Đề thi học kì I môn Sinh Sở GDĐT Bến Tre năm 2010 - 2011

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2122

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Điều nào sau đây không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen?

Câu 2: Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều

Câu 3: Tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có

Câu 4: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

Câu 5: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

Câu 6: Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu bố có kiểu gen XMY, mẹ có kiểu gen XMXm thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là

Câu 7: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

Câu 8: Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là kĩ thuật

Câu 9: Vùng điều hoà là vùng

Câu 10: Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai AAaa × Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là:

Câu 11: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

Câu 12: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau?

Câu 13: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

Câu 14: Ở cà chua 2n = 24. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 22 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là

Câu 15: Các gen trên nhiễm sắc thể X ở đoạn không tương đồng đối với nhiễm sắc thể Y có sự di truyền

 

Câu 16: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

Câu 17: Đột biến gen là

Câu 18: Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A , a trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A , a (p, q 0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng:

Câu 19: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Câu 20: Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi là

Câu 21: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

Câu 22: Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin (histon) là

Câu 23: Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 24: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là

Câu 25: Thí dụ nào sau đây là thường biến ?

Câu 26: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Bố mẹ có kiểu gen nào sau đây?

Câu 27: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

Câu 28: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của liên kết gen hoàn toàn?

Câu 29: Điều nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của hoán vị gen ?

Câu 30: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen?

Câu 31: Xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả sử gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?

Câu 32:  Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu 33: Chương trình cơ bản: Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 34: Chương trình cơ bản: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn

Câu 35: Chương trình cơ bản: Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể số 5 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 nhiễm sắc thể được tạo ra từ quá trình trên sẽ tạo ra thể đột biến dạng

Câu 36: Chương trình cơ bản: Ở ngô, 3 cặp gen không alen ( Aa, Bb, Dd) nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể tương tác cộng gộp cùng quy định tính trạng chiều cao cây. Sự có mặt của mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5cm. Cho biết cây thấp nhất có chiều cao 130cm. Kiểu gen của cây cao 140 cm là

Câu 37: Chương trình cơ bản: Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 38: Chương trình cơ bản : Ở người, gen A quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời cả hai bệnh trên?

Câu 39: Chương trình cơ bản: Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

(3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng.

(4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp

Câu 40:  Chương trình cơ bản: Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm

Câu 41: Chương trình nâng cao: Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn thì sẽ phát sinh đột biến dạng:

Câu 42: Chương trình nâng cao: Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d . Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

Câu 43: Chương trình nâng cao: Tiến hành đa bội hóa tế bào sinh dưỡng của một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n). Theo lí thuyết, có thể thu được loại tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể là

Câu 44: Chương trình nâng cao: Ở ruồi giấm, gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng?

Câu 45: Chương trình nâng cao: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ

Câu 46: Chương trình nâng cao: Giống cà chua có gen sản sinh ra êtilen đã được làm bất hoạt, khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc không bị hỏng là thành tựu của tạo giống

Câu 47: Chương trình nâng cao: Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thu được F1. Đa bội hóa F1 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội này có kiểu gen là

Câu 48: Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd × AaBbDd.               (2) AaBBDd × AaBBDd.

(3) AABBDd × AAbbDd.                         (4) AaBBDd × AaBbDD.

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phạm tây 30 41 73% 17.53
2 Cẩm Vân Đinh 37 47 79% 23.37
3 le quang toan 26 48 54% 12.92
4 Lê Bảo Quốc 25 48 52% 13.32
5 ThanhTram 16 35 46% 27.55
6 Long Le 21 26 81% 33.42
7 Trương Thị Diệu Hằng 32 48 67% 10.4
8 Huyen Bui 34 48 71% 20.75
9 Untilyou27 44 48 92% 23.7
10 Park Min Young 34 42 81% 15.08
11 Trần Vân 34 48 71% 16.18
12 Khai le Hoang 3 21 14% 60.07
13 Dinh cong manh 11 33 33% 21.37
14 võ tấn danh 26 39 67% 28.37
15 Phan Thanh Hào 33 45 73% 22.58
16 Quang thanh dugg 14 36 39% 11.7
17 Anh Nguyen 37 48 77% 20.97
18 Hero Keyboard 33 44 75% 24.12
19 Dung Tran 45 48 94% 22.58
20 Toni's Tran 11 26 42% 9.87
21 Mạnh Hùng 39 48 81% 32.97
22 Na Sii 38 48 79% 53.58
23 tran viet bao 27 48 56% 13.73
24 Diễm Huỳnh 43 48 90% 30.02
25 hoàng bảo ngọc trâm 30 48 63% 43.27
26 trần nguyễn thị hoài phương 18 37 49% 60.18
27 Hà Văn Phước 39 48 81% 36.05
28 Mèo 42 48 88% 11.7
29 Phạm Thế Vĩnh 27 48 56% 27.1
30 Mai Trinh 18 41 44% 15.07
31 phúc 36 47 77% 6.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12