Đề thi thử vào lớp 10 của tỉnh Đà Nẵng môn Tiếng Anh năm 2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 26 câu - Số lượt thi : 1908

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Circle the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed. 

Câu 1: I usually play football with my friends ________ summer.

Câu 2: He will be in Ha Noi from Tuesday _______ Sunday.  

Câu 3: Children are often afraid ________ spiders.

Câu 4: - Nga: “ ________ Birthday!”                                - Lan: “Thank you.”

Câu 5: - Bill: “ ________ languages can you speak?”     - Helen: “Two, English and Vietnamese.”  

Câu 6: He suggested ________ for a walk in the park.

Câu 7: If you want to get good grades, you ________ study hard.

Câu 8: I want to save money to _______ a new bicycle.

Câu 9: Students shouldn’t _______ too much time playing computer games.

Câu 10: We feel _______ that all of you will get good marks in this test.

Câu 11: I'd love to play tennis with you ________ I have to do my homework now. 

Câu 12: I really like the book _________ you bought yesterday.  

Câu 13: Your brother likes watching cartoons, _______?

Câu 14: - Peter: “Why don’t we go for a picnic tomorrow?”    - Jane: “________.”

Câu 15: He’s old enough to take care of himself. In this sentence, “take care of” means _________.  

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others and the word with the different stress pattern.

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

Câu 19: Mary always gets up  early because she is never late for class.

Câu 20: We know that Peter and Daisy have learnt  Vietnamese  since 5 years.

Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. 

Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. 

Put the verbs in brackets into the correct tenses. 

Fill in the numbered blank in the letter of invitation with ONE suitable word from the box.     

new        at           a         Why          some         watch 

Hi Tony,

          Are you busy on Friday night? We are going to have (1) _________ pizza party with (2) _________ .

friends from our Italian class. And we’re going to (3)  _________ a video as well – the (4) _________.

Oliver Stone film. I know you love his films! The party starts (5) _________ 8 o’clock at my house.

(6) _________  don’t you come round?

Jenny

Read the passage and answer the following questions.

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son.

During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin. 

Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the words given.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thư Huỳnh 20 20 100% 2.42
2 Thư Thánh Thiện 20 20 100% 5.08
3 Thy Lê 20 20 100% 2.5
4 Thạnh Thôgg Tháii 20 20 100% 3.95
5 cao thi thu hien 20 20 100% 1.42
6 Linh Minky 20 20 100% 1.27
7 lecanhtruong 20 20 100% 8.57
8 Phong Lê 20 20 100% 2.73
9 Hoàng Chúc 20 20 100% 4.28
10 Kim Ngân 20 20 100% 2.77
11 Vũ Đức Ngọc 19 19 100% 2.87
12 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 20 95% 1.18
13 BBo Trương 19 20 95% 8.4
14 Trần Anh Tuệ 19 20 95% 7.35
15 Phạm Thị Phương 19 20 95% 3.57
16 Coffee Browns 19 20 95% 4.95
17 Phan Huyền My 19 20 95% 3.85
18 hằng nguyễn 19 20 95% 5.32
19 Đoàn Phương Trang 19 20 95% 2.47
20 nguyễn trọng nghĩa 18 19 95% 4.65
21 vo minh chau 18 20 90% 3.97
22 Sony Demons 18 20 90% 3.95
23 Hoang Khanh 18 20 90% 3.65
24 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17 20 85% 4.03
25 Nguyễn Thanh Bảo Tín 17 20 85% 7.47
26 Plant Youmong 17 20 85% 5.02
27 Nguyễn Hoàng Tuấn Minh 17 20 85% 3.37
28 Phan Tấn Bình 17 20 85% 4.57
29 Shuyn Trần Virgo 17 20 85% 6.6
30 Hoàng Sơn 17 20 85% 6.62
31 Thuy Cool 16 20 80% 5.73
32 Nhi Trần 15 19 79% 4.68
33 Nhi Mai 15 20 75% 4.17
34 Lê Ngọc Anh 15 20 75% 7.03
35 phan minh huy 15 20 75% 3.68
36 Lê Tự Đạt 14 20 70% 7.55
37 Pearl Diamond Nguyễn 13 20 65% 7.3
38 Sơn Nguyễn 13 20 65% 5.12
39 Do Hai Dang 11 14 79% 2.75
40 Thành Thật Thà 11 20 55% 5.6
41 Shichikato 11 20 55% 11.4
42 Tuyền Mộng 10 19 53% 7.4
43 Hoàng Văn Đăng 8 19 42% 9.53
44 Thanh Hậu 8 20 40% 14.07
45 Boy Nhà Nghèo 8 20 40% 2.18
46 Tủn Mều 17 18 94% 12.33
47 Cao Ha Minh 19 20 95% 2.48
48 Tạ Duy Phương 18 20 90% 6
49 Như Lưu 10 20 50% 4.7
50 nguyệt 13 20 65% 5.33
51 Hà Thu 17 20 85% 3.62
52 Nguyễn Thị Hải Thành 20 20 100% 2.8
53 Nhung Nguyen 15 20 75% 6.32
54 Phạm Uyên Nhi 19 20 95% 4.65
55 Anh Vũ 20 20 100% 1.35
56 Lại Minh Long 12 20 60% 6.05
57 Lưu Hà Uyên 18 20 90% 3.18
58 NGUYEN THANH DAT 7 20 35% 2.47
59 Mã's Nhi's 13 20 65% 10.58
60 Nguyễn thị thảo linh 18 20 90% 8.4
61 Ngọc Lan 16 20 80% 4.93
62 Hong Giangg 18 20 90% 2.6
63 Tuấn Cường 17 20 85% 5.43
64 Phan Văn Công 18 20 90% 6.78
65 Phúc Phũ Phàng 18 20 90% 3.62
66 Mỹ Quyên 14 20 70% 5.03
67 Diệp Thanh 17 20 85% 3.43
68 Thư Thật Thà 19 20 95% 3.67
69 Vỹ La 19 20 95% 2.38
70 Ngô Luân 12 20 60% 4.58
71 pupi trang 17 20 85% 6.05
72 Châu Nguyễn 15 20 75% 2.77
73 Dinh Hao Nguyen 20 20 100% 3.57
74 Hoài Thu 14 19 74% 3.35
75 Băng Băng Hải 12 20 60% 11.5
76 Quỳnh Anh 19 20 95% 4.72
77 Nguyễn Tùng's 20 20 100% 2.43
78 Tấn Khoa 19 20 95% 4.78
79 Kun's Lee 15 20 75% 4.95
80 Nguyễn Thị Xuân Thủy 20 20 100% 5.03
81 Jumi Trần 20 20 100% 1.97
82 Hoàng Thị Như 20 20 100% 4.22
83 le thi kim oanh 0 0 0% 8.83
84 Bin Bon 19 20 95% 4.68
85 Trâm Đặng 20 20 100% 2.08
86 Trần Thị Minh Ngọc 20 20 100% 2.83
87 Trang Hoang 19 20 95% 4.7
88 Lý Mai Hương 18 20 90% 3.78
89 Số Pi 19 20 95% 5.6
90 Thoa Nguyễn 19 20 95% 2.63
91 Đào Huy Dũng 19 20 95% 5.07
92 Trai's Đểu Xì Tin's 18 20 90% 1.73
93 Nguyễn Hà Anh 19 20 95% 4.62
94 lee nhug 15 20 75% 2.12
95 Trần Khánh Linh 13 20 65% 11.95
96 vu hoang phuong lien 15 20 75% 6.65
97 Quyên Trần 19 20 95% 3.03
98 Dương Thu Thủy 19 20 95% 4.23
99 Phạm Quốc Huy 20 20 100% 3.22
100 Dương Gia Bảo 19 20 95% 6.45
101 Đỗ Minh Thùy 19 20 95% 2.93
102 Happiness delight PCY 19 20 95% 3.33
103 Trần Thị Hà 15 20 75% 5.15
104 Gosuha Longshendo 20 20 100% 2.98
105 Bùi Quốc Toàn 10 20 50% 11.62
106 TraNHuongGiang 19 19 100% 10.62
107 Nguyen Thanh Nga 19 20 95% 3.65
108 Kim Dungg 6 20 30% 3.58
109 Bún Bò Huế 9 19 47% 3.85
110 le thi tuong vi 19 20 95% 4.62
111 Duc Spears 18 20 90% 4.33
112 Selena Thảo 0 0 0% 0.87
113 Đoàn Ngọc Như Khôi 20 20 100% 2.67
114 Bảo Phan 15 20 75% 8.88
115 Sean Murphy 20 20 100% 5
116 Peol Ri 3 12 25% 7.13
117 Phan Hào 10 18 56% 10.23
118 Linh Linh'ss 11 20 55% 4.2
119 Anh Celsius 14 20 70% 4.47
120 Tử Đinh Hương 15 20 75% 5.37
121 phuong minh nhu 6 15 40% 4.83
122 Y Trương Hà 16 20 80% 7.52
123 Tú Quyên 14 20 70% 7.03
124 Vân Trúc 16 20 80% 6.33
125 Trần Thị Hồng Ngân 16 19 84% 4.58
126 Phạm Tứ Đạt 20 20 100% 4.52
127 Châu Nguyễn 19 20 95% 1.8
128 Dũng Nguyễn 19 20 95% 3.35
129 Hoàng Như Mai 15 20 75% 9.43
130 daafs 15 20 75% 27.53
131 Sang Trương 20 20 100% 2.2
132 Mibu Aki 18 19 95% 4
133 Tống Thị Anh 19 20 95% 3.62
134 Quỳnh Nhi 17 20 85% 6.13
135 Quỳnh Phạm 20 20 100% 3.37
136 Minion Saukiu 16 19 84% 7.67
137 Minh Huyền 19 20 95% 2.35
138 Trương Văn Quốc 20 20 100% 2.55
139 Phạm Ốc 14 20 70% 17.3
140 Phạm Đăng Hoa 13 15 87% 3.65
141 Phan Minh Quang 13 20 65% 18.07
142 Trần Thị Yến Nhi 19 20 95% 6.53
143 Đoàn Ngọc Hải 17 20 85% 4.4
144 Lê Hoàng Kim Ngân 20 20 100% 2.63
145 Duy Hidai Mrd 18 20 90% 4.13
146 Nguyễn Trúc thanh huyền 19 20 95% 3.43
147 Tuấn Peterkill 19 20 95% 4.45
148 Khánh Vy 8 20 40% 8.57
149 Mùa Đông Hoa Đá 17 20 85% 5.2
150 Hoàng Thảo Nhi 15 20 75% 4.8
151 Te Nguyễn 16 20 80% 4.27
152 Vi Nguyễn Ngọc Phương 18 20 90% 1.8
153 Lâm Thị Huyền Đông 18 20 90% 4.73
154 Sky Blue123 17 20 85% 2.72
155 Thu Hà 13 19 68% 6.33
156 Ahnn Phươngg 13 20 65% 3.43
157 Vũ Diệp Lâm Nhi 18 20 90% 3.98
158 Hồ Ngọc Sơn 16 20 80% 8.08
159 Hoàng Anh 17 20 85% 5.05
160 Shyn Nguyễn 18 20 90% 3.82
161 MY LE 4 6 67% 1.83
162 Hoàng Huy Vũ 19 20 95% 3.18
163 locham 19 20 95% 6.23
164 Ánh Dương Phan Ngọc 19 20 95% 4.25
165 An Jun 19 20 95% 3.95
166 Trần Thị Mỹ Lộc 19 20 95% 4.38
167 Hong Ly Truong 17 20 85% 5.57
168 Hoàng Nguyệt's 17 20 85% 4.88
169 Tran The Cuong 20 20 100% 2.62
170 Nguyễn Thanh Lâm 18 20 90% 5.27
171 Tuấn Anh 11 20 55% 3.63
172 Phuong Truong 18 20 90% 4.08
173 Thi Mai 15 20 75% 5.35
174 NhatHaa 13 20 65% 5.02
175 Lương Thị Kim Lan 18 20 90% 7.58
176 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 20 20 100% 2.23
177 Nguyến Bá Ngọc Diệp 17 20 85% 4.55
178 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13 20 65% 5.32
179 Nguyệt Hà 5 17 29% 5.3

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9