bài giảng
Bai giang
Môn Phát hành Tên bài giảng
Môn Văn học 12 Tháng 11 Sóng - P1

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Môn Tiếng Anh 10 Tháng 11 Câu tường thuật - Tiết 1

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Tiếng Anh 07 Tháng 11 Các trường hợp đặc biệt của câu bị động - Tiết 1

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Hóa 01 Tháng 11 Bài toán trọng tâm về dẫn xuất của Aminoaxit : este, muối amoni, các hợp chất lưỡng tính

Giáo viên: Thầy Nguyễn Hoàng Lâm

Môn Tiếng Anh 24 Tháng 10 Năm loại câu điều kiện

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Văn học 15 Tháng 10 Chí Phèo - P1

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Môn Tiếng Anh 12 Tháng 10 Thì hiện tại hoàn thành

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Tiếng Anh 04 Tháng 10 Thì hiện tại đơn

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Văn học 22 Tháng 09 Cách làm dạng bài đọc hiểu - tiết 1

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Môn Lý 20 Tháng 09 Đại cương về sóng cơ học

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Bài giảng sắp phát hành
Dạng bài tập
Môn Số bài tập Dạng bài tập
Họ đã LIKE ! Còn bạn?