Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hưng Yên năm 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 28 câu - Số lượt thi : 1896

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. Write the letter A, B, C or D on the answer sheet.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best word or phrase to complete the following sentences. Write the letter A, B, C or D on the answer sheet.

Câu 6: She hasn’t ever been late for school, _____?

Câu 7: I want everybody to listen ______.

Câu 8: ______ he didn’t know how to solve the problem, he asked her for help.

Câu 9: Lan didn’t come to the party because she had to look ______ her younger brother.

Câu 10: She’s not only beautiful ______ intelligent.

Câu 11: While I was working in the garden, my son ______ video games.

Câu 12: If I were a bird, I ______ be a dove. What about you?

Câu 13: I wish I ______ a famous writer.

Câu 14: The people ______ live next door to us are very friendly.

Câu 15: Last week, we went to Hue, ______ is the ancient capital city ofViet Nam.

Câu 16: Many people are interested ______ the products that save energy.

Câu 17: Ba enjoys ______ strange stamps.

Câu 18: Television has been very popular ______ 1950s.

Câu 19: “Must I take my umbrella?” – “No, you ______. It’s not going to rain.”

Câu 20: Mary: “You look great in this new dress!” – Daisy: “______.”

Read the following passage then answer the questions. Write your answers on the answer sheet.

Although 80% of Australians live near cities, the cities are not as large as those in some other countries. Most people live in houses in suburbs – not in apartments. The suburbs usually have their own churches, schools and shopping centre. They also have recreational facilities. In large cities, like Sydney, the suburbs are often far from the town. Because many people commute to work, the traffic is slow and there are many traffic jams.

Choose the word that best fits the blank space in the following passage.Write the letter A, B, C or D on the answer sheet.

There have been concerns about health problem in the area recently as the factories were reported to cause pollution. To stay free from worries, we decided (1)______ a health check with the local doctor. We phoned to make an (2)______ and at 9 o’clock the next morning, the doctor welcomed us at the door  (3)______ a lovely smile. After (4)______  all necessary forms, we were given different tests. All the tests were done very quickly with the help of modern (5)______. As she did the checks, the doctor said that a lot of people were worried about air pollution and came to her for health checks like us.

Câu 21: ________ (1)

Câu 22: ________ (2)

Câu 23: ________ (3)

Câu 24: ________ (4)

Câu 25: ________ (5)

Rearrange these words or phrases into meaningful sentences. The first one has been done for you as an example. Write your answers on the answer sheet.

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. Write your answers on the answer sheet.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 24 25 96% 4.65
2 Đào Phúc Toàn 23 25 92% 3.63
3 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 23 25 92% 3.65
4 Phong Lê 23 25 92% 5.17
5 Hoàng Chúc 22 25 88% 4.63
6 Vũ Đức Ngọc 22 25 88% 4.6
7 andy.luu8x@gmail.com 22 25 88% 12.35
8 Tuấn Nam Nguyễn 22 25 88% 10.48
9 Nguyen Huy Tai 22 25 88% 11.2
10 Trần Anh Tuệ 21 24 88% 47
11 Thư Thánh Thiện 21 24 88% 3.53
12 Dang Yen Vy 21 25 84% 3.85
13 Phạm Thị Phương 21 25 84% 4.6
14 Thư Huỳnh 21 25 84% 3.12
15 nguyễn trọng nghĩa 21 25 84% 7.9
16 Thạnh Thôgg Tháii 21 25 84% 6.18
17 Nguyễn Hoàng Tuấn Minh 20 23 87% 4.07
18 MítTơ Tronie 20 25 80% 12.22
19 Nguyen Minh Huy 20 25 80% 6
20 Đỗ Thuỳ Dung 20 25 80% 8.63
21 Quỳnh Phương 19 22 86% 3.52
22 Nguyễn Thị Khá 20 25 80% 3.77
23 Lệ Sój Kc 19 25 76% 26.28
24 wolfnghia99 19 25 76% 8.52
25 Trịnh Thiên Ngôn 19 25 76% 13.43
26 Phan Tấn Bình 18 25 72% 6.72
27 Yumi Nagata 18 25 72% 14.75
28 Nguyễn Thị Mai 18 25 72% 10.17
29 nguyễn thị ngọc xuyến 17 24 71% 5.43
30 Ngô Vĩnh Huy 17 25 68% 24.58
31 Lê Ngọc Anh 16 25 64% 14.52
32 Hoang Khanh 16 25 64% 4.68
33 Nguyễn Thùy Dung 15 25 60% 16.93
34 Lê Tiến Đại 14 24 58% 7.3
35 Baokute Nhontho 14 25 56% 3.42
36 Nguyễn Trọng Anh 14 25 56% 8.92
37 Hoàng Văn Đăng 13 25 52% 36.33
38 Nguyệt Hà 12 25 48% 4.18
39 Boy Nhà Nghèo 11 24 46% 1.83
40 le thi kim oanh 11 24 46% 6.97
41 Sơn Nguyễn 9 25 36% 9.23
42 hoang ngoc nam 9 25 36% 0.93
43 Vết Mưa 19 25 76% 7.07
44 Bảo An 18 25 72% 12.28
45 thanh thư 9 25 36% 15.67
46 Lê Hiếu Thảo Tâm 24 25 96% 3.4
47 Tran Tu Son 18 25 72% 9.7
48 Anh Vũ 24 25 96% 2.43
49 Mùa Đông Hoa Đá 24 25 96% 7.12
50 NGUYEN THANH DAT 8 25 32% 3.9
51 Phan Minh Quang 14 23 61% 8.05
52 Phương's Lãng's Tử'Ss 17 25 68% 4.62
53 Hùng Nguyễn Văn 0 3 0% 2.67
54 Phạm Tuấn 24 25 96% 3.88
55 Ngạ Khả Nhạc 24 25 96% 5.15
56 Phan Văn Công 15 25 60% 9.52
57 Thanh's Huyền's 20 25 80% 3.65
58 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 23 25 92% 3.55
59 Henry Khanh 11 18 61% 4.13
60 hẩn vai 15 18 83% 3.67
61 Nguyễn Tiến Đạt 21 25 84% 2.83
62 Tran Huu Luong 7 25 28% 6.25
63 宋玲 19 22 86% 2.48
64 Hoàng Thị Như 20 25 80% 4.88
65 AT Nif 1 3 33% 0.3
66 Phan Quốc An 21 25 84% 3
67 Huyền Vũ 24 25 96% 4.13
68 trần linh linh 21 25 84% 16.37
69 Trai's Đểu Xì Tin's 21 25 84% 3.12
70 Phương Thảo 19 25 76% 5.82
71 Tường Vi 19 25 76% 8.85
72 Kun's Lee 16 25 64% 4.9
73 Trần Lê Bá Phước 20 25 80% 5.1
74 Lê Hồng Ngọc 18 25 72% 12.23
75 Susu RaLy 12 25 48% 14.03
76 nguyệt 10 24 42% 5.42
77 Duy Nguyen Thanh 9 25 36% 6.32
78 Manny Pacquiao 21 25 84% 8.15
79 Mỹ Duyên 19 25 76% 7.9
80 Nguyễn Thiên Kim 20 25 80% 7.18
81 Phương Uyên 13 20 65% 3.6
82 Y Trương Hà 15 25 60% 14.25
83 Sang Trương 22 25 88% 3.58
84 Nguyễn Thị Trúc Ly 19 25 76% 9.92
85 Hoa Giac 15 25 60% 6.72
86 Linh Chi 17 19 89% 2.28
87 Nhỏ Lùnn 10 20 50% 3.05
88 phuong minh nhu 12 15 80% 3.48
89 Jumi Trần 1 1 100% 59.28
90 Ngô Luân 17 25 68% 7.52
91 Duy Hidai Mrd 22 24 92% 8.33
92 Đỗ Phong 12 25 48% 2.3
93 tranduc 0 0 0% 0.12
94 Mibu Aki 9 14 64% 4.15
95 Nấm Độc Greeny 16 20 80% 3.55
96 Trần Thị Phương Thảo 16 25 64% 3.85
97 Nhungg Rubii 0 0 0% 0.13
98 Nguyễn Khánh Như 15 25 60% 5.77
99 Dinh Quoc Thai 6 25 24% 4.22
100 Hoàng Ân 11 23 48% 6.02
101 Vũ Diệp Lâm Nhi 19 23 83% 4.95
102 Phạm Tứ Đạt 21 25 84% 6.18
103 Lê Tố Quyên 16 25 64% 7.32
104 Thùy Trang 13 20 65% 3.95
105 Nguyễn Thị Thu Thủy 9 25 36% 16
106 Nguyễn Hoài 16 25 64% 3.5
107 Lê Hoàng Kim Ngân 20 25 80% 4.77
108 Huy Tran 22 25 88% 5.05
109 mễ bối 20 25 80% 5.45
110 Hoàng Thảo Nhi 15 25 60% 5.1
111 Sky Blue123 22 25 88% 3.47
112 Thái An Bình 17 24 71% 6
113 Linh Linh'ss 5 11 45% 2.53
114 Nguyễn Tuấn Hiệp 20 25 80% 3.8
115 Annie Lê 11 25 44% 4.8
116 Thắng 22 25 88% 8.08
117 Bùi Tất Cảnh 5 8 63% 1.93
118 Hong Ly Truong 21 25 84% 11.3
119 Bông Vi Ai Pi 19 25 76% 2.83
120 Shyn Nguyễn 23 25 92% 6.4
121 Nguyễn Ngoan 18 25 72% 4.93
122 nguyễn thị phương nam 12 20 60% 8
123 Bạch Dương 23 25 92% 2.8
124 Xu Mimi-chan 23 25 92% 3.45
125 Ly Lùn'ss 9 22 41% 18.98
126 Minh Vương 20 25 80% 5.68
127 Đỗ Anh Tú 21 25 84% 3.53
128 Huỳnh Quang 14 25 56% 9.57
129 Hoàng Thị Hà 14 25 56% 4.37
130 Hoàng Huy Vũ 25 25 100% 2.25
131 Quang Dragneer 17 23 74% 4.1
132 Thuy Pham 20 24 83% 6.75
133 Vương Hà 24 25 96% 3.05
134 An Jun 19 25 76% 6.13
135 Hồ Sỹ Nhật 20 25 80% 4.12
136 Ti Lo 14 25 56% 4.45
137 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16 25 64% 7.5
138 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 21 25 84% 4.18
139 Nguyễn Hoàng Nghĩa 13 25 52% 2.68
140 Khánh Ly 22 25 88% 4.32
141 Hưng Phạm 16 25 64% 7.43

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9