Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Lấp Vò 3 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 39 câu - Số lượt thi : 2145

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đặt vào hai đầu tụ C = 10-4/π (F) một hiệu điện thế xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện:

Câu 2: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 8 cm và tần số 0,5 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 10m/s2. Lấy π2=10. Tần số dao động của con lắc này bằng  

Câu 5: Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có N1vòng, cuộn thứ cấp có N2 vòng . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1thì điện áp hiệu dụng Uở hai đầu cuộn thứ cấp thỏa mãn

Câu 6: Ng­ười ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2Ω đến nơi tiêu thụ B. Hiệu suất truyền tải điện bằng

Câu 7: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=50√3, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π H và tụ điện có điện dung 200/π  μF mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=220√2cos(100πt) (V). Tổng trở của đoạn mạch AB có giá trị là

Câu 8: Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là :

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400gam và lò xo có độ cứng 40N/m. Con lắc này dao động điều hòa với chu kỳ bằng

Câu 10: Trong dao động điều hòa thì cơ năng

Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,2 s, khối lượng quả nặng là 200gam. Lấy π2=10  Độ cứng của lò xo là  

Câu 12: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là đúng?

Câu 14: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 15: Đối với đoạn mạch R, C ghép nối tiếp thì:  

Câu 16: Con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu kỳ T. Gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc được xác định bởi công thức

Câu 17: Một vật m chịu tác động đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số x1 = 4cos(10t - π/4) (cm) và  x2 = 4cos(10t +π/4) (cm).Trong đó t tính bằng giây (s).Tốc độ cực đại mà vật đạt được là

Câu 18: Đặt điện áp u=100√2cos(ωt) (V),  có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 25/36π  H và tụ điện có điện dung 10-4/π  F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 100 W. Giá trị của ω là

Câu 19: Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương trình  x = 10cos(πt +π/4) (cm). Lấy π2=10  . Năng lượng dao động của vật bằng   

Câu 20: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3) và  x2 = Acos(ωt -2π/3)  là hai dao động

Câu 21: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp u= U0cos2πft. Biết điện trở thuần R, độ tự cảm L của cuộn cảm, điện dung C của tụ điện và Uo có giá trị không đổi. Thay đổi tần số f của dòng điện thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại khi

Câu 23: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=4sin(4πt + π/6), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kỳ dao động của vật là

Câu 24: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u=200√2cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π và tụ điện có điện dung C=10-4/2π mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

Câu 26: Đặt điện áp u =U√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết ω = \frac{1}{\sqrt{LC}}. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

Câu 27: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

Câu 28: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M :

Câu 29: Một sóng có chu kỳ 0,125 s thì tần số của sóng này là

Câu 30: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây có phương trình sóng là:

 u=6cos(4πt-0,02πx) ( cm, s). Bước sóng và tần số của sóng là

Câu 31: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa nút và bụng liền kề bằng

Câu 32: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng luôn giảm theo thời gian là:

Câu 33: Con lắc lò xo nằm ngang có biên độ dao động 5cm. Lấy g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi động năng bằng thế năng, vật cách vị trí cân bằng: 

Câu 34: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào dưới đây là sai:

Câu 35: Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số100Hz, chạm vào mặt nước tại 2 điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 10cm. Vận tốc truyền sóng nước là 1m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1S2?

Câu 36: Chọn câu sai đối với mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp khi xảy ra cộng hưởng 

Câu 37: Đặt điện áp u=300coswt (V) vào 2 đầu đoạn mạch RLC  mắc nối tiếp gồm 1 tụ điện có dung kháng ZC=200Ω, điện trở R=100Ω và cuộn cảm có cảm kháng ZL=100Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch này bằng:

Câu 38: Cho mạch điện gồm điện trở R = 100 Ω,  tụ điện C có ZC = 2R, và một cuộn dây L có ZL=R. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện 2 đầu mạch bằng

Câu 39: Một thiết bị điện xoay chiều có giá trị định mức ghi trên thiết bị là 110V. Thiết bị đó phải chịu được điện áp cực đại là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Next Tung Tăng 0 0 0% 0.27
2 Phanthimai 20 39 51% 39.73
3 Chanbaek Quốc Dân 10 39 26% 1.47
4 Tạ Huỳnh Như 0 0 0% 0.18
5 Gu Ru 1 1 100% 0.3
6 to tai linh 21 36 58% 25.32
7 Nhi Trang 25 39 64% 28.33

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12