Đề luyện Li độ, vận tốc, gia tốc - Đề số 1

Thời gian thi : 35 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 333

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hoà:

Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây.

Câu 3: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi:

Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 10 cos (4πt + \frac{\pi }{3}) cm. vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật là:

Câu 5: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí x = -A  thì gia tốc của nó bằng:

Câu 6: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí  x = 10cm vật có vận tốc 20π√3 cm/s. Chu kì dao động của vật là:

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng

Câu 8: Tại thời điểm khi vật thực hiện dao động điều hòa với vận tốc bằng \frac{1}{2} vận tốc cực đại, lúc đó li độ của vật bằng bao nhiêu?

Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm, khi vật có li độ  x = - 3cm thì có vận tốc 4π  cm/s. Tần số dao động là:  

Câu 10: Toạ độ của một vật (cm) biến thiên theo quy luật x=5cos4πt cm. Tính li độ và vận tốc của nó sau khi nó dao động được 5s.

Câu 11: Một chất điểm dđđh với phương trình: x = -4cos10πt (cm). Phương trình vận tốc:

Câu 12: Một chất điểm chuyển động trên doạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức a = -25x (cm/m2). Chu kỳ và tần số góc của chất điểm là: 

Câu 13: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5 cos 20t (cm,s). Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật là:

Câu 14: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10πt + \frac{\pi }{6}). Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu?

Câu 15: Một vật dao động điều hoà khi pha dao động là \frac{\pi }{6} rad  thì gia tốc của vật có giá trị a = –30m/s2. Tần số dao động là 5Hz. Lấy π2 = 10, tại thời điểm này li độ và vận tốc của vật là

Câu 16: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc cực đại là 2m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là :

Câu 17: Một con lắc lò xo dao động với phương tình x = 5sin(πt) (cm). Tìm cặp giá trị vị trí và vận tốc không đúng.

Câu 18: Một vật dao động điều hoà. Khi vật ở li độ x thì vận tốc và tần số góc nhận giá trị nào?

Câu 19: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 3cos(10πt - \frac{\pi }{6})  cm. ở thời điểm t= \frac{1}{60}s vận tốc và gia tốc của chất điểm có giá trị nào sau đây: 

Câu 20: Một vật dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian t = 5T vật chuyển động được một đoạn 80cm. Khi qua VTCB vật có vận tốc v = 40√2 (cm/s).Khi vật có li độ x = 2√2 cm thì vận tốc và giá tốc của chuyển động có giá trị nào sau đây?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Minh Duc Trinh 18 20 90% 9.22
2 Nguyen Kien 18 20 90% 27.43
3 Portgas D Ace 14 15 93% 35.03
4 Hoàng Gia Hoài 15 20 75% 20.37
5 Cobehattieu Quach 14 19 74% 19.87
6 trần thị thanh thương 12 15 80% 35.05
7 Tien Dinh Duc Dinh 13 20 65% 22.57
8 Hạ Thiên 15 19 79% 20.12
9 DANG KHANH THUONG 10 20 50% 12.4
10 daudaihoc 13 20 65% 24.25
11 Liên Chýt 8 16 50% 33.9
12 Tuyển Cối 8 17 47% 2.52
13 Taisan Cuack 11 17 65% 23.3
14 lê thị hồng thu 4 15 27% 20.55
15 Lê thị luyến 4 16 25% 35.45
16 Phạm Thu Thảo 8 16 50% 32.2
17 Le Thi Kim 18 20 90% 16.22
18 Nam Anh 1 4 25% 1.05
19 Ngọc Ruby 0 2 0% 1.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12