bài giảng
Bai giang
Môn Phát hành Tên bài giảng
Môn Tiếng Anh 13 Tháng 10 Thì quá khứ đơn

Thầy giáo: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Tiếng Anh 12 Tháng 10 Thì hiện tại hoàn thành

Thầy giáo: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Tiếng Anh 04 Tháng 10 Thì hiện tại đơn

Thầy giáo: Cô Kiều Thị Thắng

Môn Văn học 25 Tháng 09 Chí Phèo - P1

Thầy giáo: Cô Phạm Thị Thu Phương

Môn Văn học 22 Tháng 09 Cách làm dạng bài đọc hiểu - tiết 1

Thầy giáo: Cô Phạm Thị Thu Phương

Môn Lý 20 Tháng 09 Đại cương về sóng cơ học

Thầy giáo: Thầy Phạm Quốc Toản

Môn Toán 12 Tháng 09 Phương trình Mũ - Logarit có chứa tham số

Thầy giáo: Thầy Phạm Quốc Vượng

Môn Hóa 04 Tháng 09 Phương pháp giải các bài toán đặc biệt về Anđehit fomic, axit fomic

Thầy giáo: Thầy Nguyễn Hoàng Lâm

Môn Văn học 01 Tháng 09 Hai đứa trẻ - P2

Thầy giáo: Cô Phạm Thị Thu Phương

Môn Văn học 29 Tháng 08 Hai đứa trẻ - P1

Thầy giáo: Cô Phạm Thị Thu Phương

Bài giảng sắp phát hành
Dạng bài tập
Môn Số bài tập Dạng bài tập
Họ đã LIKE ! Còn bạn?