Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa năm 2013 -2014 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 19 câu - Số lượt thi : 2546

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  I/ PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH 

 Có 4 lọ mất nhãn: etanol, phenol, glixerol,  stiren . Để phân biệt 4 lọ trên người ta dùng: 

Câu 2: Nếu đem đun 5,75 gam ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì thu được bao nhiêu lít khí etilen (đktc) ? Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Câu 3: Một hiđrocacbon A cộng với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là: 

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?

Câu 5: Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2-CH(CH3)- C CH. Tên gọi của X là:

Câu 6: Anken Y tác dụng với nước (có xúc tác axit và nhiệt độ thích hợp), thu được duy nhất một ancol. Vậy Y  có công thức cấu tạo là:

Câu 7: hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là:

Câu 8: Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8?

Câu 9: Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 0,35  mol CO2 và 0,45 mol H2O. Xác định CTPT , % theo số mol của hai hiđrocacbon trong X và giá trị của m là:

Câu 10: Monoxicloankan  A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho 2 dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo đúng của A ?  

Câu 11: Khi đốt cháy một hiđrocacbon Y ta thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol  nH2O / nCO2 = 1/2. Y là hiđrocacbon nào sau đây?

Câu 12: Cho các chất : xiclopropan, benzen, but-1-en, axetilen, buta-1,3-đien, stiren,  toluen. Số chất làm mất màu dung dịch  Br2 là :

Câu 13: Câu nào sai?

Câu 14: Benzen phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Câu 15: Crăckinh m gam butan thu được hỗn hợp X gồm  C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, CH4 , H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 17,92 lít CO2 (ở đktc) và 18 gam H2O. Giá trị của m là:

Câu 16:  

A. Theo chương trình Chuẩn (2câu)

 

(2,0 điểm): Viết phương trình hóa học (dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn) theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện nếu có:

Câu 17: (2,0 điểm): Cho 4,68 gam hỗn hợp X gồm phenol và một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng với Na (dư) thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác để trung hòa hoàn toàn cũng lượng hỗn hợp X trên phải dùng 100 ml dung dịch NaOH 0,4M.

    a. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của ancol A.

    b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

Câu 18:

B. Theo chương trình Nâng Cao (2 câu tiếp)

(2,0 điểm): Viết phương trình hóa học (dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn) theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện nếu có:

Câu 19: (2,0 điểm): Hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Mặt khác, a gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 0,10 M.

a.Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

b.Tính a và tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.     

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhung Phan 10 15 67% 13.48
2 Bò KoBe's 9 13 69% 58.6
3 Vu Dinh Can 14 15 93% 9.27
4 nguyễn thị phương thảo 11 15 73% 8.82
5 Tran Duc Thang 7 15 47% 2.77
6 Đặng Hồng Thanh 12 15 80% 22.23
7 Qúa Khứ Tôn Thờ 5 15 33% 19.55
8 Vinmini Bom 11 15 73% 7.75

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11