Đề thi kiểm tra học kì I - Trường THPT chuyên Bắc Kạn

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 17 câu - Số lượt thi : 2181

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nguyên tố sắt ở ô 26, cấu hình e  của ion Fe3+ là:

Câu 2: Số e độc thân của nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) bằng:

Câu 3: Một nguyên tố hoá học X ở chu kỳ 3, nhóm VA. Cấu hình e của nguyên tử X  là:

Câu 4: Trong phân tử CH4 nguyên tử C ở trạng thái lai hoá sp3. Phân tử CH4 có dạng :

Câu 5: Cho các nguyên tố: Na (Z=11); O (Z=8) liên kết hoá học giữa Na và O thuộc loại:

Câu 6: Cho các nguyên tố: R(Z= 11), X(Z=17), Y( Z= 20). Số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố trên lần lượt là

Câu 7: Trong phản ứng 3NO2 + H2O  →  2HNO3 + NO.     NO2  đóng vai trò gì?

Câu 8: Số mol electron cần dùng để oxi hóa 2 mol Al thành 2 mol Al3+  là?

Câu 9: Sự oxi hóa là:

Câu 10:  Cho quá trình   Mn+7 + 5e →     Mn+2. Trong quá trình này:

Câu 11: Phương trình hoá học nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?

Câu 12:

Dãy các hiđroxit được xếp theo chiều tăng dần tính axit là :

Câu 13:  a. Nguyên tố X có tổng số hạt bằng 58, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Xác định điện tích hạt nhân, số khối và viết kí hiệu nguyên tử  nguyên tố X

b. Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử R. Cho biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Câu 14: Hoàn thành các phương trình phản ứng hoá học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

1.       C +      HNO3    →   CO2 +     NO +     H2O

2.        Cl2 +    KOH      →    KCl +    KClO3 +     H2O

Câu 15: Cho 3,6 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 3,36 lil khí H2(đktc) và 53,3 gam dung dịch A.

a. Xác định tên kim loại

b. Tính nồng độ phần trăm của muối thu được

Câu 16: Lấy 3,84 gam Cu đem hoà vào dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít khí NO (đktc). Tính V và số gam HNO3 nguyên chất đã phản ứng.

Câu 17: Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích (theo bản chất của phản ứng oxihoá khử) và viết phương trình phản ứng khi cho một viên kẽm vào ống nghiệm có chứa 2ml dung dịch HCl. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trúc Trúc 9 12 75% 5.3
2 Quách Kỳ Gia 8 11 73% 9.13
3 HằNg BẮp 7 12 58% 14.32
4 Loan Nguyễn Như Trần 6 11 55% 2.93
5 Ňğûÿễn Ħüỳnħ Mïnħ Än 0 0 0% 2.02
6 Lê Nguyễn Thuý Quỳnh 10 12 83% 8.4
7 nguyễn đức dũng 12 12 100% 5.62
8 Trần Thiên Trang 4 11 36% 6.83
9 Duy Hidai Mrd 9 12 75% 4.08
10 Ngô Luân 5 11 45% 27.42
11 lethihaitrieu 9 12 75% 9.1
12 phạm quỳnh thư 6 12 50% 6.32
13 tuyensinh2015@gmail.com 6 12 50% 3.67
14 Vương Lem 3 6 50% 17.05
15 đặng thị minh ánh 7 12 58% 20.93
16 Nhi Dorami 5 11 45% 28.47
17 Nguyen Nguyen 5 8 63% 2.95
18 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10 12 83% 7.2
19 Ôi Trời Ơi 3 12 25% 2.8
20 Kim Tan Nguyễn 8 12 67% 8.6
21 Tri Cao 4 9 44% 5.8
22 Trần Thị Lưu Ly 9 12 75% 11.9
23 Trần Đức Nguyên Phúc 10 12 83% 6.2
24 thai-a1k17 9 12 75% 7.98
25 Bùi Thị Huế 5 12 42% 10.07
26 Anhxtanh Nguyễn 4 8 50% 12
27 Kaiba Seto 8 12 67% 5.98
28 Nguyễn Thảo Chi 8 12 67% 5.63
29 Nguyễn Huy Thành 1 3 33% 1.37
30 Phạm Thu Hà 11 12 92% 16.37
31 Thu Hoài 6 12 50% 7.05
32 Mei Mei 6 12 50% 6.4
33 Thu Trang 4 4 100% 12.6
34 Lại Tiến Minh 10 12 83% 8.37
35 Lê Phương Thảo 11 12 92% 20.9
36 Nguyễn Hoàng Linh 8 12 67% 7.97
37 Nguyễn Tất Tú 7 11 64% 9.65
38 Lý Bảo Tuyền 7 12 58% 6.55
39 lethanh 7 12 58% 7.57
40 Tùng Trần 11 12 92% 2.47
41 Diễm My 8 12 67% 6.12
42 Lan Hương 5 12 42% 2.4
43 Khôi Ngô Minh 7 12 58% 2.35
44 Hoàng Hà Trang 7 12 58% 7.43
45 Nguyễn Thị Lan 10 12 83% 6.38
46 Nguyên văn công 5 11 45% 10.83

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10