Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 trường THPT Lam Sơn

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 2672

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu 2: Phát biểu không đúng là:

Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam một axit cacboxylic no, mạch hở, không nhánh thu được 6,048 lít CO2 (đktc) và 4,05 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng phenyl clorua bằng dung dịch NaOH loãng dư thu được phenol.

(b) Điều chế cumen bằng cách cho benzen phản ứng cộng với propilen.

(c) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(d) Có thể phân biệt axit fomic và axit acrylic bằng dung dịch nước brom.

(e) Ala - Gly khi cho tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra sản phẩm có màu tím đặc trưng.

(g) Anilin tác dụng với axit HNO3 ở nhiệt độ thấp (0 – 50C) cho muối điazoni.

Số phát biểu đúng là

Câu 6: Số ancol bậc một có cùng công thức phân  tử C5H12O là

Câu 7: Cho các chất: axeton, glixerol, glucozơ, anđehit axetic, axit fomic, fructozơ, cumen, anilin, toluen, stiren, phenol. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom là:

Câu 8: Cho dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 vào vào dung dịch chứa 4,8 Br2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X  thu dược m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 9: Chon phát biểu đúng

Câu 10: Hỗn hợp X gồm metanol và etanol có cùng số mol. Đun nóng 7,8 gam X với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,35 gam nước và 4,43 gam hỗn hợp ba ete. Hiệu suất phản ứng tạo ete của metanol và etanol lần lượt là

Câu 11: Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng với 600 ml dung dịch HNO3 1M (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với 480 ml dung dịch KOH 1M, thu được 14,98 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 12: X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na. Số chất X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp muối vào nước thu được dung dịch A chứa các ion: Na+, NH4+, CO32-, SO42-. Khi cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được 0,34 gam khí  và 4,3 gam kết tủa. Còn khi cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 0,224 lít khí(đkc). Giá trị của m là

Câu 14: X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, ở hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 31. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu 15: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat.

  (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.

 (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (II) clorua.

  (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

(e) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch sắt (II) sunfat.

       Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

Câu 16: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân este của X là

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

Câu 19: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu dược 11,2 lit khí CO(ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

Câu 20: Số liên kết \sigma  (xích ma) có trong một phân tử toluen là

Câu 21: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào dưới đây sẽ dịch chuyển chiều thuận nếu tăng áp suất?

Câu 22: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ  theo sơ đồ sau:

Xenlulozơ \overset{(1)}{\rightarrow}  glucozơ \overset{(2)}{\rightarrow}C2H5OH \overset{(3 )}{\rightarrow} Buta-1,3-đien \overset{(4)}{\rightarrow} Cao su Buna

     Biết hiệu suất của quá trình đạt 18,72%, khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là

Câu 23: Cho các phản ứng sau:

(a)FeCO3 + 2HCl ->  FeCl2 + H2O + CO2

(b)      Na2CO3 + 2HCl ->  2NaCl + H2O + CO2

(c)2AlCl3 + 3Na2CO3 + 6H2O ->  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

(d)      KHSO4 + KHCO3 ->  K2SO4 + H2O + CO2

(e)BaCO3 + 2HNO3 ->  Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  CO32- + 2H+  →  H2O + CO2  là

Câu 24: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, NH4NO3, Cr(OH)3, BaCl2, Na2HPO3, H2N-CH2-COOH, CH3COONH4, C2H5NH3Cl, ClNH3CH2COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOONa, H2NCH2COONa. Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt là

Câu 25: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg thành 2 phần bằng nhau. Phần một hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4loãng, dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần hai phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Câu 26: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

Câu 27: Có thể phân biệt 3 dung dịch: AlCl3, ZnCl2 và NaCl bằng dung dịch

Câu 28: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gamhỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là

Câu 29: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử Al3+/Al; Cu2+/Cu  lần lượt là -1,66V; +0,34V. Biết suất điện động chuẩn của các pin  Zn-Cu; Mg-Al lần lượt là +1,1V; +0,71V. Suất điện động chuẩn của pin Mg - Zn có giá trị bằng

Câu 30: Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần phần trăm theo khối lượng của X là 42,86%. Có các phát biểu sau: 

  (a) Y là khí không màu, không mùi,  không vị, tan nhiều trong nước, là khí rất độc.

  (b) Y là oxit axit.

  (c) Ở nhiệt độ cao, Y có thể khử được nhiều oxit kim loại.

  (d) Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa X  nung đỏ và hơi nước.

  (e) Từ axit fomic có thể điều chế được Y.

  (g) Từ Y bằng một phản ứng trực tiếp với metanol (xt, to), có thể điều chế được axit axetic.  

   Số phát biểu đúng là

Câu 31: Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5nung nóng. Hỗn hợp thu được cho lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2thành SO3 là:

Câu 32: Cho dãy các chất: C2H2. C2H4, C2H5COOCH=CH2, CH3CH2OH, CH3COOC2H5, C2H5Cl. Số chất trong dãy tạo ra CH3CHO bằng một phản ứng là

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm 2 muối R2COvà RHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 11 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch CaCl2 dư, thu được 4 gam kết tủa. Phần ba phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Câu 34: Hợp chất hữu cơ X có thành phần nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X, thu được 3 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước. Biết X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaHCO3. Công thức của X là

Câu 35: Một loại phân lân có thành phần chính là Ca(H2PO4)2 (còn lại là các tạp chất không chứa photpho) được sản xuất từ quặng photphorit có độ dinh dưỡng 47%. Phần trăm khối lượng của Ca(H2PO4)2 trong loại phân lân đó là

Câu 36: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là:

Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3.                                        

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Nhiệt phân KNO3.                                          

(d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư).

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.                    

 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.                         

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

Câu 38: Cho a gam hỗn hợp gồm Mg và Fe và phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa b mol H2SOđặc, nóng, chỉ thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm ba muối. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị của m, a và b là

Câu 39: Quặng hematit đỏ có chứa

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức của X là

Câu 41: Cho các chất sau: clobenzen, axit oxalic, phenyl axetat, glyxin, benzyl clorua. Số chất có thể tác dụng với NaOH (trong điều kiện thích hợp) theo tỉ lệ mol n: nNaOH  = 1 : 2 là

Câu 42: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là

Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H­2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

Câu 44: X là một axit cacboxylic, Y là một este hai chức, mạch hở (được tạo ra khi cho X phản ứng với ancol đơn chức Z). Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 lấy dư, thu được 0,11 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam đồng thời thu được 69 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 45: Cho các phản ứng sau :

                                     4HCl + MnO-> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

                                     2HCl + Fe -> FeCl2 + H2.

                                     14HCl + K2Cr2O7 -> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

                                     6HCl + 2Al -> 2AlCl3 + 3H2.

                                     16HCl + 2KMnO4 -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

       Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm aminoaxit H2NR(COOH)x và một axit no, mạch hở đơn chức thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước. Mặt khác 0,2 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là :

Câu 47: Cho các nhận xét sau:

(a) Khi điện phân dung dịch NaCl, ở catot xảy ra sự oxi hoá nước.

(b) Khi nhúng thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 thì cơ bản Fe bị ăn mòn điện hoá.

(c) Trong thực tế để loại bỏ NH3 thoát ra trong phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng

(d) Khi cho một lượng CaCl2 vào nước cứng tạm thời sẽ thu được nước cứng toàn phần.

(e) Sục H2S vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 và CuCl2 thu được 2 loại kết tủa.

(g) Dung dịch FeCl3 không làm mất màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng

Số nhận xét đúng là:

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, ancol metylic và este tạo thành từ axit trên với ancol metylic thu được 2,688 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Tên gọi của axit là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, bậc một, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam X trong khí O2dư, thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc) và 1,17 gam H2O. Mặt khác, oxi hóa m gam X bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Câu 50: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo bởi các a-amino axit có công thức H2NCxHyCOOH) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 2M. Số liên kết peptit trong một phân tử X là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuấn Cường 7 16 44% 4.27
2 Ola Laxka 2 5 40% 18.78
3 HIỆP NHI 9 16 56% 10.48
4 Kiều Anh 7 50 14% 36.63
5 ÁnhKelvin 17 50 34% 2.83
6 Huệ Simba 5 8 63% 13.9
7 Jeremy Belpois 10 39 26% 5.95
8 CCẩm Lê 18 49 37% 2.57
9 Đỗ Thị Thu Hà 2 5 40% 1.68
10 Khang Nguyen 14 50 28% 2.73
11 Sói Trắng 2 6 33% 1.48
12 Hoàng Điệp 15 48 31% 10.98
13 Con Của Má Xuân 12 50 24% 9.65
14 Nhỏ Nhen 5 33 15% 12.42
15 MãiMãi Là BaoXa 15 45 33% 9.4
16 Ngọc Trinh 3 5 60% 3.12
17 Phượng Đỗ 10 50 20% 3.78
18 Thế Phúc 12A6 12 38 32% 23.87
19 Ngoc Vu 15 50 30% 8.08
20 Như Thảo 20 50 40% 13.03
21 Gio Cua Uoc Mo 23 50 46% 44.7
22 Vo Ngoc Doan Trinh 13 50 26% 11.48
23 Nguyễn Phúc Cao Duy 34 50 68% 43.68
24 Hữu Hoàng 3 6 50% 46.45
25 Thanh Hương 9 29 31% 8.72
26 Hoàng Nhung 11 46 24% 6.02
27 Chí Thiện Đs 1 10 10% 1.77
28 Cương Hán 11 50 22% 17.05
29 vũ văn cương 3 4 75% 11.52
30 Đăng Chiến Lê 19 22 86% 11.4
31 lê vinh 4 8 50% 9.43
32 Ken ßul 6 9 67% 45.07
33 Mỹ Linh 17 50 34% 36.48
34 Nguyễn Dương Thanh Trí 15 49 31% 3.87
35 Minh Hoa 20 32 63% 40.62
36 phamvanphu 13 50 26% 45.08
37 nguyen quoc anh 6 12 50% 12.73
38 Hân Nguyễn 3 9 33% 45.18
39 Trần Tuyền 2 3 67% 1.32
40 ʚîɞ Lê Đức ʚîɞ 9 31 29% 10.07
41 Nhật Tân 21 26 81% 45.28
42 Ngốc Xấu Xí 0 0 0% 0.32
43 Lê văn dom 4 9 44% 44.47
44 Khang Lê 19 50 38% 29.77
45 Xuânđao Trịnh 4 10 40% 11.32
46 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 6 21 29% 2.65

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12