Đề luyện Sóng ánh sáng- Đề số 6

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 381

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay λbởi λ thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ có giá trị nào dưới đây? Biết λ

Câu 2: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,51µm và λ2. Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2. Biết λ2 có giá trị từ 0,60µm đến 0,70µm

Câu 3: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1=0,50 µm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1,S2 được chiếu sáng bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=5000Ǻ và λ2. Cho biết vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với vân sáng bậc 5 của λ2. Tính bức xạ λ2

Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1,S2 được chiếu sáng bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=5000Ǻ và λ2= 4000 Ǻ. Khoảng cách hai khe S1S2=0,4mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là điểm khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm)

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là 1,8mm thì quang phổ bậc 8 rộng:

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a=S1S2=1,5mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D=2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,48 µm và λ2=0,64 µm vào hai khe Y-âng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc thì ta quan sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là 0,3mm và 0,2mm. Khoảng cách ngắn nhất  từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó là

Câu 9: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a=0,5mm. Màn quan sát cách hai khe một khoảng D=1,0m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 ≤ λ ≤ 0,76µm. Độ rộng của quang phổ bậc 1 thu được trên màn là

Câu 10: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a=1,2mm. Màn quan sát cách hai khe một khoảng D=1,5m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có 0,4 ≤ λ ≤ 0,76µm. Số tia đơn sắc cho vân tối tại điểm M cách vân trắng chính giữa 4,5mm là

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1mm. Khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là 2m. Chiếu vào hai khe S đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,4µm và λ2 với 0,5µm≤λ2≤0,65µm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm 5,6mm có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Bước sóng λ2 có giá trị là

Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S1,S2 là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D=2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,6µmµm và λ2=0,5µm vào hai khe thì thấy trên màn hình có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là

Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1=0,42µm và λ2=0,7µm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a=0,8mm, màn ảnh (E) cách hai khe là D=2,4m. Vị trí trùng nhau thứ hai của các vân sáng kể từ vân sáng trung tâm là

Câu 14: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1 và λ2  và λ2=0,5 µm. Trên màn quan sát (E) thấy vân sáng bậc 12 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1. Bước sóng λ có giá trị là  

Câu 15: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1 và λ2=0,5 µm. Trên màn quan sát (E) thấy vân sáng bậc 12 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1. Vân sáng có màu giống màu vân trung tâm gần vân sáng trung tâm nhất ứng với vấn sáng

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 là a=3,8mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D=2m. Nguồn sáng trong thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76µm. Trên màn quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm đoạn 1,2mm. Bước sóng các bức xạ cho vân sáng tại M tương ứng là

Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1,S2 được chiếu sáng bới khe hẹp S phát ánh sáng có bước sóng λ (với 0,38 µm≤ λ ≤ 0,76µm). Khoảng cách S1S= a =0,76mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D=1,6m. Bước sóng của những bức xạ đơn sắc có vân trùng với vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím (có λt=0,38µm)

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1=450nm và λ2=600nm. Trên màn quan sát, gọi M,N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng , khoảng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a=1,5mm; màn ảnh (E) cách hai khe là D=2m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,48 µm và λ2=0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm với vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách nhau a=0,5m, khoảng cách từ hai khe đến màn D=2m. Nguồn sáng S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1=0,4 µm, λ2=0,5 µm, λ3=0,6 µm chiếu vào hai khe S1 và S2. Trên màn, ta thu được một trường giao thoa có bề rộng 20cm. Trên màn quan sát có tổng cộng số vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thoa là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Huy Đập Trai 18 20 90% 17.7
2 Pham Thi bac 17 20 85% 25.72
3 Tien Dinh Duc Dinh 4 6 67% 20.52
4 Nguyễn Hồng Thanh 9 12 75% 30.2
5 đậu anh tuấn 18 19 95% 30.08
6 tuan ho 0 0 0% 30.28
7 Xuân Quân 0 0 0% 0.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12