Đề thi thử đại học môn lý đề số 11

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 200

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về dao động điều hòa của một vật (có chu kì T) thì phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 2: Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điên dung C. Biết hiệu điện thế cực đại gữa hai đầu cuộn dây là 2 V. Khi dòng điện trong cuộn dây có giá trị bằng nửa giá trị hiệu dụng thì hiệu điện thế hai đầu tụ bằng:

Câu 3: Khi từ thông qua một mạch biến thiên thì trong mạch sẽ xuất hiện một suất điện động:

Câu 4: Gọi T là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ giảm đi e lần. Sau thời gian t = 0,51T, số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu phần trăm?

Câu 5: Cho con lắc lò xo đặt thẳng đứng dọc theo trục Ox hướng thẳng xuống dưới, với O là vị trí cân bằng của vật nặng. Vật nặng có thể dao động dọc theo trục lò xo và ở vị trí cân bằng lò xo bị nén đoạn x0. Đưa vật về vị trí mà lò xo không bị biến dạng rồi thả ra không vận tốc ban đầu, vật dao động điều hòa với tần số góc ω = 10 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thời gian là lúc thả vật thì phương trình dao động của vật là:

Câu 6: Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm liên quan đến:

Câu 7: Để tăng tần số của âm do một dây đàn phát ra, ta cần:

Câu 8: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, lần lượt gồm một điện trở hoạt động R, một cuộn thuần cảm L và một tụ điện biến đổi có điện dung C. Điện áp hai đầu mạch là u = U­0cosωt. Khi không mắc ampe kế thì U­lệch pha với u hai đầu mạch góc 300. Khi mắc ampe kế có R= 0 vào hai đầu LC thì ampe kế chỉ 1 A. Số chỉ ampe kế khi mắc vào hai đầu R là:

Câu 9: Chọn ý sai. Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản.

Câu 10: Để phân biệt bức xạ có cùng bước sóng là tia X hay tia tử ngoại nằm trong vùng trung gian giữa hai tia, người ta dựa vào:

Câu 11: Đồ thị diễn tả mối liên hệ giữa bình phương chu kì dao động riêng với chiều dài của con lắc đơn dao động tại một nơi trên mặt đất là một:

Câu 12: Cho mạch điện gồm ba đoạn mạch nối tiếp: Đoạn mạch AM chỉ gồm cuộn dây có điện trở R0= 20 Ω; đoạn mạch MN chỉ có điện trở R = 60 Ω và đoạn mạch NB chỉ có tụ có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu A và B là điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định và tần số f = 50 Hz. Cuộn dây có cảm kháng Z= 80 Ω. Mắc vôn kế Vvào hai đầu A, N và mắc vôn kế Vvào hai đầu M, B. Mắc khóa K vào hai đầu tụ C. Biết các vôn kế V1, Vcó điện trở vô cùng lớn, điện trở của dây nối và khóa k không đáng kể. Khi khóa k đóng thì số chỉ của vôn kế Vlà 170 V. Ngắt khóa k, điều chỉnh điện dung C để trong mạch có cộng hưởng điện. Số chỉ của vôn kế Vlúc này bằng:

Câu 13: Khi nguyển tử hidro phát bức xạ có bước sóng 486 nm thì năng lượng của nguyên tử hidro đã giảm một lượng bằng:

Câu 14: Mạch điện gồm tụ điện có điện dung thay đổi được và cuộn dây mắc nối tiếp. Vôn kế Vmắc vào hai đầu cuộn dây và vôn kế V2 mắc vào hai đầu tụ C. Đặt vào hai đầu của mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi tụ có dung kháng Z= ZC1 = 60 Ω thì hai vôn kế V1, Vchỉ cùng chỉ số. Khi tị có dung kháng Z= ZC2 = 120 Ω thì điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 90so với điện áp hai đầu mạch. Coi điện trở của các vôn kế rất lớn và điện trở của các dây nối không đáng kể. Cảm kháng của cuộn dây bằng:

Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân: _{11}^{23}\textrm{Na}+p\rightarrow \alpha +_{10}^{20}\textrm{Ne}. Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt Na23; α; Ne20 lần lượt là 8,0361 MeV; 7,0989 MeV; 8,0578 MeV; 8,0578 MeV. Phản ứng trên:

Câu 16: Gọi Wlà năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và W là năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân _{2}^{4}\textrm{He}, ta có:

Câu 17: Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dậy có độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch U = 120 V, ở hai đầu cuộn dây bằng 180 V, giữa hai bản tụ điện bằng 60 V. Điện áp hai đầu mạch lệch pha so với điện áp hai đầu tụ góc:

Câu 18: Hai cực của một ống Culitgio có hiệu điện thế 18,2 kV, khi đó cường độ qua ống bằng 0,8 mA. Đối catot có khối lượng 4,2 g, nhiệt dung riêng 120 J/kg.K. Giả sử 99,9% điện năng cung cấp biến thành nhiệt năng làm nóng đối catot. Nhiệt độ đối catot tăng thêm 1480sau:

Câu 19: Một nguồn phóng xạ (chu kì bán rã T = 30 phút) đặt tại O, phát tia phóng xạ đồng đều theo mọi hướng. Đặt một máy đếm xụng tại A có OA = 2 m thì đếm được 360 xung/s. Dời máy đến một vị trí B thì sao 1 giờ 30 phút, máy đếm được 5 xung/s. Khoảng cách OB bằng:

Câu 20: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 2cos(2πt - \frac{2}{3}) (cm). Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = √3 cm và đang đi theo chiều (-) lần thứ 20 là:

Câu 21: Chọn ý sai. Cách biến điệu biên độ được dùng trong truyền thanh bằng các sóng.

Câu 22: Sóng truyền trên sợi dây dài vô hạn. Biết hai điểm gần nhau nhất cách nhau 6 cm trên dao động lệch pha góc \frac{2\pi }{3} và vận tốc sóng bằng 360 m/s. Tần số dao động của sóng bằng:

Câu 23: Chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa biến đổi từ 20 cm đến 40 cm, khi lò xo có chiều dài 25 cm thì:

Câu 24: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng S­1, S­cách nhau 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2,4 m. Ánh sáng làm thí nghiệm có bước sóng \lambda = 0,60 µm. Biết bề rộng của vùng giao thoa là 15 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là: 

Câu 25: Cho mạch điện theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C nối tiếp. Mắc ampe kế nối tiếp vào mạch, vôn kế V1 mắc vào hai đầu R và L; vôn kế V2 mắc vào hai đầu tụ C. Biết uAB = 60√2cos314 t (V). vôn kế Vchỉ 100 V; vôn kế Vchỉ 80 V và ampe kế chỉ 2 A. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị:

Câu 26: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, với tụ C biến đổi được: Khi điện dụng tụ là C1 thì cường độ dòng điện trễ pha 450 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và mạch tiêu thụ công suất 100 W. Khi điện dung tụ là C2 thì hệ số công suất mạch là 0,8 và mạch sẽ tiêu thụ công suất:

Câu 27: Phải ở nhiệt độ rất cao (hàng chục triệu độ) thì phản ứng nhiệt hạch mới xảy ra vì:

Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây chỉ có độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = 200cos100 πt (V). Điều chỉnh tụ điện để điện áp giữa hai bản tụ điên lệch pha \frac{5\pi }{6} so với điện áp hai đầu mạch u. Lúc này:

Câu 29: Chọn phát biểu đúng:

Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều RLC (với cuộn dây thuần cảm), điện áp hiệu dụng đầu mạch là U = 200 V và có tần số f xác định. Biết CR= 2L và điện áp URL = U. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C bằng:

Câu 31: Cho đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = 240cos ωt (V) thì ampe kế chỉ 2 A và dòng điện qua cuộn dây lệch pha 450 so với u. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp không đổi U = 120 V thì số chỉ của ampe kế:            

Câu 32: Một khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục vuông góc với các đường cảm ứng từ. Ban đầu xuất điện động hiệu dụng trong khung bằng 60 V. Khi giảm tốc độ quay của khung 2 lần và tăng cảm ứng từ 3 lần thì suất điện động trong khung có giá trị hiệu dụng là:

Câu 33: Biết h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C và mức năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro xác định bởi công thức En-\frac{13,6eV}{n^{2}} (với n = 1,2..) Bước sóng dài nhất khi các electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K bằng:

Câu 34: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C = 5 µF và cuộn dây cảm. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 10 V. Năng lượng từ trương trong cuộn dây cảm lúc hiệu điện thế bằng 3 V là:

Câu 35: Một vật có khối lượng nghỉ ­mchuyển động với tốc độ v sẽ có động năng bằng?

Câu 36: Một hạt nhân phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt α và hai hạt β-, tạo thành _{92}^{239}\textrm{U}. Hạt nhân ban đầu là:

Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng: Ban đầu dùng ánh sáng có bước sóng \lambda. Sau đó dùng ánh sáng có bước sóng \lambda ' = 1,5\lambda và tăng khoảng cách từ màn đến khe lên gấp đôi. Như vậy, tại vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng có bước sóng \lambda sẽ là:

Câu 38: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Khối lượng Mặt trời giảm trong 1 giờ bằng:

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng: a = 2 mm, D = 3m, ánh sáng có bước sóng \lambda =0,5 µm. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là L = 3 cm. Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng \lambda ' = 0,6 µm thì so với số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa khi dùng ánh sáng có bước sóng \lambda sẽ:

Câu 40: Cho mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu mạch là u = 100 √2cos100 πt (V). Thay đổi R đến các giá trị R1 = 20 Ω và R = 80Ω thì công suất mạch như nhau. Tỉ số công suất mạch lúc này so với công suất cực đại mạch khi R thay đổi bằng:

Câu 41: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6 A thì điện tích trên tụ điện là:

Câu 42: Một cơ hệ gồm hai lò xo (k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m) mắc song song, gắn với vật M. Vật M có thể chuyển động không ma sát trên thanh ngang. Khi vật M ở trạng thái cân bằng lò xo 1 bị nén 2 cm và lò xo hai dãn đoạn X02. Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x = 1 cm bằng:

Câu 43: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Lấy  π2 = 10. Phương trình dao động của vật có dạng x = 6cosωt (cm). Trong suốt quá trình dao động thì lực đàn hồi cực đại của lò xo có độ lớn bằng 5 lần độ lớn lực đàn hồi cực tiểu. Khi vật qua vị trí cân bằng 3√3 cm thì vận tốc của vật có độ lớn:

Câu 44: Bề mặt catot của một tế bào quang điện nhận được công suất chiếu sáng P = 5 mW từ chùm bức xạ có bước sóng = 0,45 µm. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số photon mà catot nhận được trong một giây là:

Câu 45: Chọn ý sai. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều:

Câu 46: Một đặc tính vật lí của âm là:

Câu 47: Biết năng lượng liên kết của _{92}^{235}\textrm{U} là 7,6 MeV; Khối lượng hạt notron và proton lần lượt bằng 1,00867u và 1,00728u; 1u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng hạt U235 bằng:

Câu 48: Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang , đầu B cố định, đầu A gắn với cần rung, trên dây có sóng dừng. Tại điểm P cách đầu B một đoạn d thì P dao động theo phương trình U4cos(\frac{\pi d}{12}+\frac{\pi }{2})cos(10\pi t-\frac{\pi }{2}) (mm) (với d tính bằng cm và t tính bằng s). Điểm gần nhất dao động với biên độ 2 mm cách B một khoảng:

Câu 49: Vật rắn quay quanh một trục cố định ∆. Gọi Wđ, I và L lần lượt là động năng quay, momen quán tính và momen động lượng của vật đối với trục ∆. Mối liên hệ giữa Wđ, I và L là:

Câu 50: Cho mạch RLC nối tiếp; trong đó u1; u2; u3; uAB lần lượt là điện áp tưc thời hai đầu R, L, C và hai đầu AB. Tần số dòng điện là ω. Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 51: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s tốc độ góc của nó tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng/phút. Lấy π = 3,14. Gia tốc góc của vật rắn có độ lớn là:

Câu 52: Một đĩa phẳng quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đỏi. Một điểm bất kì nằm ở mép đĩa:

Câu 53: Một vật rắn đang quay đều quanh trục cố định ∆ với vận tốc góc 30 rad/s thì chịu tác dụng của một momen hãm có độ lớn không đổi nên quay chậm dần đều và dừng lại sau 2 phút. Biết momen của vật rắn này đối với trục ∆ 10 kg.m2. Momen hãm có độ lớn bằng:

Câu 54: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi tần số của dòng điện giảm thì điện áp ở hai đầu điện trở thuần:

Câu 55: Chọn ý sai. Proton:

Câu 56: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: Khi dùng nguồn đơn sắc có bước sóng \lambda = 0,589 µm thì quan sát được 13 vân sáng trên đoạn AB, với A và B là hai vân sáng. Khi dùng nguồn đơn sắc bước sóng \lambda ', thì trên đoạn AB quan sát được 11 vân sáng, với A và B là hai vân sáng. Bước sóng \lambda ' có giá trị:

Câu 57: Một vật khối lượng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động x1 = 5cos(10t + π) (cm), x2 = 10cos(10t - \frac{\pi }{3}). Lực kéo về có giá trị bằng:

Câu 58: Chọn phát biểu sai. Sao chổi:

Câu 59: Chọn phát biếu sai khi nói về phóng xạ:

Câu 60: Chọn ý sai. Bức xạ điện từ có tần số càng lớn sẽ:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 47 47 100% 2.17
2 pham tuong vi 20 27 74% 35.8
3 HOÁ HỌC 0 2 0% 0.08
4 nguyễn quang tiến 0 2 0% 30.87
5 Vì Sao Thế 16 50 32% 57.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12