Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp năm 2012

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 1814

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Read the passage and decide whether these statements are TRUE (T) or FALSE (F). 

An and Chi are students of Ho Chi Minh City University of Education. They are volunteers in the Green Summer Campaign in Dong Thap, a remote province about 170 kilometers from Ho Chi Minh City. They live with Mrs. Hai and Nhu, her five-year-old granddaughter. Mrs. Hai has a one -hectare paddy field and a small garden where she grows some fruit trees and raises chickens. It is the harvest time now so farmers are very busy. An and Chi help farmers harvest their crops and teach the children. When they have free time, they often feed the chickens for Mrs. Hai. Although they are not skillful at doing the farming, they are very enthusiastic and hard -working so everyone loves them. In the evening, Chi teaches Nhu how to read while An plays with the children in the neighborhood. Both An and Chi enjoy their time in Dong Thap.

 

Read the passage again and circle the best answer for each question.

An and Chi are students of Ho Chi Minh City University of Education. They are volunteers in the Green Summer Campaign in Dong Thap, a remote province about 170 kilometers from Ho Chi Minh City. They live with Mrs. Hai and Nhu, her five-year-old granddaughter. Mrs. Hai has a one -hectare paddy field and a small garden where she grows some fruit trees and raises chickens. It is the harvest time now so farmers are very busy. An and Chi help farmers harvest their crops and teach the children. When they have free time, they often feed the chickens for Mrs. Hai. Although they are not skillful at doing the farming, they are very enthusiastic and hard -working so everyone loves them. In the evening, Chi teaches Nhu how to read while An plays with the children in the neighborhood. Both An and Chi enjoy their time in Dong Thap.

Read the passage again and circle the best answer for each question.

An and Chi are students of Ho Chi Minh City University of Education. They are volunteers in the Green Summer Campaign in Dong Thap, a remote province about 170 kilometers from Ho Chi Minh City. They live with Mrs. Hai and Nhu, her five-year-old granddaughter. Mrs. Hai has a one -hectare paddy field and a small garden where she grows some fruit trees and raises chickens. It is the harvest time now so farmers are very busy. An and Chi help farmers harvest their crops and teach the children. When they have free time, they often feed the chickens for Mrs. Hai. Although they are not skillful at doing the farming, they are very enthusiastic and hard -working so everyone loves them. In the evening, Chi teaches Nhu how to read while An plays with the children in the neighborhood. Both An and Chi enjoy their time in Dong Thap.

Câu 1: Are An and Chi volunteers in the Green Summer Campaign in Dong Thap?

Câu 2: What do An and Chi do in Dong Thap?

Câu 3: What do An and Chi do in their free time?

Câu 4: Why does everyone love An and Chi?

Câu 5: What is the passage about?

Choose the letter of the best answer to complete each sentence

Câu 6: If I __________  you, I would study harder.

Câu 7: Typhoons, hurricanes, cyclones and __________   are different words for the same natural disaster.

Câu 8: Mrs. Yen forgot to __________  the faucet when she left for work.

Câu 9: Lan is very tired. __________, she has to finish her assignment before going to bed.

Circle the letter of the incorrect underlined part in each sentence and correct it. 

Câu 10: His parents (A) didn't allow (B) him to go (C) out yesterday, didn’t (D) they? 

Câu 11: My brother enjoys (A) to go (B) to the park on (C) summer evenings .

Câu 12: My mother (A) is reading (B) a (C) interesting book now (D).

Câu 13: am (A) the boy which (B) is (C) wearing a white T-shirt (D).

Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets. 

Fill in the blanks with correct prepositions. 

Write the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thạnh Thôgg Tháii 11 13 85% 5.57
2 Trần Anh Tuệ 10 13 77% 31.05
3 bo bo hong thinh 10 13 77% 2.68
4 Thư Huỳnh 9 13 69% 2.6
5 Lê Ngọc Anh 9 13 69% 10.33
6 Elvie Yuen 9 13 69% 2.9
7 Thư Thánh Thiện 9 13 69% 5.17
8 Phong Lê 9 13 69% 3.25
9 Tsuki Kami 9 13 69% 3.85
10 Vũ Đức Ngọc 8 12 67% 3.08
11 Oliver Smith 8 13 62% 3.1
12 nguyễn trọng nghĩa 8 13 62% 4.75
13 Hoang Khanh 8 13 62% 3.25
14 Thành Thật Thà 8 13 62% 4.6
15 nguyen son tung 7 12 58% 2.18
16 Hoàng Văn Đăng 6 13 46% 9.12
17 pham the truong 6 13 46% 17.08
18 nguyen thi thao nguyen 6 13 46% 4.08
19 Sơn Nguyễn 6 13 46% 9.93
20 Dương Tấn Hải 2 2 100% 1.05
21 Baokute Nhontho 5 13 38% 3.27
22 Boy Nhà Nghèo 5 13 38% 0.88
23 Sat Thu Ase Le 5 13 38% 0.47
24 Bảo Phan 5 11 45% 7.57
25 Anh Vũ 10 13 77% 1.98
26 Trang Hoang 9 13 69% 9.27
27 Hoa Tuyết Trắng 0 0 0% 0.35
28 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11 13 85% 4.98
29 Bin Bon 8 13 62% 10.3
30 thu trang 8 12 67% 3.93
31 Thanh's Huyền's 8 13 62% 3.52
32 Ohen'Ri Clesius Ken 5 13 38% 17.2
33 Phan Văn Công 7 12 58% 6.3
34 Nguyễn Thùy Dương 0 0 0% 0.13
35 hẩn vai 3 4 75% 0.95
36 Le Minh Hieu 9 13 69% 4.43
37 Hoàng Thị Như 10 13 77% 4.45
38 Trai's Đểu Xì Tin's 8 13 62% 2.68
39 Tấn Khoa 7 13 54% 7.33
40 Băng Băng Hải 8 13 62% 17.17
41 An Hari 7 13 54% 5.77
42 Susu RaLy 5 13 38% 7.32
43 Vũ Diệp Lâm Nhi 10 13 77% 5.28
44 Lục Thiên Hà 6 8 75% 3.85
45 tranduc 0 0 0% 0.17
46 Gia Hân 5 13 38% 3.27
47 phuong minh nhu 6 8 75% 2.68
48 Nhỏ Lùnn 8 13 62% 3.33
49 Nguyễn Tuyết Thu 8 13 62% 3.67
50 Happiness delight PCY 5 8 63% 2.5
51 Kun's Lee 7 13 54% 4.27
52 Lưu Hà Uyên 10 12 83% 3.6
53 Nguyễn Hoàng Anh 9 13 69% 4.72
54 Hạ Kỳ Vy 1 3 33% 0.23
55 Hà Thành Lê 9 13 69% 3.75
56 Tuấn Cường 9 13 69% 5.13
57 Gosuha Longshendo 9 13 69% 3.2
58 Duy Hidai Mrd 6 8 75% 5.4
59 Nguyễn Trâm 7 13 54% 3.9
60 Tiểu's Yến's 9 13 69% 5.03
61 Lãnh thị hoa 9 13 69% 5.45
62 mễ bối 10 13 77% 4.75
63 Số Pi 9 13 69% 7.33
64 Phúc Phũ Phàng 9 13 69% 3.03
65 Trương Văn Quốc 8 13 62% 4.57
66 Nguyễn Thị Thu Thủy 5 13 38% 11.35
67 Y Trương Hà 6 13 46% 18.15
68 Phan Minh Quang 10 13 77% 9.43
69 Đạt Nguyễn 7 13 54% 4.5
70 Công Hữu 3 13 23% 2.97
71 Nguyễn Quốc Trung 6 13 46% 2.8
72 Linh Linh'ss 2 12 17% 3.73
73 Thắng 9 13 69% 6.03
74 Hàn Thị Yến 6 12 50% 8.47
75 Bạch Dương 9 13 69% 2.52
76 Minh Quý 6 8 75% 3.98
77 Duy Nhật Trương 6 13 46% 6.4
78 Ti Lo 8 13 62% 4.6
79 Bảo Trân 7 8 88% 4.45
80 nguyễn phạm uyên nhi 11 12 92% 3.5

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9