Đề thi thử đại học môn Lý đề số 34

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 54 câu - Số lượt thi : 225

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đối với tần số cưỡng bức thì:

Câu 2: Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + \frac{\pi }{2}) là:

Câu 3: Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm M và N với chu kì T = 1s. lấy vị trí cân bằng tại gốc tọa độ O. Trung điểm của OM là P và của ON là Q. Biết biên độ là A = 10 cm (hình...). Tính thời gian vât chuyển động từ Q đến P và vận tốc trung bình của vật trên đoạn đường đó:

Câu 4: Một con lắc đơn được gắn vào chân một cái thang máy. Chu kì dao động khi thang máy đứng yên là T. Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động của nó là:

Câu 5: Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T= 1,5s. Một con lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động với chu kì T2 = 2s. Chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng (l1 + l2) sẽ là: 

Câu 6: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2, những điểm nằm trên đường trung trực sẽ:

Câu 7: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược nhau. Tần số sóng đó là:

Câu 8: Dây dài L = 1,05 m được kích thích bằng tần số f = 100 Hz, thì thấy 7 bụng sóng dừng. Biết rằng hai đầu dây được gắn cố định, vận tốc truyền sóng trên một sợi dây là: 

Câu 9: Biết vận tốc truyền sóng trên một sợi dây là v =\sqrt{\frac{F_{e}}{\mu }} với Flà sức căng dây và µ là khối lượng của mỗi đơn vị dài dây. Hãy tìm kết luận SAI trong việc áp dụng sóng dừng để lên dây đàn:

Câu 10: Hiệu ứng Doppler nói về hiện tượng.

Câu 11: Trong đoạn mạch có R,L và C mắc nối tiếp, giữa 2 điểm có hiệu điện thế hiệu dụng U, nếu ωL = \frac{1}{C\omega } thì:

Câu 12: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng Ulo = \frac{1}{2}UCo. So với dòng điện, hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch sẽ:

Câu 13: Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng: R = 75 Ω; L = \frac{5}{4\pi } (H) và tụ điện có điện dung C = \frac{10^{-3}}{5\pi } (F). Tổng trở của mạch là:

Câu 14: Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 75Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L = \frac{5}{4\pi } (H) và tụ điện có điện dung C = \frac{10^{-3}}{5\pi } (F). Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có dạng: i = 2sin100πt. Biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở là:

Câu 15: Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng: R = 75Ω; L = \frac{5}{4\pi } (H) và C =\frac{10^{-3}}{5\pi } (F). Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có dạng: i = 2sin100πt. Biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là:

Câu 16: Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng: R = 75Ω; L = \frac{5}{4\pi } (H) và C =\frac{10^{-3}}{5\pi } (F). Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có dạng: i = 2sin100πt. Biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện là:

Câu 17: Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng: R = 75Ω; L = \frac{5}{4\pi } (H) và C =\frac{10^{-3}}{5\pi } (F). Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có dạng: i = 2sin100πt. Biểu thức hiệu điện thế tức thời của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

Câu 18: Một mạch dao động gồm cuộn cảm cảm L = \frac{2}{\pi } mH và tụ C = \frac{0,8}{\pi } µF. Tần số riêng của dao động trong mạch là:

Câu 19: Chọn câu ĐÚNG trong các câu dưới đây:

Câu 20: Sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Bước sóng là:

Câu 21: Tín hiệu nhận được ở mặt đất, từ một vệ tinh thông tin có cường độ là 1,1.10-9 W/m2. Vùng phủ sóng có đường kinh 1000km. Công suất phát sóng điện từ của ăng-ten trên vệ tinh là:

Câu 22: Quan sát một lớp váng dầu trên mặt nước ta thấy những quầng màu khác nhau, đó là do:

Câu 23: Tìm câu ĐÚNG trong các câu dưới đây:

Câu 24: Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây là hiện tượng quang - phát quang:

Câu 25: Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T, tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Sau thời gian \frac{T}{2}, 2T và 3T, số hạt nhân còn lại lần lượt là:

Câu 26: Tại thời điểm ban đầu ta có 1,2g _{86}^{222}\textrm{Rn}. Randon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của 1,2g _{86}^{222}\textrm{Rn} bằng:

Câu 27: Khi người ta ngắt hiệu điện thế giữa hai cực D (hình hộp chữ D) trong máy gia tốc xiclotron đang hoạt động, thì hạt doteron (hạt nhân đồng vị doteri) chuyển động bên trong máy sẽ chuyển động tiếp như thế nào?

Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8µF, đặt vào gai đầu mạch hiệu điện thế có biểu thức u = 150√2sin100πt (V) mạch tiêu thụ công suất P = 90 W. Điện trở R trong mạch có giá trị là:

Câu 29: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa:

Câu 30: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là α = 302. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây trei chiều dài l = 1(cm) nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 31: Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại:

Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng dùng ánh sáng có bước sóng \lambda từ 0,4µm đến 0,7µm. Khoảng cách giữa hai khe I-âng là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đên màn quan sát là D = 1,2, tại điểm M cách vân sáng trung tâm một khoảng xM = 1,95 mm có mấy bức xạ cho vân sáng:

Câu 33: Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào:

Câu 34: Khi sóng truyền đi trong một môi trường, năng lượng của sóng sẽ bị giảm đi nhanh nhất đối với:

Câu 35: Đại lượng đặc trưng cho chuyển động nội tại của các hạt sơ cấp là:

Câu 36: Khối lượng của Trái Đất vào cỡ:

Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân: Na_{11}^{23}+p\rightarrow Ne_{11}^{20}+X. X ở đây là tia:

Câu 38: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng mn và mα, có vận tốc \vec{v_{n}} và \vec{v_{\alpha }}. A \rightarrow β + α. Hướng và trị số của vận tốc các hạt phân rã là.

Câu 39: Một thanh sắt dài l = 600 mm tiết diện đều, trọng lượng P = 5N và có trục quay qua trọng tâm của thanh. Lần lượt tác dụng lên thanh các cặp lực có độ lớn như sau: 1. F1 = 5N và F2 = 5N. 2. F3 = 3N và F= 4N. 3. F5 = 1N và F= 3N. 4. F7 = 3N và F= 2N. Thanh cân bằng trong trường hợp.

Câu 40: Một thanh đồng chất khối lượng m, chiều dài L, có thể quay tự do quanh một bản lề gắn với tường. Thanh được giữ nằm ngang rồi thả cho rơi. Tại thời điểm bắt đầu thả thanh thì gia tốc góc của thanh là:

Câu 41: Một thước mét khối lượng m, có thể quay tụ do quanh một bản lề gắn với tường. Thước được giữ nằm ngang rồi thả cho rơi. Tại thời điểm bắt đầu thả thanh, thì gia tốc dài của đầu thước là:

Câu 42: Một người có khối lượng 55kg đứng ở mép của một sàn quay trò chơi ngựa gỗ quay vòng. Sàn có đường kính 6,5m, momen quán tính 1700kg.m2. Sàn lúc đầu đứng yên. Khi người bắt đầu chạy quanh mép sàn với tốc độ 3,8 m/s (so với sàn) thì sàn cũng bắt đầu quay theo chiều ngược lại. Tốc độ góc của sàn là:

Câu 43: Viên bi khối lượng m đặt ở đỉnh một khối cầu bán kính r = 1 m. Bi chịu va chạm nhẹ, trượt không vận tốc đầu, không ma sát trên mặt khối cầu (hình 13.3). Vận tốc của bi v(r, α) tại điểm M trên mặt khối cầu có thể là:

Câu 44: Trên đỉnh của một vành tròn bán kính R = 1m có đặt một viên bi, chạm nhẹ cho bi lăn trên vành, khi bi chưa rời khỏi vành thì phản lực N của vành tác dụng lên bi theo r, v và α tại điểm đó là: 

Câu 45: Trên đỉnh của một vành tròn bán kính R = 1m có đặt một viên bi, chạm nhẹ cho bi lăn trên vành. Góc α hợp giữa bán kính tại điểm để bi rời khỏi bề mặt vành và bán kính nằm ngang là:

Câu 46: Trên đỉnh của một mặt cầu bán kính R = 1m có đặt một viên bi, chạm nhẹ cho bi lăn trên mặt cầu đó. Tại điểm để bi rời khỏi bề mặt của mặt viên bi có vận tốc là:

Câu 47: Câu phát biểu nào sau đây SAI:

Câu 48: Một tụ điện có:

Câu 49: Chọn câu SAI:

Câu 50: Do kết quả bắn phá của chùm hạt doteri lên đồng vị _{11}^{24}\textrm{Na} đã xuất hiện đồng vị phóng xạ _{11}^{24}\textrm{Na}. Phương trình nào dưới đây mô tả ĐÚNG phản ứng hạt nhân trong quá trình bắn phá trên?

Câu 51: Với một chuyển động tròn đều, chọn câu SAI trong các câu sau đây:

Câu 52: Một con lắc có chiều dài l, đầu trên được buộc vào đỉnh một thanh thẳng đứng. Con lắc quay xung quanh trục thằng đứng với vận tốc góc ω. Để xác định góc α hợp bởi dây treo và trục thẳng đứng, ta chọn hệ thức nào?

Câu 53: Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ:

Câu 54: Cho một sóng điện từ có tần số f = 3MHz. Sóng điện từ này thuộc dải?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vì Sao Thế 28 50 56% 46.87
2 Nguyễn Thành Tâm 27 50 54% 3.15
3 Vuong Tieu Long 18 40 45% 22.17
4 Le Thi Minh Hang 10 17 59% 14.92
5 nguyễn khánh 12 24 50% 25.85
6 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12