Đề thi thử ĐH môn hóa năm 2013 đề số 3

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 51 câu - Số lượt thi : 191

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Polime X có công thức -(-NH-[CH2]5-CO-)-n. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 2: Cho sơ đồ : CH4-> X ->Y-> Z-> CH2=CHOOCCH3. Hai chất Y, Z lần lượt có thể là

Câu 3: Quy trình sản xuất đường mía gồm các giai đoạn sau: (1) ép mía, (2) tẩy màu nước mía bằng SO2, (3) thêm vôi sữa vào nước mía để loại tạp chất, (4) thổi CO2 để tách CaCO3, (4) cô đặc để kết tinh đường. Thứ tự đúng của các công đoạn là

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn cùng một lượng saccarozơ và mantozơ trong môi trường axit, sản phẩm thủy phân của hai chất này đem trung hòa rồi thực hiện phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 được khối lượng Ag trong hai trường hợp theo thứ tự là x và y. Quan hệ giữa x và y là

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X (chỉ chứa một loại nhóm chức ) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 9,2 gam một ancol. Biết rằng một trong hai chất tạo thành X là đơn chức. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 6: Hỗn hợp X gồm CH2=CH2 và CH3CH=CH2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Hiđrat hóa hoàn toàn X với điều kiện thích hợp được hỗn hợp ancol Y, trong đó tỉ lệ khối lượng của các ancol bậc 1 so với bậc 2  là 28: 15. Trong Y ancol n-C3H7OH chiếm x% về khối lượng. Giá trị của x là

Câu 7:

Cho 5,8 gam  FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, được hỗn hợp khí CO2 , NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch X thì dung dịch thu được hòa tan tối đa m gam Cu (biết rằng có khí NO bay ra). Giá trị của m là

 

Câu 8: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol Fe và 0,03 mol Al vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2. Lắc kĩ để  Cu(NO3)2phản ứng hết thu được chất rắn Y có khối lượng 9,76 gam. Nồng độ mol của dung dịch Cu(NO3)2

Câu 9: Chia 15,06 gam hỗn hợp Fe và kim loại  R có hóa trị không đổi làm hai phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trong dung dịch HCl thu được 0,165 mol khí . Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khí duy nhất,điều kiện tiêu chuẩn). Kim loại R là

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al ngoài không khí thu đưiọc 41,4 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 20% (D=1,14g/ml). Thể tích tối thiểu của dung dịch H2SO420% để hòa tan hết hỗn hợp Y là

Câu 11: Hợp chất đơn chức có công thức phân tử C8H8O2vừa có khả năng tác dụng với Na, vừa có khả năng tác dụng với NaOH và làm quỳ tím chuyển màu hồng có số đồng phân cấu tạo là

Câu 12: Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam FexOy, dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M thu được 0,05 mol kết tủa. Mặt khác hoa tan m gam FexOybằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16,25 gam muối khan.  Giá trị của m là

Câu 13: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4và KCl. Khi thấy ở cả hai điện cực trơ đều có bọt khí thì ngắt dòng điện. Kết quả ở anot có 448 ml khí (đktc) thoát ra, còn dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Khối lượng dung dịch sau điện phân giẩm m gam. Giá trị của m là (cho rằng H2O bay hơi không đáng kể)

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp chứa MgCO3 và CaCO3 có cùng số mol thu được khí X và chất rắn Y. Hòa tan Y vào H2O dư, lọc bỏ kết tủa được dung dịch z. Hấp thụ hoàn toàn  khí x vào dung dịch Z ta thu được

Câu 15: Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH được x lít khívà khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3loãng dư được y khí N2 duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng  điều kiện). Quan hệ giữa  x và y là

Câu 16: Đốt Fe trong clo dư thu được hợp chất X, nung Fe với S được hợp chất Y. Để xác định thành phần và hóa trị của các nguyên tố trong X và Y có thể dùng dung dịch các chất nào sau đây?

Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng:         X \rightleftharpoonsCl2 \rightleftharpoons Z và Y \rightleftharpoonsCl2. Các chất X, Y, Z không phù hợp là

Câu 18: Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của  2,8 gam N2(đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là    

Câu 19: Một thể tích hơi anđêhit  X mạch hở cộng hợp tối đa hai thể tích hiđro, sản phẩm Y sinh ra cho tác dụng với Na được thể tích H2 đúng bằng thể tích hơi anđêhit ban đầu. Biết các thể tích đo cùng điều kiện, X thuộc dãy đồng đẳng anđêhit

Câu 20: Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O. X tham gia phản ứng tráng bạc. Khi X tác dụng với  H2 tạo thành Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 đặc sinh ra anken mạch không nhánh. Tên gọi của X là

Câu 21: Tổng số hạt mang điện trong anion XY32- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử  Y là 8. Nhận định nào sau đây sai?

Câu 22: Cho x (mol)Ba(OH) vào dung dịch chứa y mol NaHCO3 (biết x<y< 2x). Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng thu được kết tủa X và dung dịch Y. Số chất tan trong Y là       

Câu 23: Để phân biệt các bột trắng Al, Al2O3, Mg đựng trong 3 lọ mất nhãn  không thể dùng  dung  dịch

Câu 24: Hợp chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử C9H8O2 . Biết X làm mất màu dung dịch Brom, tác dụng với NaHCO3 . Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

Câu 25: Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol SO42-, x mol Cl- . Giá trị của x là

Câu 26: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no(chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH2trong phân tử), trong đó tỉ lệ  mO : mN=80:21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2(đktc). Dẫn tòn bộ sản phẩm cháy( CO2, H2O và N2 ) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là       

Câu 27: Nguồn nguyên liệu nào dưới đây chủ yếu cung cấp hiđrocacbon ?

Câu 28: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Câu 29: Cho hỗn hợp bột kim loại  gồm : Fe, Ag, Cu vào dung dịch AgNO3 dư. Số phản ứng xảy ra là

Câu 30: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với  V lít dung dịch NaOH 0,5M lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

Câu 31: Công thức đơn giản nhất của X là C3H3O. Cho 5,5 gam X tác dụng với dung dịch NaOH được 7,7 gam muối Y có số nguyên tử C bằng của X. Phân tử khối của Y lớn hơn X là 44. Số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 32: Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 1,457. Giá trị của m là

Câu 33: Trong phòng thí nghiệm để tiêu hủy mẫu Na dư, trong các cách sau đây cách nào đúng ?

Câu 34: Hòa tan hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3  Fe3O4vào dung dịch HNO3 loãng dư, nóng thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc) và 96,8 gam 3Fe(NO3)3 .Số mol HNO3  đã tham gia phản ứng là

Câu 35: Đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp chỉ thu được một sản phẩm X. Cho X tác dụng với H2(Ni, t0) được hỗn hợp Y gồm các hiđrocacbon trong đó có chất metylxiclobutan. Số hiđrocacbon no tối đa có trong hỗn hợp Y là

Câu 36: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất ( không xét đồng phân hình học). Oxi hóa hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là

Câu 37: Cho các chất : etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Tong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là

Câu 38: Thí nghiệm nào sau đây chỉ có kết tủa hoặc chỉ có khí bay ra?

Câu 39: Nhiệt phân 3 gam MgCO3  một  thời gian được khí X và chất rắn  Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x (mol/l) thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl2dư tạo ra 3,94 gam kết tủa. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. Giá  trị của x và hiệu suất phản ứng nhiệt phân MgCO3 lần lượt là

Câu 40:  Có các dung dịch BaCl2, MgSO4, Zn(NO3)2, AlCl3, CuCO4  và Fe(NO3)2. Có thể nhận biết được đồng thời cá sáu dung dịch trên bằng một thuốc thử là dung dịch

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 12,5ml một dung dịch cồn x0. Lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa. Biết khối lượng riêng của C2H5OH= 0,8g/ml. Giá trị của x là

Câu 42: Oxi hóa m gam etylic bằng CuO thành anđêhit với hiệu suất H%. (Giả sử chỉ xảy ra sự oxi hóa thành anđêhit). Làm lạnh các chất sau phản ứng rồi cho chất lỏng thu được tác dụng với Na dư sinh ra 0,02 gam H2. Giá trị của m là

Câu 43: Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt cần V1 lít H2. Hòa tan hoàn toàn lượng sắt sinh ra ở bên trong dung dịch HCl thấy tạo ra V2 lít khí H2. Biết V1>V2 và các khí đo ở cùng điều kiện. Công thức của oxit là

Câu 44: Chất X có tính chất sau: (1) tác dụng với dung dịch HCl tạo khí làm đục nước vôi trong, (2) X làm mất màu dung dịch Br2, (3) X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 có thể tạo 2 muối. X là chất nào trong các chất sau?

Câu 45: Dung dịch X gồm Na2CO3, K2SCO3, NaHCO3. Chia X thành hai phần bằng nhau: -Phần 1 tác dụng với nước vôi trong dư được 20 gam kết tủa. -Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư được V lit khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 46: Một số hợp chất hữu cơ mạch hở thành phần chứa C, H, O có khối lượng phân tử  bằng 60. Số  chất tác dụng được với Na là

Câu 47: Cho dãy chất : Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu 48: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu 49: Khi đốt cháy 4,4 gam chất  hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

Câu 50: Nhiệt  phân hoàn toàn hỗn hợp chứa MgCO3 và CaCO3 có cùng số mol thu được khí X và chất rắn Y. Hòa Y vào H2O dư, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Z. Hấp thụ hoàn toàn khí X vào dung dịch Z thu được

Câu 51: Có ba lọ mất nhãn chứa  riêng rẽ một trong các dung dịch sau:Ba(NO3)2, Ca(HCO3)2 và MgSO4. Không thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết được cả ba dung dịch trên?  

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 pham tuong vi 43 51 84% 51.58
2 trương thị phương thao 42 50 84% 54.42
3 Vì Sao Thế 36 51 71% 50.83
4 Vu le Van 34 51 67% 60.05
5 hung 32 49 65% 60.18
6 Tuy Nguyen 6 7 86% 8.72
7 cc 1 1 100% 1.78
8 giang 0 0 0% 60.2
9 Nguyễn Việt Bắc 1 4 25% 4.12

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12