Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Lý Thường Kiệt năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2509

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ = 0,4\mum. Tính lượng tử năng lượng của phôtôn này.

Câu 2: Tia Rơn-ghen (tia X) có

Câu 3: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Câu 4: Một chất phóng xạ X có khối lượng  m0. Sau 5 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ X còn lại là: 

Câu 5: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra có thể là

Câu 6: _{6}^{12}\textrm{C} có khối lượng hạt nhân là 11,9967u. Biết khối lượng proton: 1,0073(u), khối lượng nơtron là 1,0087(u), (1 u = 931,5MeV/c2); Độ hụt khối của nó là:

Câu 7: Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là . Tính tần số của bức xạ trên

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 9: Tia tử ngoại được dùng

Câu 10: Các hạt nhân đồng vị có

Câu 11: Chọn câu sai trong các câu sau:

Câu 12: Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng εo và chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là

Câu 13: Chọn câu đúng :Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm thì:

Câu 14: Nếu N0, N lần lượt là số nguyên tử ban đầu, và số nguyên tử ở thời điểm t,λ là hằng số rã (hằng số phóng xạ) thì biểu thức của định luật phóng xạ là:

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Câu 16: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:

Câu 17: Độ hụt khối của hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X} là ( đặt N = A - Z) :

Câu 18: Đối với nguyên tử hiđrô , biểu thức nào dưới đây chỉ ra bán kính r của quỹ đạo dừng thứ n của nó : (ro là bán kính của Bo )

Câu 19: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng  λ = 0,6 μm. Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ)

Câu 20: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 21: Công thoát của electron khỏi đồng là 4,47eV. Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.10-8m/s; me = 9,1.10-31kg; e = 1,6.10-19C. Tính giới hạn quang điện của đồng

Câu 22: Hạt nhân _{27}^{60}\textrm{Co} có khối lượng là 59,940(u), biết khối lượng proton: 1,0073(u), khối lượng nơtron là 1,0087(u), năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{}^{60}\textrm{Co} là(1 u = 931MeV/c2):

Câu 23: Chọn câu đúng. Ánh sáng lân quang là :

Câu 24: Hạt nhân pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} có:

Câu 25: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

Câu 26: Chọn câu đúng: Hiện tượng quang điện bên trong là hiện tượng

Câu 27: Khi bắn phá _{5}^{10}\textrm{Bo}  bằng hạt \alpha thì phóng ra notron và biến đổi thành hạt nhân khác Phương trình phản ứng là:

Câu 28: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ = 0,5 μm đến khe Young S1, S2 với S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m.Tính khoảng vân:

Câu 29: Cho hạt nhân _{7}^{15}\textrm{X}. Hãy tìm phát biểu sai:

Câu 30: Trong giao thoa với khe Young có khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 3m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 cùng một phía vân trung tâm

Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân: _{94}^{239}\textrm{Pu}\rightarrow _{92}^{235}\textrm{U}   Phản ứng trên phóng ra tia:

Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,5 μm Xác định vị trí vân sáng thứ 2 tính từ vân trung tâm:

Câu 33: II. Phần tự chọn: học sinh chọn làm chỉ một trong hai phần sau:

Ban cơ bản

 Chọn câu sai : Chu kì bán rã T của một chất phóng xạ là thời gian qua đó:

Câu 34: Ban cơ bản

Chọn câu Đúng. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì:

Câu 35: Ban cơ bản

Cho phản ứng hạt nhân \alpha +_{13}^{27}\textrm{Al}\rightarrow _{15}^{30}\textrm{P}+n, khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

Câu 36: Ban cơ bản

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát A= 3,45eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có  λ1= 0,25 µm, λ2= 0,4 µm, λ3= 0,56 µm, λ4= 0,2 µm thì bức xạ nào xảy ra hiện tượng quang điện

Câu 37: Ban cơ bản

Chọn câu trả lời sai khi nói về hiện tượng quang điện và quang dẫn :

Câu 38: Ban cơ bản

Cho phản ứng:  _{84}^{209}\textrm{po}\rightarrow \alpha +X .   X là hạt nhân:

Câu 39: Ban cơ bản

Giới hạn quang điện của natri là 0,5 μm. Công thoát của kẽm lớn hơn của natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm :

Câu 40: Ban cơ bản

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Câu 41: Cho phản ứng D + T \rightarrow \alpha + n + 15,1MeV; NA = 6,023.1023hạt/mol. Năng lượng toả ra khi 1g khí Hêli được tạo thành bằng:

Câu 42: Ban KHTN

Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, ,  rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

Câu 43: Ban KHTN

Chất phóng xạ Na  có chu kì bán rã 15 giờ. Hằng số phóng xạ của nó:

Câu 44: Ban KHTN

Ban đầu có 1gPo210 phân rã \alpha với chu kì bán rã 138 ngày. Sau 552 ngày thì khối lượng hạt nhân con sinh ra bằng:

Câu 45: Ban KHTN

Trường hợp nào sau đây là hiện tượng quang điện trong ?

Câu 46: Ban KHTN

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp  một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng

Câu 47: Ban KHTN

Chiếu lên bề mặt catốt của một tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,485 μm thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, khối lượng nghỉ của êlectrôn (êlectron) là 9,1.10-31 kg và vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là 4.105 m/s. Công thoát êlectrôn của kim loại làm catốt bằng

Câu 48: Ban KHTN

Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 mm, λ2 = 0,21 mm và λ3 = 0,35 mm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trọng Kt 38 48 79% 28.97
2 Lê Quốc Truyền 33 41 80% 6.87
3 Đại Rémy 27 47 57% 28.87
4 Vũ Dũng 38 47 81% 23.97
5 Bom Điên Loạn 25 39 64% 15.43
6 Đức's Tồ 22 31 71% 17.73
7 Hải Trần 37 48 77% 57.95
8 Bùi Chí Hậu 30 36 83% 6.23
9 Hoàng Minh 30 48 63% 21.75
10 Tuấn Phạm 21 35 60% 60.45
11 ʚîɞ Lê Đức ʚîɞ 29 48 60% 37.4
12 Phạm Thành Đạt 38 48 79% 39.02
13 Con Nít Ranh 29 48 60% 48.93
14 Trần Văn Trọng 31 33 94% 5.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12