Đề thi học kì 2 môn hóa 11 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 2521

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phần I. Trắc nghiệm

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào:

 

Câu 2: Cho phương trình phản ứng sau: 

CH3-CH2-CH3 + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} sản phẩm chính thu được là: 

Câu 3: Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom, hiện tượng quan sát được là:

Câu 4: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào  anken thì phần mang điện dương ( nguyên tử H) cộng vào:

Câu 5: Trong các chất sau: chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng sau: Axetilen  →  A  →  B  →   polibutađien

         A và B là: 

Câu 7: Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để nhận biết benzen, toluen và stiren đựng trong ba bình mất nhãn:

Câu 8: Xeton là hợp chất mà trong phân tử có nhóm chức:

Câu 9: Sản phẩm thu được khi cho anđehit cộng hiđro là:

Câu 10: Ứng với công thức phân tử C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân axit cacboxylic:

Câu 11: Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm – OH cạnh nhau trong phân tử người ta dùng:

Câu 12: Anđehit là hợp chất: 

Câu 13: Phần II. Tự luận

Viết CTCT của các chất có tên gọi sau:

a. metyl axetilen                  b. toluen                      c. glixerol                 d. anđehit fomic

e. axit propionic                   g. etanal                     h. iso butan               i. propan – 2 - on

Câu 14:  Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy phản ứng sau:

Tinh bột  \overset{(1)}{\rightarrow}  glucozơ   \overset{(2)}{\rightarrow}    ancol etylic  \overset{(3)}{\rightarrow}  anđehit axetic \overset{(4)}{\rightarrow} axit axetic

Câu 15: (3đ) Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong dung dịch amoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hoá A cần V lít dung dịch NaOH 0,20M.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bui thi tuoi 5 11 45% 17.33
2 Vũ Thị Diệu Linh 5 12 42% 7.65
3 Nhung Phan 3 12 25% 2.97
4 nguyễn thị phương thảo 11 12 92% 2.6
5 Vu Dinh Can 11 12 92% 3.12
6 Doan Dang 3 4 75% 2.05
7 Yến Hanky 8 12 67% 2.98
8 BoyLang Thang 4 12 33% 3.77
9 Đặng Hồng Thanh 9 12 75% 5.52
10 Đào Thanh Hương 1 1 100% 0.57
11 trang vu 7 12 58% 5.83

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11