Đề luyện Tính các đại lượng trong phương trình dao động điều hòa Đề số 1

Thời gian thi : 40 phút - Số câu hỏi : 25 câu - Số lượt thi : 166

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều gòa trên trục 0x có phương trình x= a√3cosωt +asinωt.  Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là :

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên trục 0x có phương trình x=8acos4ωt + 8asin4ωt – 6a. Biên độ và tần số của dao động là 

Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên trục 0x có phươg trình x=16acos6ωt + 16asin6ωt – 10a. Vận tốc cực đại của vật là :

Câu 4: Một vật dao động điều hòa trên trục 0x với phương trình x=32acos3ωt – 24cosωt  . Gia tốc cực đại của vật là 

Câu 5: Cho dao động điề hòa có phương trình là : x= -8cos(2πt - \frac{\pi }{3} ) (cm). Biên độ, pha ban đầu, tần số góc của dao động là:

Câu 6: Cho dao động điều hòa có phương trình x= -6cos(-πt +\frac{\pi }{4}  )  (cm) . Biên độ, pha ban đầu, tần số góc của dao động là 

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với chu kì T=o,5s, Khi pha dao động bằng \frac{\pi}{4} thì gia tốc của vật là  a=-8 m/s2. Lấy π2=  10. Biên độ dao động của vật là 

Câu 8: Một vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 50 cm/s  khi ở biên nó có gia tốc 5m/sBiên độ A của dao động là 

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục 0x theo phương trình x = 5cos4 πt(x tính bằng cm, t tính bằng s ). Tại thời điểm t=5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng :

Câu 10: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(πt -  \frac{\pi }{3} )  (cm) Trong khoảng thời gian nào dưới đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương :

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục 0x có phương trình  x= Acos(5πt +\frac{\pi }{2} ) . Véctơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục 0x trong khoảng thời gian nào(kể từ  thời điểm ban đầu t=0) sau đây ?

Câu 12: Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là :

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π(s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có giá trị là 

Câu 14: Vật nhỏ có khối lượng 400g, được treo vào lò xo có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm . Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là :

Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3cm, chu kì T= 2s lấy \Pi^{2}=10. Lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc của vật là 

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4 πt (cm), gia tốc của vật tại thời điểm t=5s là

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với biên độ A= 5cm, tần số f = 4 Hz. khi vật có li độ x= 3cm thì vận tốc của nó có độ lớn là 

Câu 18: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở li độ x= 10 cm , vật có vận tốc 200π√3 cm/s . Chu kì dao động của vật là :

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi nó có li độ 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động bằng: 

Câu 20: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc, gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2√3 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là: 

Câu 21: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g=10 m/s2. Vật đang cân bằng thì lò xo giãn 5cm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1cm rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu vhướng thẳng lên thì vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 30√2 cm/s. Vận tốc vcó độ lớn là : 

Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa tại thời điểm tchất điểm có li độ và vận tốc: x1=3cm, v1 =15√3π cm/s, tại thời điểm xchất điểm có li độ và vận tốc x2=3√3 cm, v2= 15π cm/s. Lấy \Pi^{2}\sim10. Tần số dao động của chất điểm là:  

Câu 23: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20N/m và viên bi có khối lượng 0,2kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20cm và 2√3 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là:

Câu 24: Một vật dao động điều hòa có phương trình x=5cos\left(2\Pi(t)+\frac{\Pi}{3}\right) (cm). Vận tốc của vật khi qua li độ x= 3cm là:

Câu 25: Con lắc lò xo dao động với phương trình: x=5cos\left ( 6\Pi t+\frac{\Pi }{2} \right ) cm. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 25 25 100% 0.82
2 Minh Duc Trinh 22 25 88% 23.67
3 lethuchang 18 25 72% 1.5
4 Bảo Bối Lạc 9 13 69% 6.28
5 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.08
6 Chương 1 2 50% 2.05
7 hieu hoang 0 0 0% 0.12
8 Trần Đức Bình 1 16 6% 40.05
9 Nghịa Dân 1 4 25% 40.15
10 Lê Quốc Việt 0 1 0% 0.23
11 Nguyễn Huỳnh Thành Công 10 14 71% 40.23
12 Huy Lê 7 14 50% 41.17
13 Phương Ngọc 0 0 0% 0.1
14 đặng linh 1 2 50% 15.07
15 Thanh Duy 10 14 71% 40.15
16 Nobi Ta 1 3 33% 41.28
17 đường bảo 11 14 79% 21.45
18 Lê khánh vân 1 3 33% 2.62
19 Trần Vi 2 4 50% 10.17
20 Thanh Nga Nguyen 8 25 32% 4.22
21 Trần Ngân Hà 1 2 50% 34.33
22 Amy Ngô 1 7 14% 0.93
23 NgÔ Xuân Thành 0 4 0% 40.12
24 dangkhoa 0 0 0% 0.33
25 Huy Nguyễn Đức 3 24 13% 15.65
26 Injury Phan 9 10 90% 40.27
27 Tokarin Rimokatoji 15 25 60% 24.47
28 GV - Nguyễn Loan 0 2 0% 1.75
29 Lực Văn 0 0 0% 0.45
30 Phạm Thảo 0 1 0% 1.12
31 Tien Dinh Duc Dinh 1 4 25% 5.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12