Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Quảng Ngãi năm 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 24 câu - Số lượt thi : 1847

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the correct answer ( A,B,C or D )to complete each  of the following sentences

Câu 6: When I was young, I hated ___________ my homework.

Câu 7: The final examination will be held ___________ June 4th , 2013

Câu 8: I suggest that you __________ buy a present for her on her birthday

Câu 9: The plane _______ late because of the bad weather

Câu 10: Everyone was ___________ with the news they heard.

Câu 11: I wish I ____________ a car. It would make my life much easier.

Câu 12: The explorer __________ discovered America is Christopher Columbus.

Câu 13: It’s a beautiful house and I __________ it if I ___________ the money, but I can’t afford it.  

Câu 14: I am learning English ____________ I want to get a good job after school.

Câu 15: Your mother doesn’t go to work by motorbike _____________ ?

Identify the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. 

Câu 16: Our form teacher is a nice person who often gives us a lot of useful advices.

Câu 17: How long have you know your new English teacher?

Câu 18: The children laughed happy when they saw the monkeys eating bananas.

Câu 19: I like lying on the beach, so I always spend my holiday to sunbathe.

Câu 20: He has never seen a more nice girl than this one.

Suppy the correct form of the words in brackets 

 Choose the correct word in the box and fill in each blank .  

            written                  useful             better              writing

understand                corners           best

English is a very (26) ___________ language. If we know English, we can go to any countries we like. We will find it easy to make people (27) _______________ what we want to say. English also helps us to learn all kinds of subject. Hundreds of books are (28) _________________ in English every day in many countries. English has also helped to spread ideas and knowledge to all (29) __________of the world. Therefore, the English language has helped to spread (30) _______________ understanding and friendship among countries all over the world.

Read the following passage and answer the questions that follow 

New York City is located in the southeastern part of New York Stante. The city was found by the Dutch in 1624. At first it was called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York is. With the population of more than 7 million in is divided into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens, and Staten Island. The total area of these parts is 946 square kilometers, Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Wall Street, and Broadway Theater district. New York is also where tourists can visit some world famous art galleries and museums.

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thư Huỳnh 20 20 100% 2.42
2 Thư Thánh Thiện 20 20 100% 3.63
3 Do Hai Dang 20 20 100% 0.93
4 Hiền Tạ 19 20 95% 3.05
5 Hằng Hâm 19 20 95% 6.83
6 nguyễn trọng nghĩa 19 20 95% 8.05
7 Oliver Smith 18 20 90% 3.28
8 ngô hà trang 18 20 90% 7.43
9 Tuấn Nam Nguyễn 18 20 90% 12.87
10 Hoàng Chúc 18 20 90% 4.1
11 Vũ Đức Ngọc 17 20 85% 4.83
12 Thạnh Thôgg Tháii 17 20 85% 4.3
13 Pham thi thao vy 17 20 85% 2.65
14 Shyn Nguyen 16 19 84% 4.4
15 Tú Trầnn 16 20 80% 3.8
16 Trần Anh Tuệ 16 20 80% 15.4
17 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15 20 75% 4.8
18 Lê Ngọc Anh 15 20 75% 11.08
19 Kieu my 15 20 75% 4.35
20 Phong Lê 15 20 75% 2.9
21 Hoang Khanh 14 20 70% 4.87
22 Phan Tấn Bình 13 20 65% 2.87
23 Hải My 12 17 71% 3.83
24 Lenny Vin 12 19 63% 21.97
25 nguyễn quốc anh 12 20 60% 4.43
26 Kỳ Anh Nguyễn 12 20 60% 5.37
27 Vu Huy 11 20 55% 5.38
28 Thành Thật Thà 10 20 50% 4.73
29 chiennk 10 20 50% 2.58
30 Sơn Nguyễn 9 19 47% 11.73
31 Plant Youmong 9 20 45% 4.7
32 le thi kim oanh 8 17 47% 4.33
33 tranduc 1 1 100% 0.9
34 Hoàng Văn Đăng 7 20 35% 10.85
35 Vũ Diệp Lâm Nhi 16 20 80% 3.85
36 Cao Ha Minh 16 20 80% 2.02
37 Lãnh thị hoa 15 20 75% 4.58
38 Nam 13 20 65% 9.95
39 Yunol Yunol 7 20 35% 6.82
40 Anh Vũ 18 20 90% 1.78
41 Phương Thảo 17 20 85% 4.38
42 Trai's Đểu Xì Tin's 14 20 70% 1.43
43 Hồ Hồ Diệu Hương 18 20 90% 3.37
44 nguyen thanh nhi 13 20 65% 9.92
45 Thanh's Huyền's 13 20 65% 3
46 Phương's Lãng's Tử'Ss 14 20 70% 4.85
47 Hoàng Thị Thanh Trà 15 20 75% 5.75
48 Thư Thật Thà 18 20 90% 4.6
49 Nguyễn Thị Phương Anh 18 20 90% 6.05
50 Võ Thường Hằng 0 0 0% 0.68
51 Tấn Khoa 18 20 90% 4.72
52 Hoàng Thị Như 16 19 84% 5.7
53 Đỗ Thị Thủy Vi 13 20 65% 5.75
54 TRẦN KIM NGUYÊN 15 20 75% 5.4
55 Khả Diii 14 20 70% 6.38
56 Thoa Nguyễn 18 20 90% 2.48
57 Nguyễn thị thu thảo 9 19 47% 10.22
58 MAi Ảnh 16 20 80% 3.57
59 Duy Huân 11 20 55% 4.52
60 huy nguyen 17 20 85% 2.92
61 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 17 20 85% 3.73
62 Susu RaLy 13 20 65% 16.02
63 Linh Mai 11 20 55% 7.8
64 Phan Quốc An 18 20 90% 2
65 Bá Quang Dự 17 20 85% 6.3
66 Ti Lo 13 20 65% 4.52
67 Gosuha Longshendo 11 20 55% 3.65
68 Sang Trương 18 20 90% 2.42
69 Nguyễn Thanh Lịch 5 19 26% 4.52
70 Nguyễn Tuấn Hiệp 15 20 75% 2.83
71 Duy Nguyên 13 20 65% 15.93
72 Trần Đức Long 9 19 47% 5.98
73 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm 18 19 95% 3.42
74 Nhỏ Lùnn 7 20 35% 4.5
75 phuong minh nhu 9 15 60% 4.1
76 TRẦN QUỐC VĨNH 11 20 55% 12.12
77 Phương Vyy 11 12 92% 2.37
78 Vân Trúc 10 20 50% 11.1
79 Trần Đăng Doanh 16 20 80% 3.7
80 Phạm Tiến Dũng 13 20 65% 5.5
81 Trương Văn Quốc 19 20 95% 3.55
82 TK Đoàn 11 20 55% 9.28
83 Sky Blue123 15 20 75% 2.83
84 Minh Quý 11 20 55% 8.33
85 Thảo Phương Nhi 14 20 70% 7.2
86 Hoàng Thảo Nhi 13 20 65% 4.72
87 Dương Thị Phương Anh 11 20 55% 5.7
88 Bông Vi Ai Pi 15 20 75% 2.25
89 Như Ly ST 12 20 60% 5.83
90 Thắng 16 20 80% 7.65
91 Bạch Dương 17 20 85% 2.28
92 Shyn Nguyễn 15 20 75% 6.47
93 Linh Trần 8 16 50% 10.48
94 Lê Khánh Linh 17 20 85% 4.92
95 Hong Ly Truong 18 19 95% 4.57
96 Hoàng Huy Vũ 19 20 95% 3.23
97 Trần Thị Phương Thảo 16 20 80% 3.88
98 Tuyết Ngân 14 20 70% 4.8
99 Việt Hải 3 7 43% 2.07
100 NhatHaa 13 19 68% 12.65
101 Thuy Pham 17 20 85% 4.03
102 nguyệt 8 20 40% 5.47
103 Hạ Thị Hằng 16 20 80% 2.28
104 Tuyet Anh 10 19 53% 5.98
105 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 19 20 95% 3.37
106 Boy Nhà Nghèo 6 20 30% 1.08
107 Nguyệt Hà 6 20 30% 4.05
108 Nguyễn Bùi Bảo Khương 6 20 30% 1.05
109 Doancuong 3 14 21% 9.43

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9