Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Khử hoàn toàn 2,4g hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt bằng khí H2 dư, thu được 1,76g hỗn hợp kim loại. Hòa tan hỗn hợp kim loại đó bằng dd HCl dư thì thu được 0,448 lít khí thoát ra ở đktc. Xác định CTHH của oxit sắt nói trên.
15:34 pm - 11/07/2020
Baongan Nguyen:
Dẫn hỗn hợp A gồm H2 và CO đi chậm qua 96g Fe2O3. Sau phản ứng kết thúc thì còn lại 7,44g chất rắn. Tính thể tích hỗn hợp khí trên?
16:34 pm - 09/07/2020
Mod_HT Huyền

PTHH:

     3H2+Fe2O3->2Fe+3H2O

     3CO+Fe2O3->2Fe+3CO2

nFe2O3=96/160=0,6 mol

m chất rắn = mFe2O3 dư+mFe

gọi a là số mol của Fe2O3 ta có pt:

160.(0,6-a)+2.56a=7,44

=>a=1,845 mol=>n hh khí=1,845.3=5,535 mol

=>V=5,535.22,4=123,984 lít

17:58 pm - 09/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Khử hoàn toàn 46,4 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thì thu được m gam Fe và 14,4g nước.a) Viết pthh, tính mb) Nếu dùng khí CO để khử hỗn hợp trên thì cần bao nhiêu lít (đktc)?
16:32 pm - 09/07/2020
Mod Hóa - Thanh Trúc

a)

PTHH:

FeO + H2 =nhiệt độ=> Fe + H2O

Fe3O4 + 4H2 =nhiệt độ=> 3Fe + 4H2O

Fe2O3 + 3H2 =nhiệt độ=> 2Fe + 3H2O

nH2=nH2O= 14,4/18= 0,8 (mol)

=> mH2= 0,8.2= 1,6 (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mhh + mH2 = mFe + mH2O

=> mFe= (mhh + mH2) - mH2O = (46,4+1,6)-14,4= 33,6 (g)

 

20:39 pm - 09/07/2020
Baongan Nguyen
Bạn ơi, câu a mình làm rồi, bạn giúp mình câu b nha
09:08 am - 10/07/2020
Baongan Nguyen
Câu b nha bạn
09:08 am - 10/07/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

b)

theo a) nhìn vào PTHH ta thấy:

∑nO(trong oxit) = ∑nH2 = 0,8 (mol)

FeO + CO → Fe + CO2

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe­2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Theo 3 pthh trên ta thấy: ∑nCO = ∑nO(trong oxit) = 0,8 (mol)

⟹ VCO(đktc) = n.22,4 = 0,8.22,4 = 17,92 (lít)

12:03 pm - 10/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Pi Nguyễn:
Cho 13 gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCL1 viết phương trình hoá học 2 tính thể tích hidro sinh ra (điều kiện tiêu chuẩn3 nếu dùng toàn bộ lượng H2 bay ra ở trên đem thử 12 gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu gam?( Zn=65;C
19:33 pm - 28/06/2020
Mod Hóa - Thanh Trúc

a) Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2

   0,2.............................0,2       (mol)

b) nZn= 13/65= 0,2 (mol)

=> VH2= 0,2.22,4= 4,48 (l)

c) H2 + CuO =nhiệt độ=> Cu + H2O

   0,15....0,15

nCuO= 12/80= 0,15 (mol)

Vì nH2= 0,2 (mol) > nCuO= 0,15 (mol)

=> H2 dư => nH2 dư= 0,2-0,15= 0,05 (mol)

=> mH2 dư= 0,05.2= 0,1 (g)

19:35 pm - 28/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
A là dung dịch AgNO3 30%, B là dung dịch AgNO3 60%. Phải trộn A với B theo tỉ lệ thể tích bao nhiêu để thu được dung dịch AgNO3 có nồng độ 50%?
00:10 am - 18/06/2020
Mod Hoá_Nhật Loan

Câu này bạn sd pp sơ đồ chéo nhé!

AgNO3 30%  \                  /10%

                           50%

AgNO3 60%  /                  \20%

=>mA/mB=10%/20%=1:2 

Mặt khác m=V.D và A, B cùng chất tan =>DA=DB nên: VA.D/VB.D=1:2 hay VA/VB=1:2

06:06 am - 18/06/2020
Baongan Nguyen
Mình chưa học sơ đồ chéo, bạn làm cách khác giùm mình nha
17:42 pm - 18/06/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng

Bạn chưa học thì giờ nên tìm hiểu nhé. Vì pp này sử dụng nhiều , nhanh và hiệu quả nữa

19:22 pm - 18/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Cô hướng dẫn cho em cách khác như sau nhé!
11:00 am - 19/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
A là dung dịch KCl 1M, B là dung dịch KCl 2,5M. Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích bao nhiêu để thu được dung dịch KCl có nồng độ 1,5M?
00:08 am - 18/06/2020
Mod Hoá_Nhật Loan

Sử dụng pp sơ đồ chéo:

KCl 1M    \                      /1

                        1,5

KCl 2,5M  /                     \0,5

=>VddKCl1M/VddKCl2,5M=1:0,5=2:1

05:43 am - 18/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 26g kim loại A tác dụng với oxi dư với hiệu suất là 75% thu được 30,8g chất rắn. Xác định kim loại A?
15:18 pm - 05/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

PTHH: 2xA (rắn) + yO2  (khí)\(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2AxOy (khí)

Khối lượng A phản ứng là: \({m_{Apu}} = \frac{{{m_{A\,ban\,dau}}}}{{100\% }}.\% H = \frac{{26}}{{100\% }}.75\%  = 19,5\,(g)\)

⟹ Khối lượng A còn dư là: mA dư = mA bđ – mA pư = 26 – 19,5 = 6,5 (g)

Khối lượng AxOy thu được sau pư là: mAxOy = mrắn – mA dư = 30,8 – 6,5 = 24,3 (g)

Bảo toàn khối lượng ta có: mA pư + mO2 pư = mAxOy

⟹ 19,5 + mO2 pư = 24,3

⟹ mO2 = 24,3 – 19,5 = 4,8 (g)

⟹ nO2 = mO2 : MO2 = 4,8 : 32 = 0,15 (mol)

Theo PTHH ta có: \({n_A} = \frac{{2x}}{y}{n_{{O_2}}} = \frac{{2x}}{y}.0,15 = \frac{{0,3x}}{y}\,(mol)\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}{n_A}\,pu \times {M_A} = {m_A}\,pu\\ \Rightarrow \frac{{0,3x}}{y} \times {M_A} = 19,5\,\\ \Rightarrow {M_A} = \frac{{19,5y}}{{0,3x}}\\ \Rightarrow {M_A} = 65\frac{y}{x}\end{array}\)

Vì hóa trị của kim loại thường là 1,2,3 nên ta chạy giá trị y = 2 và x = 2 thì MA = 65 (Zn) thỏa mãn.

11:19 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho a gam Mg tác dụng với b gam O2 trong bình kín với hiệu suất 60%. Tính khối lượng MgO thu được theo a và b.
15:17 pm - 05/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

PTHH: 2Mg + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2MgO

TH1: Hiệu suất tính theo Mg

nMg = \(\frac{{{m_{Mg}}}}{{{M_{Mg}}}} = \frac{a}{{24}}\)(mol)

Theo PTHH: nMgO = nMg = \(\frac{a}{{24}}\)(mol)

Khối lượng lí thuyết MgO thu được là: mMgO lí thuyết = nMgO×MMgO = \(\frac{a}{{24}} \times 40 = \frac{{5a}}{3}\,(g)\)

Vì %H = 60% nên khối lượng MgO thực tế thu được là: \({m_{MgO\,thuc\,te}} = \frac{{{m_{MgO\,li\,thuyet}} \times \% H}}{{100\% }} = \frac{{\frac{{5a}}{3} \times 60\% }}{{100\% }}\, = a(g)\)

TH1: Hiệu suất tính theo O2

nMg = \({n_{{O_2}}} = \frac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \frac{b}{{32}}\,\,(mol)\)(mol)

Theo PTHH: nMgO = 2nO2 = \(2 \times \frac{b}{{32}} = \frac{b}{{16}}\,(mol)\)

Khối lượng lí thuyết MgO thu được là: mMgO lí thuyết = nMgO×MMgO = \(\frac{b}{{16}} \times 40 = 2,5b(g)\)

Vì %H = 60% nên khối lượng MgO thực tế thu được là: \({m_{MgO\,thuc\,te}} = \frac{{{m_{MgO\,li\,thuyet}} \times \% H}}{{100\% }} = \frac{{2,5b \times 60\% }}{{100\% }}\, = 1,5b(g)\)

11:09 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm theo sơ đồ : Al+ FeO -----> Al2O3 + Fe. Cho 2,7g Al phản ứng nhiệt nhôm với 10,8g FeO trong bình kín không có không khí theo hiệu suất 80%. Tính % khối lượng các chất rắn có trong sản phẩm.
15:16 pm - 05/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nAl ban đầu = mAl : MAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

nFeO ban đầu = mFeO : MFeO = 10,8 : 72 = 0,15 (mol)

PTHH: 2Al + 3FeO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Al2O3 + 3Fe

Xét tỉ lệ: \(\left\{ \begin{array}{l}\frac{{{n_{Al}}}}{2} = \frac{{0,1}}{2} = 0,05\\\frac{{{n_{FeO}}}}{3} = \frac{{0,15}}{3} = 0,05\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{n_{Al}}}}{2} = \frac{{{n_{FeO}}}}{3}\). Do đó cả Al và FeO cùng pư hết nếu hiệu suất bằng 100%. Tính toán theo chất nào cũng được.

Vì %H = 80% nên \({n_{Al\,pu}} = \frac{{\% H}}{{100\% }}.{n_{Al\,bd}} = \frac{{80\% }}{{100\% }}.0,1 = 0,08\,(mol)\) ⟹ nAl dư = 0,1 – 0,08 = 0,02 (mol)

\({n_{FeO\,pu}} = \frac{{\% H}}{{100\% }}.{n_{FeO\,bd}} = \frac{{80\% }}{{100\% }}.0,15 = 0,12\,(mol)\)⟹ nFeO dư = 0,15 – 0,12 = 0,03 (mol)

Theo PTHH: nAl2O3 = 1/2 nAl pư = 0,08/2 = 0,04 (mol)

                      nFe = nFeO = 0,12 (mol)

Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: \(\left\{ \begin{array}{l}A{l_2}{O_3}:0,04\,(mol)\\Fe:\,0,12\,(mol)\\Al\,du:0,02\\FeO\,du:0,03\end{array} \right.\)

BTKL ta có: msau = mtrước = mAl bđ + mFeO = 2,7 + 10,8 = 13,5 (g)

Phần trăm khối lượng các chất có trong sản phẩm là:

\(\left\{ \begin{array}{l}\% {m_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{{m_{A{l_2}{O_3}}}}}{{m\,sau}}.100\%  = \frac{{0,04.102}}{{13,5}}.100\%  = 30,22\% \\\% {m_{Fe}} = \frac{{{m_{Fe}}}}{{m\,sau}}.100\%  = \frac{{0,12.56}}{{13,5}}.100\%  = 49,78\% \\\% {m_{Al\,\,du}} = \frac{{{m_{Al\,\,du}}}}{{m\,sau}}.100\%  = \frac{{0,02.27}}{{13,5}}.100\%  = 4\% \\\% {m_{FeO\,du}} = 100\%  - 30,22\%  - 49,78\%  - 4\%  = 16\% \end{array} \right.\)

10:58 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Đốt cháy 4,6g Na trong bình đựng 5,44g O2. Sau phản ứng một thời gian ngắn thì cho toàn bộ chất rắn thu được vào nước dư thì có 0,0896 lít H2 thoát ra ở đktc. Tính hiệu suất quá trình đốt cháy Na.
15:13 pm - 05/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nNa = mNa : MNa = 4,6 : 23 = 0,2 (mol)

nO2 = mO2 : MO2 = 5,44 : 32 = 0,17 (mol)

PTHH: 4Na(rắn) + O2 (khí)\(\xrightarrow{{{t}^{0}}}\) 2Na2O (rắn) (1)

Ta có: x\(\left\{ \begin{array}{l}\frac{{{n_{Na}}}}{4} = \frac{{0,2}}{4} = 0,05\\\frac{{{n_{{O_2}}}}}{1} = \frac{{0,17}}{1} = 0,17\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{n_{{O_2}}}}}{1} > \frac{{{n_{Na}}}}{4}\)Do đó Na phản ứng hết nếu hiệu suất = 100%. Mọi tính toán sản phẩm và Chất tham gia pư hết tính toán theo số mol Na.

Đặt số mol Na phản ứng = x (mol)

PTHH: 4Na(rắn) + O2 (khí)\(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Na2O (rắn) (1)

ban đầu  0,2            0,17

pư           x          → 0,25x           → 0,5x

sau      (0,2-x)     (0,17-0,25x)          0,5x

rắn sau phản ứng thu được gồm: \(\left\{ \begin{array}{l}Na\,du:0,2 - x\,\,(mol)\\N{a_2}O:\,0,5x\,(mol)\end{array} \right.\)

PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑  (2)

            Na2O + H2O → 2NaOH             (3)

nH2(đktc) = VH2/22,4 = 0,0896/22,4 = 0,004 (mol)

Theo PTHH (2): nNa = 2nH2 = 2.0,004 = 0,008 (mol)

⟹ 0,2 – x = 0,008

⟹ x = 0,192 (mol)

⟹ nNa pư = 0,192 (mol)

Hiệu suất quá trình đốt cháy Na là: \(\% H = \frac{{n\,Na\,pu}}{{n\,Na\,bd}}.100\%  = \frac{{0,192}}{{0,2}}.100\%  = 96\% \)

10:23 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 2,24 lít khí H2 (đktc) tác dụng với 12,15g ZnO. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn còn lại là 11g. Tính hiệu suất của phản ứng này.
23:25 pm - 03/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nH2(ĐKTC) = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

nZnO = mZnO : MZnO = 12,15 : 81 = 0,15 (mol)

          PTHH: H2(khí) + ZnO(rắn) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Zn (rắn) + H2O (hơi)

Theo PTHH:   1               1

Theo đề bài:  0,1             0,15

Ta thấy:             \(\frac{{0,1}}{1} < \frac{{0,15}}{1}\). Do đó H2 pư hết nếu hiệu suất là 100%. Mọi tính toán theo số mol của H2.

Sử dụng tăng giảm khối lượng ta có:
m rắn giảm = m Zn bđ - m rắn sau = 12,15 -11 = 1,15 (g)
=> m rắn giảm chính là khối lượng của O trong ZnO phản ứng.
=> nO = 1,15 : 16 = 0,071875 (mol)
=> nZnO pư = nO = 0,071875 (mol)
Theo PTHH: nH2 pư = nZnO pư = 0,071875 (mol)

Hiệu suất phản ứng là: \(\% H = \frac{{{n_{{H_2}\,pu}}}}{{n{\,_{{H_2}\,bd}}}}.100\%  = \frac{{0,071875}}{{0,1}}.100\%  = 71,875\% \)

10:14 am - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 6,72 lít H2(đktc) tác dụng với 16g CuO. Sau phản ứng thu được 2,7g H2O. Tính hiệu suất của phản ứng này?
23:24 pm - 03/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nH2(đktc) = VH2/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

nCuO = mCuO : MCuO = 16 : 80 = 0,2 (mol)

nH2O = mH2O : MH2O = 2,7 : 18 = 0,15 (mol)

                  PTHH: H2 + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Cu + H2O

Theo PTHH (mol) 1        1

Theo đề bài (mol) 0,3    0,2

Ta thấy                 \(\frac{{0,3}}{1} > \frac{{0,2}}{1}\) Do đó CuO pư hết nếu hiệu suất là 100%. Mọi tính toán theo số mol của CuO.

Theo PTHH ta có: nCuO pư = nH2O = 0,2 (mol)

Khối lượng CuO pư là: mCuO = nCuO×MCuO = 0,2×80 = 16 (g)

10:04 am - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Nung Fe(OH)3 một thời gian thì thấy khối lượng chất rắn còn lại là 83,18%. Tính hiệu suất phản ứng của quá trình trên.
23:22 pm - 03/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Giả sử khối lượng Fe(OH)3 đem nung là 100 gam

Khối lượng chất rắn còn lại là: mrắn giảm = (83,13%:100%).100 = 83,13 (g)

PTHH: 2Fe(OH)3 (rắn) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe2O3 (rắn) + 3H2O (hơi)

Khối lượng chất rắn giảm = mFe(OH)3 bđ - mrắn sau = 100 – 83,13 = 16,87 (g)

Từ PTHH trên ta thấy khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng H2O

→ mH2O = 16,87 (g)

→ nH2O = mH2O : MH2O = 16,87/ 18 (mol)

Theo PTHH: nFe(OH)3 pư = 2/3nH2O =  \({n_{Fe{{(OH)}_3}\,}}_{pu} = \frac{2}{3}{n_{{H_2}O}} = \frac{2}{3}.\frac{{16,87}}{{18}} \approx 0,6248\,(mol)\)(mol)

Khối lượng Fe(OH)3 pư là: mFe(OH)3 pư = nFe(OH)3 pư × MFe(OH)3 = 0,6248×107 = 66,8536 (g)

Hiệu suất phản ứng là: \(\% H = \frac{{{m_{Fe{{(OH)}_3}\,pu}}}}{{{m_{Fe{{(OH)}_3}\,bd}}}}.100\%  = \frac{{66,8536}}{{100}}.100\%  \approx 66,85\% \)

09:56 am - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Nung muối MgCO3 một thời gian thì thấy khối lượng chất rắn giảm 39,3 %. Tính hiệu suất phản ứng của quá trình trên.
23:21 pm - 03/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Giả sử khối lượng MgCO3 đem nung là 100 gam

Khối lượng chất rắn giảm là: mrắn giảm = 39,3%:100%).100 = 39,3 (g)

PTHH: MgCO3 (rắn) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) MgO(rắn) + CO2 (khí)

Từ PTHH trên ta thấy khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng CO2 sinh ra thoát ra ngoài

→ mCO2 = 39,3 (g)

→ nCO2 = mCO2 : MCO2 = 39,3/44 (mol)

Theo PTHH: nMgCO3 pư = nCO2 = 39,3/44 (mol)

Khối lượng MgCO3 pư là: mMgCO3 = nMgCO3×MMgCO3 = 39,3/44 × 84 ≈ 75,03 (g)

Hiệu suất phản ứng là: \(\% H = \frac{{m{\,_{MgC{O_{3\,}}pu}}}}{{m{\,_{MgC{O_{3\,}}bd}}}}.100\%  = \frac{{75,03}}{{100}}.100\%  = 75,03\% \)

09:46 am - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Nung a gam Cu trong không khí một thời gian thì thấy có khối lượng chất rắn thu được là 1,2a gam. Hãy cho biết quá trình nung đạt hiệu suất là bao nhiêu % ?
23:20 pm - 03/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt số mol Cu pư = x (mol)

PTHH: 2Cu(rắn) + O2(khí) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2CuO(rắn)

Từ PTHH ta thấy khối lượng chất rắn tăng lên chính là khối lượng O2

mO2 pư = mrắn sau – mCu bđ = 1,2a – a = 0,2a (g)

→ nO2 pư = mO2 pư : MO2 = 0,2a : 32 = 0,00625a (mol)

Theo PTHH: nCu pư = 2nO2 pư = 2.0,00625a = 0,0125a (mol)

Khối lượng CuO pư là: mCuO PƯ = nCuO pư×MCuO = 0,0125a×80 = a (g)

Hiệu suất phản ứng là: \(\% H = \frac{{{m_{CuO\,pu}}}}{{{m_{CuO\,bd}}}}.100\%  = \frac{a}{a}.100\%  = 100\% \)

09:34 am - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Nung 5,4g Al trong không khí một thời gian thì thấy có 2,4g oxi phản ứng. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng và khối lượng chất rắn thu được?
23:30 pm - 02/06/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng

em viết pt ra

2Al +3/2O2---> Al2O3

ta thấy tỉ lệ nAl/2 <nO2/1,5 suy ra O2 dư

vậy H tính theo Al

23:35 pm - 02/06/2020
Baongan Nguyen
Cô giải rõ hơn được không? hiệu suất tính thế nào ạ
10:56 am - 03/06/2020