Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2346

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đối với dao động điều hòa với chu kì T thì nhận định nào dưới đây là sai?

  

Câu 2: Nghiệm nào dưới đây không phải là nghiệm của phương trình x’’ + ω2x = 0?

Câu 3: Biên độ dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn với biên độ không đổi

  

Câu 4: Một vật DĐĐH dọc theo trục ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/6, quảng đường lớn nhất mà vật có đi được là

Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

       

Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = -400\pi2x. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là

    

Câu 7: Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8s. một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,6s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2

Câu 8: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=10cos4\pit cm. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

                

Câu 9: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos\omegat. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy \pi2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

  

Câu 10: Con lắc đơn có chiều dài l= 2,45m dao động ở nơi có gia tốc g =9,8m/s2. Kéo lệch con lắc một cung dài 4cm rồi buông nhẹ . Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng , chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm . Phương trình dao động là 

Câu 11:  

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang với năng lượng là 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N . Đầu Q là đầu cố định của lò xo khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điểm Q chịu tác dụng lực kéo là 5\sqrt{3}N là 0,1s. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất mà vật đi dược trong 0,4s

Câu 12: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 13: Sóng cơ truyền được trong môi trường vật chất vì

Câu 14: Chọn phát biểu sai:

Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có đặc điểm sau:

Câu 15: Một âm truyền từ nước ra không khí thì

Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng biên độ, dao động theo phương thẳng đứng và đồng pha, tạo ra sự giao thoa sóng trên mặt nước. Bước sóng do mỗi nguồn phát ra là 2mm, coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một điểm M cách hai nguồn những khoảng 3,25cm và 6,75cm sẽ

Câu 17: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 30dB tỉ số cường độ âm của chúng là

Câu 18: Trên mặt chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động với tần số f = 30Hz. Tốc độ truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng từ 1,8m/s đến 3m/s. Tại điểm M cách O một khoảng 10 cm, phần tử tại đó dao động ngược pha với dao động của phần tử tại O. Giá trị của tốc độ đó là

Câu 19: Một sợi dây căng ngang giũa 2 điểm cố định cách nhau 75cm . người ta tạo sóng dừng trên dây . hai tần số gần nhau nhất tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

Câu 20: Hai điểm M và N (MN = 20cm) trên mặt chất lỏng dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận

tốc truyền sóng trên mặt chát lỏng là 1m/s . Trên MN số điểm không dao động là:

Câu 21: Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số

 f = 100Hz.Cho biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 (kể từ B) là 5cm. Tính bước sóng ?

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng ? Trong đời sống và trong kỹ thuật, dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều vì dòng điện xoay chiều

Câu 23: Khi nói về dòng điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây là sai?

 

Câu 24: Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện \omega L=\frac{1}{\omega C} thì:

          

Câu 26: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin (ωt +\pi/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0sin(ωt - \pi/3) . Đoạn mạch AB chứa

Câu 27: Một dòng điện xoay chiều có tần số f =50Hz .Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần ?Chọn đúng

Câu 28: Trong đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz, cuộn dây thuần cảm có L = 0,2 H.

Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ là

Câu 29: Mạch điện RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện 100 V – 50 Hz. Cho biết công suất của mạch điện là 30 Ω và hệ số công suất là 0,6. Giá trị của R là

Câu 30:

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là 

Câu 31: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là \frac{\pi }{3} . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng \sqrt{3}  lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là

Câu 32: Đặt điện áp u=U_{0}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung \frac{2.10^{-4}}{\pi }  (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 33: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 2cos20t (cm). Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm, lấy g = 10m/s2. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là

 

Câu 34: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc lò xo thì

Câu 35: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

Câu 36: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là

Câu 37: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu 38: Khi đặt hiệu điện thế u = U0 sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng

Câu 39: Một máy tăng thế có số vòng dây của hai cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng.Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 110 V – 50 Hz. Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là

Câu 40: Đặt điện áp u = U\sqrt{2}cos\omega t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 Ω và R2 = 80 Ω của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Minh Trường 30 40 75% 9.03
2 Đức Sáng 33 40 83% 59.6
3 Huy Nguyễn 5 16 31% 12.5
4 Phan Thành Công 34 38 89% 28.13
5 Ma Kết December 10 19 53% 13.62
6 Súp-pờ Bo 13 22 59% 60.37
7 Mai Anh Sơn 13 25 52% 60.12
8 Nguyệt Cầm 3 7 43% 4.73
9 Thanh Trang Nguyen 31 40 78% 41.37
10 Văn Hùng 1 3 33% 2.77
11 võ tấn danh 19 26 73% 20.47
12 Uyên Na 9 34 26% 8.18
13 Chỉ Cần Em 24 39 62% 37.9
14 Mai Thành Long 29 38 76% 53.17
15 nguyễn 21 40 53% 48.5
16 KunDo Hà 8 34 24% 60.8
17 Nguyệt Lê 5 17 29% 31.33
18 Nguyễn Trọng Đại 22 38 58% 55.63
19 Vũ Dũng 0 2 0% 1.02
20 Hoang Dien Duc 30 40 75% 27.08
21 Tuấn Kiệt 15 40 38% 60.32
22 Biển Lặng 24 31 77% 60.1
23 Phạm Dũng 12 36 33% 60.05
24 Bùi Chí Hậu 27 40 68% 41.22
25 trần nguyễn thị hoài phương 7 17 41% 61.17
26 Tuấn Minh Lê 5 6 83% 9.45
27 Huỳnh Lê Chiêu Dương 15 40 38% 28.92
28 Phương Linh 17 40 43% 6.95
29 Khãi Phan 2 6 33% 11.48
30 Kal 17 21 81% 13.13
31 Thanh Nhan 22 40 55% 28.15
32 cuong 9 31 29% 60.58
33 Hải NT 32 39 82% 31.17
34 Tài Tương Tư 9 19 47% 60.03
35 thi thi thanh huong 3 9 33% 9.53
36 Phạm Nghị 3 9 33% 20.02
37 Hân Nguyễn 15 31 48% 60.65
38 phạm tây 5 9 56% 7.9
39 Sapthiroi 9 13 69% 13.23
40 Nguyen Thinh Luu 16 32 50% 41.83
41 Phúc Nguyên 5 10 50% 7.77
42 Trần Minh Hậu 18 39 46% 40.18
43 Hạnh Trần 22 39 56% 47.97
44 Trung 13 37 35% 26.55
45 Bằng Lăng Tím 14 26 54% 22.6
46 Dúnn Cassie 15 30 50% 38.1
47 Trung Hữu 10 20 50% 56.92
48 Lê Bảo Quốc 6 19 32% 4.92
49 Lê Thị Diệp Linh 19 38 50% 38.95
50 Phạm Hải 10 28 36% 4.52
51 Trần Hồng Ân 13 27 48% 57.65
52 Nguyễn Thành Nam 15 40 38% 8.82
53 Lộc Cristiano 12 40 30% 50.23
54 Nguyên Van Tu 17 29 59% 60.45
55 nguyen tuan viet 12 38 32% 22.8
56 Nguyễn Hồng Ánh 27 33 82% 22.52
57 Tr 5 10 50% 22.77
58 Hoài Lê 29 40 73% 34.52
59 Doi Giay Pha Le 8 16 50% 31.32
60 Hwang Hee Chan 25 40 63% 30.4
61 Trần Quốc Khánh 17 25 68% 19.73
62 Ngọc Hiếu 3 10 30% 7.98
63 Chanbaek Quốc Dân 16 40 40% 43.85
64 Huỳnh Thanh Bình 16 30 53% 61.38
65 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 19 39 49% 60.07
66 Diễm Huỳnh 24 40 60% 53.85
67 Mai Hoàng Thúy Quỳnh 16 30 53% 61.17
68 tran minh chau 27 39 69% 38.08
69 Hoàng Hiền 8 23 35% 14.9
70 Lai Thành Dung 3 6 50% 3.45
71 Phạm Văn Thịnh 8 17 47% 15.25
72 Tú PT 10 40 25% 40.32
73 Gu Ru 28 40 70% 38.5
74 Khánh Long 14 31 45% 32.43
75 Lê Thị Mai Liên 16 39 41% 57.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12