Đề thi vào lớp 10 môn Hóa chuyên Quảng Trị năm 2011

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 13 câu - Số lượt thi : 787

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Sục khí A vào dung dịch muối Na2SO3, thu được dung dịch chứa một muối B duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch axit D, lại tạo ra khí A. Khi cho khí A tác dụng với dung dịch brom cũng tạo ra axit D. Tìm A, B, D và viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra

Phản ứng nào minh họa đúng cho mỗi tính chất sau. Viết phương trình hóa học xảy ra

Câu 2: oxit + oxit → axit

Câu 3: oxit + oxit → bazơ

Câu 4: oxit + oxit → muối

Câu 5: oxit + oxit → không tạo ra các chất như trên

Câu 6: Hỗn hợp khí A gồm O2 và O3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20. Hỗn hợp hơi B gồm CH4 và CH3COOH. TÍnh số mol hỗn hợp A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp hơi B

Câu 7: Có 4 dung dịch MgCl2, Ba(OH)2, HCl, NaCl, không dùng thêm hóa chất khác. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 dung dịch đó. Thứ tự nhận biết các dung dịch lần lượt là

Câu 8: Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2% và CaCl2 là a%. Tính giá trị của a

Câu 9: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

Biết X là chất khí, A là polime thiên nhiên, C phản ứng được với Na nhưng khong phản ứng với dung dịch kiềm. D phản ứng được với Na và kiềm. G phản ứng với kiềm nhưng không phản ứng với Na, E và F là các hợp chất chứa Na

Câu 10: Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất tác dụng với dung dịch HCl thu được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình phản ứng

Câu 11: Cho hỗn hợp Ca, CaC2 vào nước được hỗn hợp khí A. Nung A với Ni xúc tác một thời gian được hỗn hợp khí B. Cho B qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy có hỗn hợp khí D thoát ra. Có nhiều nhất bao nhiêu phản ứng xảy ra? Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và một kim loại M’ (hóa trị II) hòa tan hoàn toàn trong nước được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch D. Chia D thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 đem cô cạn được 2,03 gam chất rấn A

- Phần 2 cho tác dụng với 100ml dung dịch HCl 0,35M được kết tủa B

Câu 12: Xác định M, M’ và gam mỗi kim loại ban đầu

Câu 13: Tính khối lượng kết tủa B

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 13 13 100% 4.18
2 Ha Xuan Truong 9 13 69% 6.62
3 Trần Đạt 9 13 69% 9.65
4 camuyen 6 13 46% 0.3
5 Duy Nguyễn 9 13 69% 5.23
6 Hải 9 13 69% 15.98
7 Danh Tuấn 3 13 23% 1.03
8 phong ngo bù 10 13 77% 54.5
9 Boy Nhà Nghèo 4 13 31% 4.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9