Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa lần 1 trường THPT Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1804

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là:

Câu 2: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol khí CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. X là:

Câu 4: Este X (MX = 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức ( có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 5: Cho các phương trình phản ứng Fe + X → FeCl2 + …. Chất X nào sau đây đã chọn không đúng?

Câu 6: Trong công nghiệp, amoniac được điều chế từ nitơ và hiđro bằng phương pháp tổng hợp: N2 (k) + 3H2 (k)  2NH3 (k). Phản ứng theo chiều thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Về lý thuyết , cân bằng trên sẽ dịch chuyển về phía tạo thành amoniac nếu:

Câu 7: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc, thu được chất dễ cháy, nổ mạnh không có khói nên được dùng làm thuốc súng không khói, Sản phẩm đó là:

Câu 8: Do có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối rữa nên dung dịch của hợp chất X đợc dùng để ngâm xác động vât, thuộc da, tẩy uế… X là:

Câu 9: Trong các chất HF, HCl, HBr và HI thì:

Câu 10: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là:

Câu 13: Chia m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 thành 2 phần đều nhau:

-         Phần 1: Hòa tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan.

-         Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl 1M thì cần vừa đủ 140 ml dung dịch HCl.

Khối lượng hỗn hợp ban đầu m có giá trị bằng:

Câu 14: Hòa tan hết 7,2 gam hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí Y. Cho toàn bộ khí Y hấp thụ hết bởi dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Hai kim loại ban đầu là:

Câu 15: Nung nóng một hỗn hợp gồm CaCO3 và MgO tới khối lượng không đổi, thì số gam chất rắn còn lại chỉ bằng 2/3 số gam hỗn hợp trước khi nung. Vậy % theo khối lượng của CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu 16: Cho các chất sau: C6H5 – NH2 (X); Cl – C6H4 – NH2 (Y); O2N – C6H4 – NH2 (Z); CH3 – C6H4 – NH2 (T). Chất có tính bazơ mạnh nhất là:

Câu 17: Công thức hóa học của clorua vôi là:

Câu 18: Có hai hiđrocacbon A, B đều là chất khí ở điều kiện thường, không phải là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều tạo ra số mol nước gấp 3 lần số mol mỗi chất đã cháy. A và B thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

A    X → Y → B → Cao su buna. Trong đó X, Y có cùng số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử, Vậy Y là:

Câu 19: Nhận định nào dưới đây là đúng?

Câu 20: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đượ 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:

Câu 21: Oxi hóa 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là:

Câu 22: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z vào 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu 23: Hiđrocacbon X có khối lượng mol bằng 100 gam. Cho X tác dụng với clo tạo ra hỗn hợp 3 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau. Có bao nhiêu chất X thỏa mãn điều kiện trên?

Câu 24: Hòa tan 7,02 gam hỗn hợp gồm mantozơ và glucozơ vào nước rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu đượ 6,48 gam Ag. Phần trăn theo khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu 25: Cho AgNO3 vào từng dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI thì muối halogen tạo được kết tủa là:

Câu 26: Dung dịch NaHCO3 trong nước:

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam hợp chất X có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 30, sản phẩm tạo ra chỉ gồm 224 ml khí CO2 (đktc) và 0,18 gam H2O. Chất X vừa phản ứng được với NaOH, vừa có phản ứng tráng gương. Vậy X là:

Câu 28: Hợp chất X có công thức tổng quát (CxH4Ox)n thuộc loại axit no đa chức, mạch hở. Giá trị của x là n tương ứng là:

Câu 29: Thêm từ từ dung dịch chứa 0,3 mol HCl vào 400ml dung dịch Na2CO3 0,5M đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí Y. Thêm tiếp nước vôi trong dư vào dung dịch X, sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 30: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

Câu 31: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit, Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu đươc 97,2 gam Ag. Giá trị của m là :

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X( chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử cho X là:

Câu 33: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (Xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeS2 và Ag2Svới số mol bằng nhau thu được 3,36 lít SO2 (đktc) và hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào cốc đựng lượng dư dung dịch axit HCl. Số gam chất rắn không tan trong dung dịch axit HCl là:

Câu 35: Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin và alanin thu được tripeptit mạch hở, trong đó tỉ lệ gốc của glyxin và alanin 2: 1. Hãy cho biết có bao nhiêu tripeptit được tạo ra?

Câu 36: Phương trình phản ứng nào đúng trong các phương trình sau?

Câu 37: Polivinyl clorua, polimetacrilat metyl có tính chất nào sau đây giống nhau? Khó tan trong etanol, trong nước (1), không bay hơi (2) , không có điểm nóng chảy rõ rệt (3)

Câu 38: Axit stearic có công thức phân tử là

Câu 39: Cho các phương trình phản ứng sau:

 CH3 – CH =  CH2 + Cl2 → CH3 – CHCl – CH2Cl           (1)

CH3 – CH =  CH2 + HClO → CH3 – CH(OCl) – CH3     (2)

CH3 – CH = CH2 + H2O → CH3 – CH2 – CH2OH            (3)

CH3 – CH = CH2 + BrI → CH3 – CHBr – CH2I                 (4)

Phản ứng viết đúng theo quy tăc Maccopnhicop là:

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly – Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu dược 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 41: Chất nào sau đây vừa tác dụng đươc với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

Câu 42: Cho các chất C2H2 (X); HCHO (Y) và HCOOH (Z). Chất có thể tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là:

Câu 43: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thì lượng chất rắn khan thu được là:

Câu 44: Có bao nhiêu đồng phân axit( kể cả đồng phân cis-trans) ứng với công thức phân tử C4H6O2?

Câu 45: Cho một hỗn hợp gồm Cu, Fe, Ag, Mg. Dùng dung dịch nào sau đây có thể tách riêng được Ag ra khỏi hỗn hợp?

Câu 46: Cho mỗi chất sau: Na2O, ZnO, Al2O3, CrO3 vào dung dịch NaOH, có phản ứng xảy ra đối với :

Câu 47: Đặc điểm của ăn mòn hóa học là:

Câu 48: Để nhận biết các hợp chất đơn chức có cùng công thức phân tử C2H4O2 có thể dùng:

Câu 49: Trong các loại phân bón hóa học sau, loại nào có hàm lượng P2O5 cao nhất?

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacbonxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ha Xuan Truong 50 50 100% 2.03
2 Nguyễn Thị Thu Trang 20 30 67% 35.5
3 vũ duy sơn 13 15 87% 24.57
4 Nguyễn Xuân Hoàng 22 50 44% 40.45
5 Cú Mèo 8 10 80% 38.57
6 Rýt Nguyễn 20 50 40% 2.63
7 Quang Huy 7 12 58% 21.57
8 Diệp Hạ 6 13 46% 3.98
9 Nguyễn Công Thuận 18 50 36% 1.7
10 nguyễn thị tuyết nhung 2 2 100% 91.47
11 Bùi quốc hội 6 15 40% 12.35
12 nguyen duc phong 2 3 67% 0.58
13 Híp Ai Đồ 3 16 19% 3.28
14 Anh Quang 13 50 26% 3.48
15 Tii Xinhh GÀi 13 50 26% 47.3
16 co nhok lank chank 0 2 0% 1.5
17 Trái Tim Đẫm Máu 18 23 78% 11.07
18 Bùi Nguyễn Thảo Vy 0 1 0% 4.03
19 Trần Lê Kim Khánh 0 1 0% 0.48
20 Băng Ngáo Cp 1 4 25% 11.2
21 Đàm Quỳnh Phương 1 6 17% 1.32
22 Việt Hùng 14 50 28% 3.48
23 The Novel 8 40 20% 4.1
24 super naughty 11 47 23% 19.12
25 Nguyễn Tuấn 1 4 25% 1.98
26 Tên Là Gì 0 0 0% 0.73
27 LÒ A Xín 14 50 28% 12.43
28 Gosuha Longshendo 0 3 0% 0.55
29 Dương Thu Thủy 15 50 30% 10.63
30 Dương Đức Hải 12 50 24% 2.38
31 Lại Văn Huân 48 50 96% 2.98
32 Ssarang Cong Chua 0 0 0% 0.35
33 Nhỏ Lùnn 13 50 26% 15.95
34 Minh Quân 14 50 28% 3.03
35 Danh Tuấn 13 50 26% 1.78
36 Cao Ha Minh 8 10 80% 11.07
37 Nguyễn Văn Long 27 48 56% 83.4
38 Hao Van Nguyen 3 4 75% 5.07
39 Vic Nguyen 14 50 28% 19.3
40 Lã Minh Hiếu 11 50 22% 2.08
41 Nguyên Văn 16 50 32% 13.32
42 Hương Ly 1 8 13% 6.42
43 Đang thi Hồng Nhung 10 50 20% 3.95
44 Thanh Thủy 15 50 30% 3.35
45 Thai Hoa Nguyen 18 50 36% 11.03
46 DucDuy Le 15 50 30% 16.05
47 Khánh Vy 14 35 40% 1.73
48 Uyển Chi 3 3 100% 12.57
49 Nhy Hả 11 50 22% 6.65
50 Trung Kiên 11 50 22% 22.65
51 Win Lã 50 50 100% 6.38
52 Khổng Thiên Minh Công 0 4 0% 1.08
53 Nguyễn Văn Chương 19 48 40% 3.68
54 Cương Hoàng Vũ Kim 18 48 38% 66.97
55 Hương Giang 12 50 24% 10.68
56 Cù Huy Đạt 2 15 13% 1.13
57 nguyễn thị lan anh 10 50 20% 3.57
58 Mỹ Hảo 5 9 56% 22.67
59 D-Quang Huy 11 40 28% 3.78
60 Trần Quốc Trung 6 8 75% 2.72
61 Duy NGuyên Vũ 3 9 33% 6.07
62 Nguyễn Phùng 0 1 0% 1.57
63 Kiên Lê Văn 1 5 20% 1.75
64 GiữaĐời CôĐơn 0 0 0% 0.53
65 nguyen hong van 0 1 0% 3.45
66 Thanh Tùng 0 1 0% 0.25
67 Tôilà Người Việt Nam 3 11 27% 2.97
68 Nhok Con 0 3 0% 0.33
69 Trần Đạt 3 12 25% 24.77
70 Ngố Sociu 4 15 27% 28.32
71 ta quang chuyen 14 46 30% 8.7
72 cao thi thu hien 15 50 30% 2.23
73 Boy Nhà Nghèo 14 47 30% 1.68
74 phan minh huy 1 9 11% 7.42
75 Tuan Tran 13 46 28% 10.5
76 Oliver Smith 13 49 27% 7.03
77 Tuyet Hanh Ndc 13 49 27% 3.68
78 Đỗ Hồng Mai 12 50 24% 1.83
79 hoàng vũ samson 11 50 22% 16.68
80 Tăng Thị Bảo Châu 8 50 16% 10.35

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9