Đề luyện Sóng ánh sáng - Đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 354

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a= 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D=2m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ=0,5µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng  

Câu 2: Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Iâng  là: a=2mm và D=2m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64µm thì vân tối thứ ba cách vân sáng trung tâm một khoảng là

Câu 3: Một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng. Biết khoảng cách hai khe a=2,5mm, khoảng cách từ màn ảnh đến màn hai khe là D=1m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc thì thấy vân tối thứ 3 cách vân trung tâm một khoảng là 0,58mm. Tính bước sóng ánh sáng

Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i=1,2mm. Giá trị của λ bằng

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng trong trong không khí, khoảng cách hai khe a=0,5mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n= 4/3. Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là:

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sómg λ. Khoảng vân đo được là 1,2mm. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1mm. Chiết suất của chất lỏng là

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong môi trường không khí khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 ở hai bên trung tâm đo được bằng 3,2mm. Nếu làm lại thí nghiệm trên trong môi trường nước có chiết suất 4/3 thì khoảng vân là

Câu 8: Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Y-âng là a=2mm và D=2m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64µm thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là:

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe là 2,0m, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,60 µm. Khoảng cách từ vân tối thứ 3 đến vân sáng trung tâm là

Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, hai khe cách nhau 0,9mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiều cao hai khe chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng thứ hai ở khác phía so với vân sáng trung tâm là 5,6mm. Bước sóng λ bằng

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía với vân sáng trung tâm là 2,4mm. Khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 5. Di chuyển màn ra xa thêm 20cm, tại điểm M có vân tối thứ 5. Khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe trước khi dịch chuyển là

Câu 13: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a=1mm. Di chuyển màn ảnh (E) lại gần hai khe thêm một đoạn 40cm thì khoảng vân 0,8mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

Câu 14: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a=1,2mm, có khoảng vân i=1mm. Di chuyển màn ảnh (E) ra xa thêm 50cm thì khoảng vân là 1,25mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Câu 15: Trong thí nghiệm ánh sáng nhờ khe Y-âng, khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a=0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D=2m; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc (có bước sóng λ= 0,50 µm khi truyền trong chân không). Nếu thực hiện giao thoa trong nước có chiết suất n= 4/3 thì khoảng vân có giá trị là

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, màn E cách hai khe là D=2m, nguồn sáng đơn sắc S phát bức xạ có bước sóng λ . Khoảng vân có giá trị là 1mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm bằng

Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 µ là a=4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D=2m. Trên màn quan sát thấy hai vân sáng bậc 5 ở hai bên vân sáng trung tâm cách nhau 3mm. Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm trên có bước sóng bằng

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe a=2mm, khoảng cách hai khe tới màn D=1,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,7 µm và màu lục có bước sóng 0,48 µm. Khoảng  cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5( cùng phía so với vân trung tâm) là:

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng có khoảng vân giao thoa là i, khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối bậc 4 bên kia vân trung tâm là

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 19 20 95% 1.18
2 Nguyen Kien 18 20 90% 18.2
3 nguyễn thị huyền trang 17 20 85% 15.48
4 nguyễn ngọc quý 16 20 80% 14.68
5 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 15 17 88% 15.42
6 nguyentanbinh 16 20 80% 27.92
7 lethuchang 16 20 80% 16.2
8 Nguyễn Thanh Toàn 15 18 83% 27.23
9 Nhok Kci 15 20 75% 15.4
10 lam huynh 15 20 75% 13.48
11 Chúa Yêu 14 18 78% 22.12
12 Lý Nhật Trường 13 16 81% 17.07
13 Tien Dinh Duc Dinh 14 20 70% 22.28
14 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 10 11 91% 5.2
15 Thích Thì Nhích 11 15 73% 14.47
16 Hoàng Hiệp 10 13 77% 15.32
17 NguyenMy 17 20 85% 25.9
18 Ông Chủ Họ Lê 9 11 82% 17.75
19 Huỳnh Trúc 9 13 69% 13.53
20 Phùng Văn Chung 14 18 78% 30.1
21 Nguyễn Văn Tuấn 9 20 45% 4.3
22 Phạm Anh Quỳnh 5 11 45% 30.32
23 Xuânđao Trịnh 7 12 58% 30.32
24 Tuấn Vũ 16 20 80% 28.23
25 do trong anh 0 0 0% 0.07
26 Thiên Nhi 11 18 61% 7.58
27 Huyên Huyên 1 3 33% 31.37
28 HOÁ HỌC 0 1 0% 0.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12