Đề thi thử Đại Học môn Vật Lý- Đề số 38

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 53 câu - Số lượt thi : 284

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m=50g treo vào đầu một sợi dây dài l=1m, ở một nơi gia tốc trọng trường g=9,81 m/s2 đang dao động điều hòa.Chu kì dao động của con lắc đó là:

Câu 2: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, biểu thức tổng quát xác định vận tốc của vật ở li độ góc bất kì là:

Câu 3: Đối với con lắc đơn khi dao động điều hòa thì biểu thức xác định lực căng dây của vật ở li độ góc bất kì là

Câu 4: Con lắc đơn có khối lượng m=50g và sợi dây dài l=1m, đang dao động điều hòa ở một nơi có gia tốc trọng trường g=9,81m/s2. Biết rằng li độ góc cực đại của vật dao động là α0=300, vận tốc của quả cầu, lực căng của dây treo tại vị trí li độ α= 80 là

Câu 5: Con lắc đơn có khối lượng m=50g và sợi dây dài l=1m, đang dao động điều hòa với li độ góc cực đại của dao động là α0=300. Vận tốc quả cầu, lực căng dây treo tại vị trí cân bằng là

Câu 6: Hai nguồn A và B dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: x=5sin100πt (mm). Bước sóng xác định được trên mặt chất lỏng là λ= 10mm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là

Câu 7: Hai nguồn A và B dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: x= 5sinπt (mm). Biết rằng khoảng cách giữa hai nguồn là l= 50mm, bước sóng xác định được λ= 10mm. Điểm dao động ngược pha gần nhất với nguồn dao động nằm trên dường trung trực của AB cách nguồn A bao nhiêu?

Câu 8: Một mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp như hình 38.1. Tụ điện có điện dung C= 18,5µF ≈  F. Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN=70,7sin314(V) ≈ 50√2sin100πt (V). Trở kháng của tụ điện có giá trị bằng

Câu 9: Một mạch điện có  R,L,C mắc nối tiếp. Biết rằng: cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R= 100Ω, tụ điện có điện dung C=18,5µF; u= 50√2sin100πt (V), ZL=2ZC. Hệ số tự cảm L của cuộn cảm là

Câu 10: Một mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L= 1,1H, điện trở R=100 Ω, tụ điện có điện dung C=18,5µF ≈  F. Đặt vào hai đầu của mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi u=50√2sin100πt (V). Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế là

Câu 11: Rôto của một máy phát điện có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Tần số của dòng xoay chiều phát ra là

Câu 12: Một máy phát điện có phần cảm có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Từ thông cực đại qua các cuộn dây lúc đi ngang đầu cực là 0,2Wb và mỗi cuộn dây có năm vòng dây (số cuộn dây bằng số cực từ). Biểu thức của suất điện động cảm ứng có dạng

Câu 13: Một máy phát điện có phần cảm có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong stato có dạng: e = 9047sin120πt (V). Suất điện động hiệu dụng của máy phát là

Câu 14: Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

Câu 15: Tìm câu SAI

Câu 16: Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xug quanh các điện tích dao động

Câu 17: Sóng điện từ là

Câu 18: Bước sóng λ của các vạch trong quang phổ hiđrô có các giá trị sau: Vạch thứ nhất của dãy Laiman λ21= 0,121568 µm Vạch H_{\alpha }  của dãy Banme λ32= 0,656729 µm Ba vạch đầu dãy Pasen: λ43= 1,8751; λ53= 1,8751; λ63= 1,8751 µm Bước sóng λ42 của vạch quang phổ H_{\beta }  ( thuộc dãy Banme do bức xạ phát ra khi electro từ quỹ đạo có mức năng lượng E4 về mức năng lượng E2) là

Câu 19: Tần số dao động của bức xạ có bước sóng λ32 ứng với vạch H_{\alpha }

Câu 20: Bước sóng λ31 của vạch quan phổ thứ 2 (thuộc dãy Laiman là bức xạ phát ra khi electron từ quỹ đạo có mức năng lượng E3 về mức E1) là

Câu 21: Bước sóng λ62 của vạch quang phổ  H_{\gamma } ( dãy Banme là bức xạ phát ra khi electron từ quỹ đạo có năng lượng ở mức E6 về mức E2) là

Câu 22: Trong một ống Rownghen, đặt vào một hiệu điện thế không đổi U= 2.104V giữa hai cực. Động năng của điện tử khi đến anôt ( bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catôt) là

Câu 23: Hiệu điện thế hoạt động của một ống Rơnghen là U= 2.104 V. Tần số cực đại của tia Rơnghen là

Câu 24: Khi ống Rơnghen đang hoạt động, nếu trong một phút có 6.1018 điện tử đập vào đối catôt thì cường độ dòng điện qua ống là 

Câu 25: Radon  _{86}^{222}\textrm{Rn}  là chất phóng xạ với chu kì bán rã T= 3,8 ngày đêm. Giả sử tại thời điểm ban đầu có 2,0 gam Rn nguyên chất. Số nguyên tử Rn còn lại sau thời gian t= 1,5T là

Câu 26: Hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1= 0,3s và T2= 0,6s được kích thích cho bắt đầu dao động nhỏ cùng lúc. Chu kì dao động trùng phùng của bộ đôi con lắc này bằng

Câu 27: Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

Câu 28: Dòng quang điện bão hòa có cường độ I= 2.10-3A. Công suất bức xạ của chùm sáng tới là 1,515W. Bước sóng của ánh sáng kích thích là λ= 0,546µm. Hiệu suất lượng tử là

Câu 29: Biết lực tương tác giữa e và hạt nhân nguyên tử Hiđrô là lực Culông. Tính vận tốc của e trên quỹ đạo K

Câu 30: Một con lắc đơn chiều dài l được treo vào điểm cố định O. Chukì dao động nhỏ của nó là T. Bây giờ, trên đường thẳng đứng qua O, người ta đóng một cái đinh tại điểm O bên dưới O, cách O một đoạn 31/4 sao cho trong quá trình dao động, dây treo con lắc bị vướng vào đinh.Chu kì dao động bé của con lắc lúc này là

Câu 31: Xét mạch điện xoay chiều RLC, hiệu điện thế ở hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện qua mạch 1 góc π/4. Kết quả nào sau đây là đúng ?

Câu 32: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ

Câu 33: Spin của electron bằng

Câu 34: Các bôzôn có spin

Câu 35: Biết rằng: Độ phóng xạ của lượng  _{86}^{222}\textrm{Rn}  sau thời gian t= 1,5T theo đơn vị Bq là H= 4,05.1015 (Bq). Tính theo đơn vị Ci sẽ là

Câu 36: Tại thời điểm ban đầu có 2,0 gam Rn nguyên chất. Biết rằng chu kì bán rã của Radon _{86}^{222}\textrm{Rn}  là T= 3,8 ngày đêm. Độ phóng xạ của lượng _{86}^{222}\textrm{Rn}   nói trên sau thời gian: t= 1,5T theo đơn vị Bq là

Câu 37: Biểu thức mô tả định luật bảo toàn momen động lượng có dạng

Câu 38: Momen lực là một đại lượng

Câu 39: Một sàn quay hình trụ có khối lượng 180kg, bán kính 1,20m đang đứng yên. Một đứa trẻ có khối lượng 40kg chạy trên mặt đất với vận tốc 3m/s theo đường tiếp tuyến với mép sàn và nhảy lên sàn. Momen quán tính của sàn là

Câu 40: Một đứa trẻ khối lượng 40kg chạy trên mặt đất với vận tốc 3m/s và nhảy lên một sàn quay hình trụ có khối lượng 180kg, bán kính 1,20m đang đứng yên. Momen động lượng của đứa trẻ là

Câu 41: Sàn quay ở công viên có khối lượng 180kg, bán kính 1,20m đang đứng yên. Một đứa trẻ khối lượng 40kg chạy trên mặt đất với vận tốc 3m/s theo đường tiếp tuyến với mép sàn và nhảy lên sàn. Vận tốc góc của sàn sau khi đứa trẻ nhảy lên sàn là

Câu 42: Một bánh đà đang quay với tốc độ 10 vòng/s thì bị hãm bằng một momen không đổi. Sau 15s thì nó dừng lại. Kể từ lúc hãm nó quay được

Câu 43: Một bánh xe có momen quán tính I= 2kg.m2, chịu tác dụng một momne lực không đổi. Sau 10s kể từ trạng thái nghỉ, nó quay được một góc 1500 rad. Momen lực tác dụng vào bánh xe là

Câu 44: Một momen lực 30 Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính 2kg.m2. Nếu bánh xe bắt đầu quay từ trạng thái nghỉ thì sau 10s động năng của nó là

Câu 45: Trong các nhận định về chuyển động sau đây 1 Sự lưu thông của máu trong cơ thể 2 Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 3 Chuyển động của quả lắc đồng hồ 4 Bông hoa lay động trên cành cây khi có gió nhẹ Chuyển động nào tuần hoàn?

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo là 60cm. Khối lượng của quả cầu là 200g. Lấy g= 10m/s2. Lúc t=0 lò xo có độ dài 59cm, vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn 1N, chiều dương hướng xuống. Phương trình dao động của con lắc lò xo là

Câu 47: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, cùng biên độ A, có độ lệch pha π/3 là  

Câu 48: Cho đoạn mạch AB gồm một tụ điện C mắc nối tiếp với điện trở R, cuộn dây L( hình 38.3). Biết UAB = 100V và UAN= UMB. Cuộn dây thuần cảm có ZL=R= 100 Ω, f= 50Hz. Điện dung C có trị số

Câu 49: Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, hiện tượng xảy ra là:

Câu 50: Cho hạt α có động năng E bắn phá hạt nhân nhôm ^{27}_{13}Al  đứng yên. Sau phản ứng, hai hạt sinh ra là X và nơtrôn. Hạt nhân X là hạt nhân nào trong các hạt nhân sau?

Câu 51: Một điểm trên dường xích đạo của Trái Đất khi Trái Đất quay xung quanh trục địa cực. Vận tốc dài của điểm đó là

Câu 52: Tìm kết luận sai: Để phát hiện ra tia X người ta dùng

Câu 53: Ca tốt của tế bào quang điện có công thoát A= 4,14eV. Chiếu vào ca tốt một bức xạ có bước sóng λ= 0,2 µm. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt phải thỏa mãn điều kiện gì để không một electron nào về được anôt           

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Minh Duc Trinh 41 50 82% 49.07
2 Jerry Truyen 34 48 71% 52.58
3 Võ Văn Thạnh 32 50 64% 61.55
4 Xuân Quân 21 30 70% 34.62
5 vuonghien 17 23 74% 38.35
6 hoang123 25 50 50% 6.25
7 dinhnguyenngan 6 8 75% 6.2
8 Nhi Yến 5 6 83% 7.32
9 Chuột Chúa 2 4 50% 3.4
10 Vĩnh Trường 1 2 50% 3.6
11 võ văn thông 9 17 53% 57.25
12 Tien Dinh Duc Dinh 0 0 0% 92.67
13 Việt Vui Vẻ 0 0 0% 0.33
14 Rhienboss 21 50 42% 50.67
15 Nguyễn Thị Hường 21 50 42% 49

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12