dd HCl sẽ xh kết tủa trắng, KOH ko hiện tượng

b)cho 4 cr vào nước, Na tan tạo bọt khí ko màu, Na2O tan, còn Al2O3 và Mg ko tan.

cho 2 kim loại vào dd NaOH vừa thu đc, Al2O3 tan tạo dd trong suốt còn Mg ko tan

22:49 - 31/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

a, Dùng quỳ tím. 

+, Hoá đỏ: H2SO4; HCl (2)

+, Hoá xanh: KOH

+, Không đổi màu: NaCl 

Dùng BaCl2 với nhóm (1) tạo kết tủa là H2SO4. Không hiện tượng là HCl

b, Hoà vào nước.

+, Tan: Na2O

+, Tan tạo khí Na

+, Không tan Mg; Al2O3 (1)

Dùng HCl vào nhóm (1)

+, Tan tạo khí Mg

+, Tan không tạo khí Al2O3

22:46 - 31/08/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyên tố X tạo đc 2 oxit là X2On và X2Om (n

20:20 - 27/08/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyên tố X tạo đc 2 oxit là X2On và X2Om (n

20:20 - 27/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Bị lỗi nhé em! Em gửi lại vào phần em đã hỏi để tránh bị loãng bài nhé!

20:22 - 27/08/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyên tố X tạo đc 2 oxit là X2On và X2Om (n

20:16 - 27/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Em gửi lại bài xuống dưới này xem nào nhé!

20:21 - 27/08/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

chào em, xem đăng nhập lại tk xem bị lỗi nữa kh nhé

20:18 - 27/08/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Em viết đủ đầu bài nhé!

20:18 - 27/08/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
@Mod Hóa - Thúy Hằng:Vẫn bị thế ạ

20:21 - 27/08/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Có bị giới hạn câu hỏi ko ạ

20:21 - 27/08/2020

Đỗ MInh Anh
Nguyên tố khác nguyên tử chôz nào z ạ. E vẫn ch hiểu lắm về định nghĩa nguyên tố hoá học ạ. Mong thầy cô có thể giúp e

22:04 - 22/08/2020

Mod - Ngọc Bích

Nguyên tố là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân ( nhiều nguyên tử giốg nhau thì tạo nên ngto)

11:09 - 23/08/2020

Mod_Nhật Loan

VD: Hợp chất H2O cấu tạo từ 2 nguyên tố là H và O, trong đó có 2 nguyên tử H và 1 ntử O

22:05 - 22/08/2020

Đỗ MInh Anh
nguyên tử A có tổng các loại hạt là 13. Trong đó số hạt proton bằng 80% số hạt nowtron. Tìm số hạt mỗi loại. giúp e vs ạ

17:12 - 21/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Gọi các hạt của A lần lượt là p;e;n

Theo gt ta có: 

\(p+e+n=13\Rightarrow 2p+n=13\)

\(p=0,8n\)

Giải hệ ta được \(p=e=4;n=5\)

17:14 - 21/08/2020

Đỗ MInh Anh
E thắc mắc là tại sao nguyên tử tạo ra mọi chất z ạ

12:19 - 21/08/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

chào em, em tham khảo bài viết này nhé

https://www.facebook.com/hoahoc.online/posts/723703974318182/

16:04 - 21/08/2020

Đỗ MInh Anh
Vâng ạ

16:35 - 21/08/2020

Đỗ MInh Anh
Cô giúp e vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử beri vs magie vs ạ

16:36 - 21/08/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Mình vẽ trên máy không được đẹp nhé!

16:44 - 21/08/2020

Đỗ MInh Anh
E cảm ơn nhiud ạ

17:06 - 21/08/2020

Đỗ MInh Anh
cho e hỏi: thủy ngân, sắt, đường là chất hay hỗn hợp z ạ

20:21 - 20/08/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

Thủy ngân, sắt: là chất

Còn đường là hỗn hợp nhé em.

20:22 - 20/08/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !