Đề luyện Sóng ánh sáng - Đề số 2

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 350

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệmgiao thoa ánh sáng với khe Y-âng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 6000Ǻ, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai nguồn đến màn là D=3m, khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a=1,5mm. Khoảng cách giữa vân sáng với vân tối liên tiếp là

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; λ là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3(xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa  bằng :

Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng có khoảng vân giao thoa là i, khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối bậc 4 ở bên kia vân trung tâm là

Câu 4: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,400 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, từ hai khe đến màn là 1m. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 9 ở hai bên của vân sáng trung tâm là

Câu 5: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai nguồn kết hợp cách nhau 4mm bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,6 µm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm là 0,9mm. Tính khoảng cách từ hai nguồn đến màn  

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng a=0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vẫn là D=1m. Ta thấy khoảng cách của 11 vân sáng liên tiếp nhau là 1,9cm. Tính bước sóng đã sử dụng trong thí nghiệm giao thoa?  

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,45 µm. Cho biết khaorng cách giữa hai khe sáng là a=3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D=1m. Tính khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp µ  

Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe a=2mm, khoảng cách hai khe tới màn hứng vân là D=1,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,76 µm và màu lục có bước sóng 0,48 µm. Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là

Câu 9: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S12 =0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Khoảng vân là:

Câu 10: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S12 =0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x=3,5mm có vân loại gì? Bậc (thứ) mấy?

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và  S2 là a=4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D=2m. Trên màn quan sát thấy hai vân sáng bậc 5 ở hai bên vân sáng trung tâm cách nhau 3mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 4 bằng

Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8mm. Vân tối thứ 4 cách vân sáng trung tâm

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ 4 bằng

Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1= 0,42 µm và λ2=0,7 µm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a=0,8mm, màn ảnh (E) cách hai khe là D=2,4m. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 3 của bức xạ λ1 và vân tối thứ 5 của bức xạ λ2

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 là 0,6mm(Hai vân này ở cùng phía của vân sáng trung tâm). Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 với vân tối thứ 5 là

Câu 16: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bề rộng của giao thoa là 7,2mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?

Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,4 µm, khoảng cách giữa hai khe a=0,4mm. Để trên màn tại vị trí cách vân sáng trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng đối với ánh sáng đơn sắc. Trên màn trong khoảng rộng 5mm người ta đếm được 5 vân sáng (ở hai rìa khoảng rộng là hai vân tối). Tại điểm M cách vân trung tâm 20mm là vân gì? Bậc mấy?

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a=0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=1,5m. Hai khe được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ=0,6 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm(chính giữa) một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe có a=1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng 600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M có x=2,4mm là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngô Hàm 20 20 100% 14.77
2 Nguyen Kien 20 20 100% 21
3 Chúa Yêu 20 20 100% 24.98
4 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 19 20 95% 13.47
5 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 19 20 95% 13.08
6 Nguyễn Văn Hòa 18 20 90% 27.52
7 Tien Dinh Duc Dinh 17 20 85% 24.17
8 lam huynh 17 20 85% 20.72
9 Nhok Kci 15 19 79% 27.03
10 Lê Thị Yến 19 20 95% 13.78
11 Phạm Anh Quỳnh 7 11 64% 30.32
12 Nguyễn Yến Thanh 1 2 50% 0.18
13 lexuanphi 14 17 82% 30.25
14 do trong anh 0 0 0% 0.17
15 Vũ Thị Hà Chi 3 3 100% 30.37
16 nguyen thi my 0 0 0% 0.05
17 tranphuhuyen 3 10 30% 0.55

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12