Đề thi thử vào lớp 10 của tỉnh Đà Nẵng môn Tiếng Anh năm 2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 26 câu - Số lượt thi : 1902

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Circle the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed. 

Câu 1: I usually play football with my friends ________ summer.

Câu 2: He will be in Ha Noi from Tuesday _______ Sunday.  

Câu 3: Children are often afraid ________ spiders.

Câu 4: - Nga: “ ________ Birthday!”                                - Lan: “Thank you.”

Câu 5: - Bill: “ ________ languages can you speak?”     - Helen: “Two, English and Vietnamese.”  

Câu 6: He suggested ________ for a walk in the park.

Câu 7: If you want to get good grades, you ________ study hard.

Câu 8: I want to save money to _______ a new bicycle.

Câu 9: Students shouldn’t _______ too much time playing computer games.

Câu 10: We feel _______ that all of you will get good marks in this test.

Câu 11: I'd love to play tennis with you ________ I have to do my homework now. 

Câu 12: I really like the book _________ you bought yesterday.  

Câu 13: Your brother likes watching cartoons, _______?

Câu 14: - Peter: “Why don’t we go for a picnic tomorrow?”    - Jane: “________.”

Câu 15: He’s old enough to take care of himself. In this sentence, “take care of” means _________.  

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others and the word with the different stress pattern.

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

Câu 19: Mary always gets up  early because she is never late for class.

Câu 20: We know that Peter and Daisy have learnt  Vietnamese  since 5 years.

Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. 

Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. 

Put the verbs in brackets into the correct tenses. 

Fill in the numbered blank in the letter of invitation with ONE suitable word from the box.     

new        at           a         Why          some         watch 

Hi Tony,

          Are you busy on Friday night? We are going to have (1) _________ pizza party with (2) _________ .

friends from our Italian class. And we’re going to (3)  _________ a video as well – the (4) _________.

Oliver Stone film. I know you love his films! The party starts (5) _________ 8 o’clock at my house.

(6) _________  don’t you come round?

Jenny

Read the passage and answer the following questions.

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son.

During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin. 

Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the words given.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thư Huỳnh 20 20 100% 2.42
2 Thư Thánh Thiện 20 20 100% 5.08
3 Thy Lê 20 20 100% 2.5
4 Thạnh Thôgg Tháii 20 20 100% 3.95
5 cao thi thu hien 20 20 100% 1.42
6 Linh Minky 20 20 100% 1.27
7 lecanhtruong 20 20 100% 8.57
8 Phong Lê 20 20 100% 2.73
9 Hoàng Chúc 20 20 100% 4.28
10 Kim Ngân 20 20 100% 2.77
11 Vũ Đức Ngọc 19 19 100% 2.87
12 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 20 95% 1.18
13 BBo Trương 19 20 95% 8.4
14 Trần Anh Tuệ 19 20 95% 7.35
15 Phạm Thị Phương 19 20 95% 3.57
16 Coffee Browns 19 20 95% 4.95
17 Phan Huyền My 19 20 95% 3.85
18 hằng nguyễn 19 20 95% 5.32
19 Đoàn Phương Trang 19 20 95% 2.47
20 nguyễn trọng nghĩa 18 19 95% 4.65
21 vo minh chau 18 20 90% 3.97
22 Sony Demons 18 20 90% 3.95
23 Hoang Khanh 18 20 90% 3.65
24 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17 20 85% 4.03
25 Nguyễn Thanh Bảo Tín 17 20 85% 7.47
26 Plant Youmong 17 20 85% 5.02
27 Nguyễn Hoàng Tuấn Minh 17 20 85% 3.37
28 Phan Tấn Bình 17 20 85% 4.57
29 Shuyn Trần Virgo 17 20 85% 6.6
30 Hoàng Sơn 17 20 85% 6.62
31 Thuy Cool 16 20 80% 5.73
32 Nhi Trần 15 19 79% 4.68
33 Nhi Mai 15 20 75% 4.17
34 Lê Ngọc Anh 15 20 75% 7.03
35 phan minh huy 15 20 75% 3.68
36 Lê Tự Đạt 14 20 70% 7.55
37 Pearl Diamond Nguyễn 13 20 65% 7.3
38 Sơn Nguyễn 13 20 65% 5.12
39 Do Hai Dang 11 14 79% 2.75
40 Thành Thật Thà 11 20 55% 5.6
41 Shichikato 11 20 55% 11.4
42 Tuyền Mộng 10 19 53% 7.4
43 Hoàng Văn Đăng 8 19 42% 9.53
44 Thanh Hậu 8 20 40% 14.07
45 Boy Nhà Nghèo 8 20 40% 2.18
46 Tủn Mều 17 18 94% 12.33
47 Cao Ha Minh 19 20 95% 2.48
48 Tạ Duy Phương 18 20 90% 6
49 Như Lưu 10 20 50% 4.7
50 nguyệt 13 20 65% 5.33
51 Hà Thu 17 20 85% 3.62
52 Nguyễn Thị Hải Thành 20 20 100% 2.8
53 Nhung Nguyen 15 20 75% 6.32
54 Phạm Uyên Nhi 19 20 95% 4.65
55 Anh Vũ 20 20 100% 1.35
56 Lại Minh Long 12 20 60% 6.05
57 Lưu Hà Uyên 18 20 90% 3.18
58 NGUYEN THANH DAT 7 20 35% 2.47
59 Mã's Nhi's 13 20 65% 10.58
60 Nguyễn thị thảo linh 18 20 90% 8.4
61 Hong Giangg 18 20 90% 2.6
62 Tuấn Cường 17 20 85% 5.43
63 Phan Văn Công 18 20 90% 6.78
64 Phúc Phũ Phàng 18 20 90% 3.62
65 Diệp Thanh 17 20 85% 3.43
66 Thư Thật Thà 19 20 95% 3.67
67 Vỹ La 19 20 95% 2.38
68 Ngô Luân 12 20 60% 4.58
69 pupi trang 17 20 85% 6.05
70 Châu Nguyễn 15 20 75% 2.77
71 Dinh Hao Nguyen 20 20 100% 3.57
72 Hoài Thu 14 19 74% 3.35
73 Băng Băng Hải 12 20 60% 11.5
74 Quỳnh Anh 19 20 95% 4.72
75 Nguyễn Tùng's 20 20 100% 2.43
76 Tấn Khoa 19 20 95% 4.78
77 Kun's Lee 15 20 75% 4.95
78 Nguyễn Thị Xuân Thủy 20 20 100% 5.03
79 Jumi Trần 20 20 100% 1.97
80 Hoàng Thị Như 20 20 100% 4.22
81 le thi kim oanh 0 0 0% 8.83
82 Bin Bon 19 20 95% 4.68
83 Trâm Đặng 20 20 100% 2.08
84 Trần Thị Minh Ngọc 20 20 100% 2.83
85 Trang Hoang 19 20 95% 4.7
86 Lý Mai Hương 18 20 90% 3.78
87 Số Pi 19 20 95% 5.6
88 Thoa Nguyễn 19 20 95% 2.63
89 Đào Huy Dũng 19 20 95% 5.07
90 Trai's Đểu Xì Tin's 18 20 90% 1.73
91 Nguyễn Hà Anh 19 20 95% 4.62
92 lee nhug 15 20 75% 2.12
93 Trần Khánh Linh 13 20 65% 11.95
94 vu hoang phuong lien 15 20 75% 6.65
95 Quyên Trần 19 20 95% 3.03
96 Dương Thu Thủy 19 20 95% 4.23
97 Phạm Quốc Huy 20 20 100% 3.22
98 Dương Gia Bảo 19 20 95% 6.45
99 Đỗ Minh Thùy 19 20 95% 2.93
100 Happiness delight PCY 19 20 95% 3.33
101 Trần Thị Hà 15 20 75% 5.15
102 Gosuha Longshendo 20 20 100% 2.98
103 Bùi Quốc Toàn 10 20 50% 11.62
104 TraNHuongGiang 19 19 100% 10.62
105 Nguyen Thanh Nga 19 20 95% 3.65
106 Kim Dungg 6 20 30% 3.58
107 Bún Bò Huế 9 19 47% 3.85
108 le thi tuong vi 19 20 95% 4.62
109 Duc Spears 18 20 90% 4.33
110 Selena Thảo 0 0 0% 0.87
111 Đoàn Ngọc Như Khôi 20 20 100% 2.67
112 Bảo Phan 15 20 75% 8.88
113 Sean Murphy 20 20 100% 5
114 Peol Ri 3 12 25% 7.13
115 Linh Linh'ss 11 20 55% 4.2
116 Anh Celsius 14 20 70% 4.47
117 Tử Đinh Hương 15 20 75% 5.37
118 phuong minh nhu 6 15 40% 4.83
119 Y Trương Hà 16 20 80% 7.52
120 Tú Quyên 14 20 70% 7.03
121 Trần Thị Hồng Ngân 16 19 84% 4.58
122 Phạm Tứ Đạt 20 20 100% 4.52
123 Châu Nguyễn 19 20 95% 1.8
124 Dũng Nguyễn 19 20 95% 3.35
125 Hoàng Như Mai 15 20 75% 9.43
126 daafs 15 20 75% 27.53
127 Sang Trương 20 20 100% 2.2
128 Mibu Aki 18 19 95% 4
129 Tống Thị Anh 19 20 95% 3.62
130 Quỳnh Phạm 20 20 100% 3.37
131 Minion Saukiu 16 19 84% 7.67
132 Minh Huyền 19 20 95% 2.35
133 Trương Văn Quốc 20 20 100% 2.55
134 Phạm Ốc 14 20 70% 17.3
135 Phạm Đăng Hoa 13 15 87% 3.65
136 Phan Minh Quang 13 20 65% 18.07
137 Trần Thị Yến Nhi 19 20 95% 6.53
138 Đoàn Ngọc Hải 17 20 85% 4.4
139 Lê Hoàng Kim Ngân 20 20 100% 2.63
140 Duy Hidai Mrd 18 20 90% 4.13
141 Nguyễn Trúc thanh huyền 19 20 95% 3.43
142 Tuấn Peterkill 19 20 95% 4.45
143 Khánh Vy 8 20 40% 8.57
144 Mùa Đông Hoa Đá 17 20 85% 5.2
145 Hoàng Thảo Nhi 15 20 75% 4.8
146 Te Nguyễn 16 20 80% 4.27
147 Vi Nguyễn Ngọc Phương 18 20 90% 1.8
148 Lâm Thị Huyền Đông 18 20 90% 4.73
149 Sky Blue123 17 20 85% 2.72
150 Thu Hà 13 19 68% 6.33
151 Ahnn Phươngg 13 20 65% 3.43
152 Vũ Diệp Lâm Nhi 18 20 90% 3.98
153 Hồ Ngọc Sơn 16 20 80% 8.08
154 Hoàng Anh 17 20 85% 5.05
155 Shyn Nguyễn 18 20 90% 3.82
156 MY LE 4 6 67% 1.83
157 Hoàng Huy Vũ 19 20 95% 3.18
158 locham 19 20 95% 6.23
159 Ánh Dương Phan Ngọc 19 20 95% 4.25
160 An Jun 19 20 95% 3.95
161 Trần Thị Mỹ Lộc 19 20 95% 4.38
162 Hong Ly Truong 17 20 85% 5.57
163 Hoàng Nguyệt's 17 20 85% 4.88
164 Tran The Cuong 20 20 100% 2.62
165 Nguyễn Thanh Lâm 18 20 90% 5.27
166 Tuấn Anh 11 20 55% 3.63
167 Thi Mai 15 20 75% 5.35
168 NhatHaa 13 20 65% 5.02
169 Lương Thị Kim Lan 18 20 90% 7.58
170 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 20 20 100% 2.23
171 Nguyến Bá Ngọc Diệp 17 20 85% 4.55
172 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13 20 65% 5.32
173 Nguyệt Hà 5 17 29% 5.3

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9