Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2008 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 944

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các phương trình phản ứng sau, phản ứng nào có khí xuất hiện?

1.FexOy + O2 →  FenOm

2.Al2O3 + NaHSO4

3.Fe3O4 + H2SO4 đặc →

4.Ca3(PO4)2 + H3PO4

Hãy nêu một muối (cho mỗi trường hợp sau) vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl thỏa mãn điều kiện:

Câu 2: Cả 2 phản ứng đều tạo chất khí?

Câu 3: Phản ứng với dung dịch HCl tạo khí, phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa?

Câu 4: Cả 2 phản ứng đều tạo kết tủa?

Câu 5: Cho các chất ancol etylic, etilen, axit axetic, benzene, metan, axetilen, etylaxetat.

Viết CTPT và CTCT mỗi chất trên (HS tự giải)

X, Y là những chất nào trong số các chất trên biết rằng:

-  Khi đốt cháy 0,1 mol mỗi chất thu được thể tích khí CO2 lần lượt là 2,24 lít và 4,48 lít (đktc)

-  Khi đốt cháy hỗn hợp chứa 0,1 mol mỗi chất thu được 7,2 g nước.

Câu 6: Cho các chất sau: CH4; C12H22O11(saccarozo); H2S; NH3; FeS2; SO2. Khi cho các chất trên tác dụng với oxi có tạo ra sản phẩm là đơn chất thì có mấy phương trình xảy ra?

Câu 7: Một hỗn hợp khí A gồm CO, CO2. Trộn A với không khí theo tỉ lệ thể tích 1:4. Sau khi đốt cháy hết khí CO thì hàm lượng % thể tích của N2 trong hỗn hợp mới thu được tăng 3,36% so với hỗn hợp trước phản ứng

Tính % thể tích của 2 khí trong hỗn hợp A. Giả thiết không khí chỉ có N2; O2 trong đó oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

Câu 8: Cho một lượng tinh thể muối CuSO4.5H2O vào một lượng dung dịch Na2SO4 x%  thu được dung dịch CuSO4 30% và Na2SO4 10%. Tính x?

Hỗn hợp A có khối lượng 12,25 gam gồm kim loại M(hóa trị II không đổi) và muối halogenua của một kim loại kiềm. Cho A vào 200ml dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch B và 6,72 lít(đktc) hỗn hợp 2 khí C gồm 2 khí có tỷ khối đối với hidro bằng 27,42. Tỉ khối giữa hai khí trong hỗn hợp C là 1,7534. Để phản ứng hết với các chất trong dung dich B cần 200 ml dd Ba(OH)2 2M và thu được 104,8 gam kết tủa.  Lọc rửa kết tủa và nung đến khối lượng không đối được chất rắn D có khối lượng bé hơn khối lượng kết tủa thu được. Dẫn khí C qua nước, khí còn lại có thể tích 4,48 lít (đktc)

Câu 9: Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4

Câu 10: Xác định kim loại M và muối halogenua của kim loại kiềm?

Cho 5,6 lít (dktc) hỗn hợp khí và hơi (X) gồm C2H6O;  C3H6; C2H2 vừa đủ làm mất màu hoàn toàn 100ml dung dịch nước Br2 2M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 5,05 gam hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch NaOH thì thu được dung dịch chứa 27,4 gam muối, lấy \frac{1}{10} dung dịch muối thu được tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 1,97 gam kết tủa.

Câu 11: Tính nồng độ mol của dd NaOH?

Câu 12: Tính % khối lượng hỗn hợp X? % C2H6O;  C3H6; C2H2 lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 8 12 67% 98.92
2 Quang Huy 6 12 50% 27
3 Rýt Nguyễn 3 4 75% 4.65
4 Alexander Tran 2 4 50% 3.33
5 Cương Hoàng Vũ Kim 9 12 75% 61.18
6 nguyen di hai 2 6 33% 29.5
7 TK Đoàn 6 12 50% 78.65
8 Danh Tuấn 4 12 33% 0.55
9 Quân Nguyễn 4 12 33% 4.15
10 Nguyễn Vân Anh 3 8 38% 0.9
11 nguyen hoang le huy 6 12 50% 3.6
12 Mang Minh 3 9 33% 13.32
13 Ti Lo 4 12 33% 6.65
14 Nguyễn Công Thuận 3 12 25% 0.35
15 Hai Con Meo Ho 2 12 17% 1.35
16 Trần Đạt 1 12 8% 4.88
17 Lenny Vin 1 12 8% 9.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9