Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2009 trường THPT chuyên Khánh Hòa, Khánh Hòa

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 894

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Cho dung dịch M có chứa CuSO4  và FeSO4

- Thí nghiệm 1: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan

- Thí nghiệm 2: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan

- Thí nghiệm 3: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan

 Có thể có bao nhiêu phản ứng xảy ra trong cả 3 thí nghiệm trên?

Hãy cho biết:

Câu 2: Dung dịch nào có thể là axit như HCI, H2SO4?

Câu 3: Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2?

Câu 4: Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất?

Câu 5: Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn)?

Câu 6: Dung dịch nào có tính bazơ yếu, như NaHCO3?

Câu 7: Dung dịch nào phản ứng với Mg, với NaOH

Câu 8: Dung dịch nào phản ứng với HCl?

Câu 9: Dung dịch nào trộn với nhau sẽ xảy ra phản ứng?

Câu 10: Hoà tan a gam hỗn hợp bột X gồm Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12g chất rắn. Hãy tính khối lượng a của hỗn hợp X.

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp (X) gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S trong dung dịch HNO3 (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa hai muối sunfat và một sản phẩm khử duy nhất là NO. hãy tính giá trị của a trong hỗn hợp X.

Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp (X) gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và thu được dung dịch (Y). Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch (Y). Kết thúc thí nghiệm lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí thu được 28g chất rắn (Z). Hãy tính giá trị của V.

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp ba kim loại Fe, Cu và Al vào một bình kín có chứa 1 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi ngừng phản ứng thì thể tích oxi giảm đi 3,5% và thu được 2,12g chất rắn. Tính m.

Câu 14: Hoà tan hết m gam hỗn hợp ba oxi của sắt vào dung dịch HCl thu được dung dịch (X). Cô cạn dung dịch (X) được m1 gam hỗn hợp hai muối (có tỉ lệ mol 1:1). Mặt khác, nếu sục thật chậm khí clo đến dư vào dung dịch (X), khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thì thu được (m1 + 1,42) gam muối khan.  Hãy tính gái trị của m.

Câu 15: Cần hoà tan 200g SO3 vào bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 49% để tạo thành dung dịch H2SO4 78,4%?

Câu 16: Để đốt cháy 16g hợp chất hữu cơ (X) cần dùng 44,8 lít khí oxi, sau phản ứng thu được V lít khhí CO2 và m gam nước với tỉ lệ nH2O : nCO2 = 2:1. Hãy tính V và m (các thể tích khí đo ở đktc).

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 hợp chất hữu cơ (A) cần dùng ít nhất 2,016 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm sinh ra gồm khí cacbonic và hơi nước có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của (A). Biết phân tử (A) có chứa hai nguyên tử oxi.

Câu 18:  Dùng x gam glucozơ lên men rượu thu được V lít khí CO2 (đktc). Sục toàn bộ lượng khí CO2 đó vào nước vôi trong thì thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. Tính giá trị của x. Biết rằng quá trình lên men rượu đạt hiệu suất 90%.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Đạt 10 18 56% 16.3
2 Quang Huy 9 18 50% 6.47
3 Nguyễn Xuân Hoàng 9 18 50% 7.4
4 Minh Quân 0 1 0% 0.37
5 Danh Tuấn 4 18 22% 0.68
6 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 4 18 22% 1.45

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9