Bài 1. Phương pháp bảo toàn khối lượng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Giới thiệu phương pháp + bài 1 đến bài 3

    17:40

  • 2. Bài 4 đến bài 6

    18:21

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Thu Hiền
Phải pha dung dịch H2SO4 85% với dung dịch HNO3 chưa xác định được nồng độ phần trăm theo tỉ lệ về khối lượng như thế nào để được hỗn hợp trong đó H2SO4 có nồng độ 60% và HNO3 có nồng độ 20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 lúc ban đầu...cho e hỏi bài này có thể giải theo pp đường chéo k ạ? Nếu có thì giải giùm e nhé

13:56 - 16/01/2021

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

k em nhé

14:10 - 16/01/2021

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

Gọi x là C% của dd HNO3

m1, m2 lần lượt là khối lượng dd H2SO4 85% và dd HNO3 x%

m (H2SO4) = 0,85m1

C% (H2SO4)= (mH2SO4 / mdd).100= 60 <=> (100. 0,85m1)/(m1+m2)=60

=>25m1 = 60m2 => m1/m2 = 60/25 =12/5

Vậy B = 12/5 m (HNO3) = (x.m2)/100 = 0,01xm2

=> [(0,01xm2)/(m1+m2)].100 = 20

=>x = 68 Vậy C% (HNO3) =68%

13:59 - 16/01/2021

Nguyễn Thu Hiền
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang: Vậy bài này có thể giải theo pp đường chéo k ạ??

14:07 - 16/01/2021

Nguyễn Thu Hiền
Chia 800 gam dung dịch HCl chua biết nồng độ thành hai phần bằng nhau. Phần 1: Cho phản ứng với kim loại Mg, khi phản ing kêt thúc, thị dượe n gam khi ở dieu kiện tiêu chuẩn,Phần 2: Cho phan ứng với kim loại Nhôm có du, khi phan ung kết thúc thu dược 22,4 lit khi ở điều kiện tiêu chuẩn.(Khối lượng kim loại da phản ứng hết trong hai trường lớp trên là nhưa) Tính nổng độ dung dịch axit ban dầu.nhau).có trong cáb) Tinh khối lượng các chất dã tham gia phản ứng và nông dộ các chất dung dịch sau phản ứng.

21:52 - 15/01/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

p2: 2Al+ 6HCL ---> 2AlCl3 + 3H2

                                    2/3       1

=> m dd  spu=mAl +mdd HCl -mH2=2/3.27 +400-2=416g

=>mAlCl3=65,3 g=>C%=15,7%

=> nHCl =2nH2=2 mol => nHCl bđ =2.2=4 mol => C% dd HCl bđ=18,25%
=> nAl PU=2/3 MOL => mAl pu=mMg =18g

=> nMg pu = 0,75 mol

Mg +2HCl ---> MgCl2 +H2

0,75    1,5              0,75    0,75

=> m dd spu=mMg+m dd HCl -mH2=18+400-0,75.2=416,5 g

dd spu gồm: MgCl2 =0,75 mol:  HCl dư=2-1,5=0,5 mol

=> C% MgCl2=17,1%

C%HCl=4,38%

 

22:04 - 15/01/2021

Nguyễn Thu Hiền
Hỗn hợp hai hiđrocacbon trong cấu tạo phân tử chỉ có liên kết đơn và hơn kém nhau một nhóm (-CH2-) khi bị đốt cháy hoàn toàn cần dùng hết 30,24 đềximét khối Oxi (đktc) sản phẩm cháy được lần lượt dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng dung dịch ba(oh)2 dư . Kết quả độ tăng khối lượng bình đựng ba(oh)2 hơn độ tăng khối lượng bình đựng H2SO4 là 15,4 g tìm công thức phân tử của hai hiđrocacbon trên

16:05 - 15/01/2021

Phat Le
cho e hỏi là khi đun hh dung dịch gồm muối tan, axit thì chất rắn sau còn là chất nào ạ tại sao, nếu là hh dung dịch muối tan và bazo thì đun lên cho bay hơi hết nc thì chất rắn là chất nào ạ

17:57 - 13/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Chào em. Tùy vào hỗn hợp là gì nữa em nhé

+ Nếu muối này và axit tác dụng với nhau thì khi cô cạn sẽ thu được chất răn là muối khan tạo thành

+ nếu ko tác dụng thì cô cạn axit sẽ bị bay hơi, còn chất rắn là muối khan em.

Còn với bazo tan thì cô cạn tạo thành chất rắn là chính bazo đó

18:14 - 13/01/2021

Ngô Việt Hà
Khó vãi lồn mà giải ngu như bò đéo hiểu

20:43 - 04/01/2021

Đặng Nhật Minh
Cho 3,2 gam đồng(II) oxit tác dụng với 200 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 40%. Tính nồng độ% các chất có trong dung dịch sau phản ứng

22:18 - 28/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Cu = 32/ 80 = 0,04 mol 

m H2SO4 =40 . 200 / 100 =80 g 

=> n H2SO4 =80 / 98 = 0,816mol 

TPT: 

CuO+  H2SO4-----> CuSO4 +  H2O

nCuO<nCuSO4  


=> H2SO4 dư, tính toán theo CuO 

m dd sau p/ư = m dd H2SO4 + m CuO = 200 + 3,2 = 203,2 g 


TPT: n CuSO4 = n CuO = 0,04 mol 

=> m CuSO4 = 0,04 . 160 =6,4g 

=> C% CuSO4 = 6,4/ 203,2 . 100% = 3,15% 

n H2SO4 dư = 0,816 - 0,04 = 0,776mol 

=> m H2SO4 dư = 0,776 . 98 =76,048g 

=> C% H2SO4 =76,048/203,2 . 100% = 37,43%

22:30 - 28/12/2020

Đặng Nhật Minh
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang: m h2so4 phải là 80 chứ sao lại là 40 vậy ạ?

22:33 - 28/12/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chuyên gia làm theo khối lượng của H2SO4 là 80 gam mà em

08:21 - 29/12/2020

Đặng Nhật Minh
Cho 48,6 gam hỗn hợp x gồm CuO, FeO, Al2O3, tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 2M thu được 92,6 gam muối. Tìm giá trị của V

22:34 - 27/12/2020

Mod_Nhật Loan

Cứ 1 ntử O được thế bằng 2 nguyên tử Cl=>khối lượng tăng lên=2.35,5-16=55 

m tăng lên=92,6-48,6=44 g

=>số mol O =44/55=0,8 mol=>nCl=2.0,8=1,6 mol=nHCl=>V=1,6/2=0,8 l

22:39 - 27/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

CuO --->CuCl2

Fe2O3 - ---> 2FeCl3

Al2O3---->.  2AlCl3

=> nCl=2nO

=> m tăng = 92,6-48,6=mCl-mO=2a.35,5-16a

=>a=0,8 mol

=> nHCl=nCl=2a=1,6 mol

=> v=0,8l

22:38 - 27/12/2020

Đặng Nhật Minh
Cho 18,9 gam hỗn hợp x gồm Na2O, CaO, Al2O3, tác dụng vừa đủ với 3 lít dung dịch HCl 0,3M thu được m gam muối. Tìm giá trị của m

21:28 - 27/12/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

\(2H^++O^{2-}\rightarrow H_2O\)

Theo phương trình ta tìm được \(n_{H_2O}=0,9:2=0,45(mol)\)

Bảo toàn khối lượng ta được: \(m=43,65(g)\)

21:34 - 27/12/2020

Minh Hạnh
cho 80 g dung dịch NaCl 11,7% tác dụng với 60g dung dịch AgNO3 17% . Viết PT và tính c% các chất trong dung dịch sau phản ứng ( sau khi lọc bỏ kết tủa ). Mà lọc bỏ kết tủa nhưng lại yêu cầu tính C% các chất thì có cần tính chất kết tủa đó không ạ? câu sau khi lọc bỏ kết tủa em chưa hiểu lắm

18:25 - 12/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

mdd sau phản ứng= mdd NaCl + mdd AgNO3 - m kết tủa em nhé.

21:12 - 12/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Kết tủa ở đây là AgCl em.

C% là tính nồng độ các chất trong dung dịch, là các chất tan. Để tính được em phải tính m dung dịch, m dung dịch này phải trừ đi m kết tủa, chính là lọc bỏ kết tủa đó

19:02 - 12/12/2020

Minh Hạnh
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh:m dd là m ct của 2 chất sau pứ ạ?

21:01 - 12/12/2020

Minh Hạnh
cho m (g) gồm Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 dư tạo ra 1,568l khí H2 ( đktc ) . Cũng hỗn hợp đó, nếu cho tan hết vào dung dịch xút thì sau phản ứng thu được 0.6g chất rắn. Tính % Mg,% Al

18:23 - 12/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

do  1 H2 thì nhận  2e  và 1 Mg cho  2e nên  ne thì phải nhân 2 lên nhé

00:48 - 13/12/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

 

Al, Mg + N a O H d u 0,6 gam chất rắn không tan

 Thấy Mg không tan trong NaOH nên mMg = 0,6 gam → nMg= 0,025 mol 

Al, Mg + H C l d u tạo ra 0,07 mol H2 Bảo toàn electron → nAl = (2×nH2- 2×nMg)/3= 0 , 09/ 3 →

mAl = 0,81 gam 

%Al = 0 , 81 /(0 , 81   +   0 , 6 )×100% = 57,44%.

% Mg=42,56%

19:07 - 12/12/2020

Minh Hạnh
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang:HCl ở đâu v ạ?

21:03 - 12/12/2020

Minh Hạnh
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang: e k hiểu chỗ bảo toàn electron sao phải lấy 2 nhân ...? có cthuc của dạng này ko ạ

21:04 - 12/12/2020

Minh Hạnh
cho e hỏi bài này ạ : Khử 1 oxit sắt bằng khí CO sau phản ứng thu được 3,36g chất rắn và thoát ra 1,792 l khí ( dktc). A) tìm CT ; B) tìm m muối clorua khi cho oxit đó tan hết vào HCL dư

18:21 - 12/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

Đúng rồi em nhé.

20:55 - 12/12/2020

Minh Hạnh
nhưng chọn 0.08 vẫn đc đúng không ạ?

20:30 - 12/12/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

k được e nhé

20:34 - 12/12/2020

Minh Hạnh
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang: vì sao ạ? e so sánh số mol để điền vào ptrinh thì nó bằng nhau mà ạ?

20:44 - 12/12/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

được e nhé c nhìn nhầm

20:50 - 12/12/2020

Trần Minh Hiếu
cho m gam Cu vào 400ml AgNO3 0,2M sau 1 thời gian phản ứng thu được 7,76g hỗn hợp chất rắn x và đ Y.lọc tách X rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y,phản ứng hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn Z tính m?

20:25 - 10/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Ta thấy nNO3- = 0,08 mol < nZn = 0,09 mol => Zn dư và muối trong dung dịch sau cùng là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng : mZn + mY = mdd cuối + mrắn cuối

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn khối lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g

20:39 - 10/12/2020

Trần Minh Hiếu
Hòa tan hết 27,6 gam hỗn hợp A gồm R2SO3 và RHSO3 ( R là kim loại ) bằng H2SO4 đặc nóng dư. Sau phản ứng hoàn toàn được tối đa V lít SO2 ( đktc ) duy nhất và dd X. Hấp thụ hết V lít SO2 trên vào 200 ml dd NaOH 1,5 M và KOH 0,5 M. Sau phản ứng được 30,08 gam chất tan. Mặt khác 11,5 gam kim loại trên tác dụng với 400 ml dd HCl 1M được dd Y. Cho Y tác dụng với dd AgNO3 dư được m gam kết tủa. Tính m, V và xác định R.

21:57 - 07/12/2020

Trần Minh Hiếu
@GV Hóa - Nguyễn Thị Linh:nếu TH2 mà k thoả mãn thì xét TH3 tạo muối axit phải k ạ

13:59 - 08/12/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Với bài toán SO2 phản ứng với kiềm sẽ có 3 trường hợp nhé
T ≤ 1 ⟹ Chỉ tạo muối axit (SO2 dư)
1 < T < 2 ⟹ Tạo 2 muối
T ≥ 2 ⟹ Chỉ tạo muối trung hòa (MOH dư)

Với \(T = \dfrac{{{n_{MOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}}\)
Bài toán này cho dung dịch hòa tan tối đa V lít SO2
⟹ chỉ cần xét trường hợp tạo muối trung hòa hoặc tạo cả 2 muối em nhé! 

14:04 - 08/12/2020

Trần Minh Hiếu
cho e hỏi ở TH2 sao nH2O bằng 0,4-a ạ

14:15 - 08/12/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh

SO2 + MOH → MHSO3

  x         x           x  (mol)

SO2 + 2MOH → M2SO3 + H2O

  y        2y           y           y  (mol)

Ta có nSO2 = x + y = a (1)

          nMOH = x + 2y = 0,4 (2)

Lấy (2) – (1) ⟹ y = nH2O = 0,4 – a

14:29 - 08/12/2020

Nguyễn Tá Anh
Cho 20g oxit của một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ vs dd H2SO4 39,2% đc dung dịch muối 41,38%(dung dịch X).Làm lạnh dd X thấy có 49,2 gam chất rắn Y tách ra,phần dd bão hoà còn lại có nồng độ 37,578%(dd Z).Tìm kim loại M và CTHH của chất rắn Y

19:52 - 25/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

MO + H2SO4 → M2SO4 + H2O

  a           a              a

⟹ mMO = a.(M+16) = 20 (1)

mH2SO4 = 98a ⟹ mddH2SO4 = 250a

⟹ mdd(X) = 250a + a.(M+16)

⟹ C%M2SO4 = \(\dfrac{{a(2M + 96)}}{{250a + 20}}\) = 41,38% (2)

Từ (1)(2) ⟹ M = 9 (Be) và a = 0,8 mol.

⟹ mdd(X) = 220 (g)

Sau khi làm lạnh thì mdd(X) còn lại = 220 – 49,2 = 170,8 (g)

⟹ nBeSO4 còn lại = (170,8.37,578%)/105 = 0,6 (mol)

⟹ nBeSO4.xH2O = a - 0,6 = 0,2

⟹ 105 + 18x = 49,2/0,2 ⟹ x = 8

Vậy X là BeSO4.8H2O

08:21 - 26/11/2020

Như Quỳnh
Thầy ơi thầy dạy kĩ cách trình bày bai 2 ở trên đi ạ

10:10 - 22/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

viết pt=> đặt mol =>  tìm được nO=nH2O=0.4 mol

=> BTKL: m kl+ mO=m oxit

=> m kl=a=34.5-0.4x16=....

22:04 - 22/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Thầy giảng kĩ rồi mà em.

10:20 - 22/11/2020

Như Quỳnh
Thầy ghi cách trình bày mẫu câu 4 lại đi thầy

21:08 - 22/11/2020

nguyenducthien2006
cô ơi giải thích giúp e phần này ạ.Phân hủy a mol MgCO3 . Lượng co2 thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào 2l dd Ca(oh)2 thu được b mol kết tủa . TÍnh nồng độ mol của ca(oh)2 theo a và b ?

16:23 - 20/11/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Đó là bảo toàn nguyên tố Ca em nhé!

22:23 - 20/11/2020

nguyenducthien2006
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng:dạ e chưa hiểu n Ca(oh)2 sao lại bằng nCaco3 cộng cho nCa(HCO)3 ạ

21:27 - 20/11/2020

Mai Mai
giải thích giúp em rõ phần từ xO2->2xO2 đc k ạ, e k bt nó liên quan chỗ nào ạ

05:26 - 19/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Nó chỉ là cân bằng pt bình thường thôi em nhé!

20:10 - 19/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
Phần em hỏi là phần nào nhỉ?

08:10 - 19/11/2020

Mai Mai
câu 6 ạ

19:51 - 19/11/2020

Nguyễn Đức Trung
ỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3. Hàm lượng của nguyên tố nitơ trong hỗn hợp X là 11,864% a) Từ 21,24 gam hỗn hợp X có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu, Ag b) Đem toàn bộ lượng hỗn hợp kim loại thu được tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, sau phản ứng được V lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính giá trị của V

11:43 - 18/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

a) mX = mKL + mNO3

Do N chiếm 11,864% khối lượng X

⟹ mN = 2,52 g

BTNT N ⟹ nNO3(X) = nN(X) = 0,18 mol

Vậy mKL = mX – mNO3(X) = 10,08 g.

b) KL + H2SO4 → SO2 + muối + H2O

     X → KL + NO2 + O2

BTe ⟹ ne cho (KL) = ne(nhận a) = n(e nhận b)

N5+   +   1e → NO2                 S6+ + 2e → S4+

0,18 → 0,18                                     2x ← x

⟹ 2x = 0,18 ⟹ x = 0,09 mol.

Vậy V = 2,016 lít.

13:41 - 18/11/2020

Nguyễn Đức Trung
Có cách làm khác cho phần b ngoài dùng cân bằng electron ko ạ

10:51 - 19/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Em có thể gọi ẩn và tính theo PTHH. Nhưng sau đó sẽ khá rắc rối để tính ra kết quả.
Sử dụng cân bằng electron là đơn giản và tối ưu nhất rồi em nhé

13:34 - 19/11/2020

Mai Mai
bài 6 phần số mol của xO2 -> số mol của 2xH2 ạ, nó có liên quan gì đến nhau ạ

17:59 - 13/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Có đó em. Khi tính được số mol Oxi sẽ tính được số mol H2=> VH2

18:18 - 13/11/2020

Mai Mai
giải thích giúp em rõ phần từ xO2->2xO2 đc k ạ, e k bt nó liên quan chỗ nào ạ

19:51 - 13/11/2020

Mai Mai
Em ch hiểu phần MO+2HCL->MCL2+H2O mà -> nO=nh20=1/2nhcl ? giải thích rõ cho e vs

16:19 - 13/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

MO + 2HCl => MCl2 + H2O là phương trình phản ứng giữa oxit của kim loại M (M có hóa trị 2) và axit . 

Dựa vào hệ số phương trình phản ứng suy ra nMO = nO = nH2O = 1/2 nHCl nhé em 

16:41 - 13/11/2020

Mai Mai
thế số nO có bằng nMCL2 k ạ

17:59 - 13/11/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

có nhé em.

18:19 - 13/11/2020

Mai Mai
em cảm ơn ạ

19:51 - 13/11/2020

Mai Xuân Việt
cho 5,6 gam chất A tác dụng vừa hết với 500ml dd h2so4 0,2M thu được muối B và chất C

05:55 - 13/11/2020

Mai Xuân Việt
a) A,B,C có thể là những chất nào? giải thích và viết pt b) nếu hòa tan A trong nước đc dd D. Thổi 1,344l co2 vào dd d cho đến khi pư diễn ra hoàn toàn. Tính klg muối tạo thành

05:57 - 13/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

* TH1: A là kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của KL) có hóa trị n khi phản ứng với H2SO4

2A    +   nH2SO4 → A2(SO4)n + nH2

0,2/n ←     0,1                                     (mol)

⟹ \(\dfrac{{5,6}}{A} = \dfrac{{0,2}}{n}\) ⟹ A = 28n.

Vậy n = 2 và A = 56 (Fe) ⟹ B là FeSO4 và C là H2

* TH2: A là oxit của KL X có hóa trị n: X2On

X2On + nH2SO4 → X2(SO4)n + nH2O

0,1/n ←   0,1                                       (mol)

⟹ \(\dfrac{{0,1}}{n} = \dfrac{{5,6}}{{2X + 16n}}\) ⟹ X = 20n

Vậy n = 2 và X = 40 (Ca) ⟹ B là CaSO4 và C là H2O

b) Hòa tan A trong nước ⟹ Lấy A là CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

 0,1         →         0,1

Xét tỉ lệ \(T = \dfrac{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}{{{n_{C{O_{}}}}}} = 1,67\) ⟹Chỉ tạo muối CaCO3 và Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

  0,06   ←  0,06 →   0,06                    (mol)

⟹ mmuối = mCaCO3 = 6 g.

08:13 - 13/11/2020

Nguyễn Đức Trung
Ko dùng thêm thuốc thử.Phân bt Na2SO3,HCl,AgNO3,NaCl

11:38 - 02/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Đổ 2 dung dịch vào nhau thấy xuất hiện khí là Na2SO3 và HCl

Đổ một trong hai dung dịch vừa tìm được vào lần lượt dung dịch còn lại

+ thấy xuất hiện kết tủa ở cả 2 dung dịch là AgNO3

⟹ Dung dịch còn lại là NaCl

+ Còn 2 dung dịch chưa được nhận biết là Na2SO3 và HCl
Đổ dung dịch AgNOvào dung dịch 1 sau đó đổ tiếp dung dịch 2 vào thấy sủi bọt khí
⟹ dung dịch 1 là Na2SOvà dung dịch 2 là HCl.

Vì AgNO3 tạo kết tủa Ag2SO3 và kết tủa tan khi gặp HCl, sủi bọt khí

Ag2SO3 + 2HCl → 2AgCl + SO2 + H2O


11:50 - 02/11/2020

Nguyễn Đức Trung
Đổ mooit trong hai thì Ag cx kết tủa vs =SO3 mà ạ

12:17 - 02/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Cô đã chỉnh sửa lời giải. Em đọc lại nhé!

13:39 - 02/11/2020

Đinh Bình
Hỗn hợp 2 oxit là M2O và RO vào nước được dung dịch dịch muối trung hòa bởi lượng vừa đủ dung dịch HCl đem cô cạn dung dịch dịch sau phản ứng thu được 8,125 gam muối khan điện phân nóng chảy hoàn toàn lượng muối trên sau phản ứng ứng chỉ thu được 1,12 lít ở điều kiện tiêu chuẩn khí và hỗn hợp A gồm 2 kim loại tại .nếu thêm 0,685 g Bari vào A thì được hỗn hợp B B Trong đó số mol của Bari chiếm 37,5% so với tổng số mol của B tìm hai oxit trên

17:45 - 28/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh

Chào em. Em xem lại giúp cô đề bài nhé vì cô tính ra số mol âm.
Còn hướng làm thì như sau em nhé
\(\left\{ \begin{array}{l}{M_2}O(a)\\RO(b)\end{array} \right. + {H_2}O + HCl \to \left\{ \begin{array}{l}MCl(2a)\\RC{l_2}(b)\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}M(2a)\\R(b)\end{array} \right. + C{l_2}(a + b)\)

Ta có: a,b số mol của M2O và RO

mmuối = (M + 35,5)2a + (R + 71)b = 8,125 (1)

nkhí = a + b = 0,05 (2)

Hỗn hợp B gồm M(2a); R(b) và Ba(0,005)

⟹ %nBa = \(\dfrac{{0,005}}{{0,005 + 2a + b}} = 0,375\) (3)

Từ (2)(3) ⟹ a =

08:20 - 29/10/2020

Đinh Bình
Cho 6 gam hỗn hợpX gồm MgO, CuO, Fe2O3 trong đó oxi chiếm 29,33% khối lượng hỏi 6,0 gam X vào dung dịch H2 SO4 loãng vừa đủ Sau đó thêm từ từ dung dịch baoh2 đến khi phản ứng hoàn toàn lọc lấy chất kết tủa sau phản ứng rồi cân được khối lượng m gam Tính giá trị m

12:35 - 23/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

\(X\left\{ \begin{array}{l}Mg\\Cu\\Fe\\O\end{array} \right. + {H_2}S{O_4} \to {H_2}O + \left\{ \begin{array}{l}KL\\S{O_4}\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}KL\\S{O_4}\end{array} \right. + Ba{(OH)_2} \to  \downarrow \left\{ \begin{array}{l}KL\\OH\\BaS{O_4}\end{array} \right.\)

mO(X) = 6.29,33% = 1,7598 g ⟹ nO(X) = 0,11 mol.

⟹ mKL (X) = mX – mO = 4,2402 g.

BTNT O ⟹ nH2O = nO(X) = 0,11 mol.

BTNT H ⟹ nH2SO4 = nH2O = 0,11 mol.

BTNT S ⟹ nBaSO4 = nH2SO4 = 0,11 mol.

BTNT Ba ⟹ nBa(OH)2 = nBaSO4 = 0,11 mol

⟹ nOH(↓) = 2nBa(OH)2 = 0,22 mol.

⟹ m = mKL + mOH + mBaSO4 = 31,41 g.

13:50 - 23/10/2020

nguyenlephuonguyen2006
Thầy ơi cho em hỏi câu 5 đề bài cho 2,24 lít khí CO(đktc) mình không dùng đến ạ?

16:15 - 22/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hồng

Đúng rồi không cần dùng đến nhé em  , ý là CO dư thôi em 

16:32 - 22/10/2020

Nguyễn Đức Trung
hòa tan hoàn toàn 24,625 g hỗn hợp muối gồm kcl, mgcl2, nacl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dd agno3 1,5m. sau phản ứng thu được dung dịch a và kết tủa b. cho 2,4 g mg vào dung dịch a, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn c và dung dịch d. cho toàn bộ chất rắn c vào dung dịch hcl dư. sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn c giảm 1,92 g. thêm dd naoh dư vào dung dịch d, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4 g chất rắn e. tính thành phần phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu.

11:03 - 21/10/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

11:19 - 21/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Giả sử hỗn hợp ban đầu gồm KCl, NaCl và MgCl2 có số mol lần lượt là a, b và c (mol)

⟹ 74,5a + 58,5b + 95c = 24,625 (1)

nAgNO3 = 1,5.0,3=0.45(mol)

* Vì cho 2.4 g Mg vào A, sau phản ứng thấy có chất rắn C ⟹ AgNO3

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl

a    →     a               a              a

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

b      →   b                 b              b

MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

c       →    2c                   c                 2c

⟹ Dd A gồm KNO3 (a mol), NaNO3 (b mol), Mg(NO3)2 (c mol) và AgNO3 (dư)

* C + HCl dư, sau phản ứng thấy mc/rắn giảm 1,92 g.

⟹ nMg phản ứng với AgNO3 là (2,4 – 1,92)/24 = 0,02 mol.

Mg + 2AgNO3 (dư) → Mg(NO3)2 + 2Ag

0,02 → 0,04                    0,02             0,04

⟹ nAgNO3 = a + b + 2c + 0,04 = 0,45 (2)

* dd D gồm KNO3 (a mol), NaNO3 (b mol), Mg(NO3)2 (c + 0,02 mol)

NaOH + Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 +NaNO3

Mg(OH)2 → MgO + H2O

⟹ nMg(NO3)2 trong D = nMgO = c + 0,02 = 0,1 mol. ⟹ c = 0,08 mol (3)

Từ (1)(2)(3) ⟹ a = 0,15 ; b = 0,1 ; c = 0,08

⟹ %KCl = (74,5.0.15.100)/24,625 = 45,4%

⟹ %NaCl = (58,5.0,1.100)/24,625 = 23,8%

⟹ %MgCl2 = 100% - 45,4% - 23,8% = 30,8%

11:25 - 21/10/2020

Nguyễn Đức Trung
Làm sao mà có đc 0,02+c ạ

11:50 - 21/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e
Cô đã trình bày rồi đó em.
A gồm Mg(NO3)2 (c mol) và sau khi Mg phản ứng với AgNO3 tạo thêm 0,02 mol Mg(NO3)2 nữa là tổng: c + 0,02 mol

11:51 - 21/10/2020

Nguyễn Đức Trung
À.Em hiểu r ạ

11:53 - 21/10/2020

Lê Hoàng Tuấn
Cho 1,8 g Ca tác dụng với 2,535 g đ HCL 43,195 phần trăm Tính Vh2 ( có cần đem Ca tác dụng vơi h2o không ạ ?, do em nghĩ ca là kim loại tan )

21:02 - 18/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

n Ca=0.045 mol

n HCl=0.03 mol

 Ca + 2HCl----> CaCl2 + H2

0.015    0.03                     0.015

Ca + 2H2O ------> Ca(OH)2 + H2

0.03                                           0.03

=>n H2=0.045 => V=1.008l

22:24 - 18/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
1.Cho a gam CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2. Hãy xác định mối quan hệ giữa a và b trong 2 trường hợp.a. Phản ứng thu được kết tủa cực đại. Tính số mol kết tủa.b. Phản ứng thu được kết tủa cực tiểu. Tính số mol kết tủa.2. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A với hỗn hợp khí B. Biết A,B có cùng thể tích và ở cùng điều kiện. A là hỗn hợp 2 chất khí C3H8 và C4H10. B là hỗn hợp gồm 2 chất khí N2 và C2H4.

18:34 - 16/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Em viết lại đề bài từng câu rõ ràng nhé

19:07 - 16/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh:1.Cho a gam CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2. Hãy xác định mối quan hệ giữa a và b trong 2 trường hợp.a. Phản ứng thu được kết tủa cực đại. Tính số mol kết tủa.b. Phản ứng thu được kết tủa cực tiểu. Tính số mol kết tủa.

19:31 - 16/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh: 2. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A với hỗn hợp khí B. Biết A,B có cùng thể tích và ở cùng điều kiện. A là hỗn hợp 2 chất khí C3H8 và C4H10. B là hỗn hợp gồm 2 chất khí N2 và C2H4.

19:31 - 16/10/2020

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

Gọi m là khối lượng của C3H8 và C4H10

Ta có : nC3H8=m/44(mol)/nC4H10=m/58(mol)

=> M(A)=(m/44.44+m/58.58)/(m/44+m/58)=50dvc

Gọi m là khối lượng của N2 và C2H4

Ta có : nN2=m/28(mol)/nC2H4=m/28(mol)

=> M(A)=(m/28.28+m/28.28)/(m/28+m/28)=28dvc

Tỉ khối hỗn hợp đối với oxi : dA/B = 50/28=1,786

19:52 - 16/10/2020

Dư Thị Tuyết Nguyên
@Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang: Em cảm ơn ạ

20:02 - 16/10/2020

Trần Minh Hiếu
chỉ dùng thêm quỳ tím.hãy nhận biết các dd mất nhãn:NaHSO4,Na2CO3,Na2SO3,BaCl2,Na2S.làm giúp e với ạ

22:44 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

quỳ tím có màu tím nên không đổi màu thì vẫn là màu tím đó bạn, do BaCl2 trung tính nhé

22:59 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Tức là không bị đổi màu đó em nên vẫnlà màu tím nhé 

22:58 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Dùng quỳ tím NaHSO4 hoá đỏ; Na2CO3 hoá xanh; Na2SO3 hoá xanh; BaCl2 hoá tím Na2S hoá xanh

Dùng NaHSO4 nhận biết được Na2S tạo mùi trứng thối. Na2SO3 tạo khí có mùi hắc. Còn Na2CO3 là không màu 

22:46 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

nhúng giấy quỳ tím vào từng mẫu thử

đỏ: NaHSO4

xanh: Na2CO3, Na2SO3 => N1

không đổi màu: BaCl2,Na2S    => N2

cho NaHSO4 vào các dd ở N2=> dd BaCl2 tạo kết tủa, dd Na2S tạo khí mùi trứng thối H2S

cho NaHSO4 vào 2 dd N1 , dd thu được khí không màu không mùi là Na2CO3, khí không màu mùi hắc là Na2SO3

 

22:49 - 10/10/2020

Trần Minh Hiếu
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:Na2S sang màu xanh chứ nhỉ?

22:51 - 10/10/2020

Trần Minh Hiếu
cho e hỏi BaCl2 có tác dụng với Na2S được k ạ?cho e xin PTHH(nếu có)

22:29 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Trong bảng tính tan của sách giáo khoa nâng cao thì BaS là chất dễ tan không hề bị phân tích 

22:44 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Trong dung dịch chỉ có sự tương tác giữa các ion mà S2- không mặc dù là bazo nhưng không có axit thì nó không thể đẩy khí ra được em nhé

22:43 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

em xem lại bảng tính tan trong bảng tuần hoàn nhé, thì sẽ thấy BaS là chất bị phân tích trong nước => tạo Ba(OH)2 và H2S => có xảy ra nhé

22:43 - 10/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Không em nhé nó không có tạo kết tủa 

22:30 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

BaCl2 + Na2S + 2H2O → 2NaCl + Ba(OH)2 + H2S

22:30 - 10/10/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !