Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Lai Vung năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2394

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cosωt và .x_{1}=A_{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{2}) Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

Câu 2: Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2\pit (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là

Câu 4: Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy \pi ^{2}=10 ) dao động điều hoà với chu kì là

Câu 5: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là.

Câu 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu độ cứng lò xo tăng hai lần và biên độ của vật giảm hai lần thì cơ năng của vật thay đổi như thế nào?

 

Câu 7: Một lò xo có độ cứng k=25(N/m). Một đầu của lò xo gắn vào điểm O cố định. Treo vào lò xo hai vật có

khối lượng m=100g và ∆m=60g. Tính độ dãn của lò xo khi vật cân bằng và tần số góc dao động của con lắc.

                     

 

 

Câu 8: Vật nặng có khối lượng 100g, dao động điều hòa với vận tốc v = 10\picos\pit (cm/s).

 Lấy\pi 2 =10. Năng lượng của vật bằng

Câu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng có biên độ 5cm. Tại VTCB là xo dãn 2,5cm. Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất là      

Câu 10: Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng 20% thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian:  

Câu 11: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì là

 

Câu 12: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

Câu 13: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

 

Câu 14: Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là :

Câu 15: Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Câu 16: Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động

uM=4cos(200\pi t-\frac{2\pi x }{\lambda})cm. Tần số của sóng là : 

Câu 17: Một nguồn âm dìm trong nước có tần số f = 500Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25cm luôn lệch pha nhau \frac{\pi }{4}. Vận tốc truyền sóng nước là:

Câu 18: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50Hz, trên dây đếm được năm nút sóng, kể hai nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 19: Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha,vận tốc

truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s,AB = 9cm.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ A,B

Câu 20: Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 16Hz, cùng pha, cùng biên độ. Điểm

M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm, MB = 25,5cm, giữa M và trung trực của

AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u=U_{0}cos100\pi t(V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω , tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}\pi {}F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha \frac{\pi }{4} so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Câu 23: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu 24: Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi } mH và tụ điện có điện dung \frac{4}{\pi }nF . Tần số dao động riêng của mạch là :

       

Câu 25: Đặt điện áp u=U_{0}cos(100\pi t-\frac{\pi }{6})(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i=I_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})(A) . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :

Câu 26: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos(100\pi t(A) . Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là :

Câu 27: Đặt điện áp u=100cos100\pi t(V)   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi } . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u=200\sqrt{2}cos100\pi t(V)  vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là u_{c}=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u=U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C . Nếu UR = 0,5UL ­=  UC thì dòng điện qua đoạn mạch

Câu 30: Đoạn mạch xoay chiều gồm hai trong 3 phần tử R, L, C  mắc nối tiếp . Biết hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch u =  160cos(100πt)(V) và cường độ dòng điện tức thời qua mạch  i = 2\sqrt{2} cos(100πt - π/4)A . Hai phần tử đó có gíá trị là : 

Câu 31: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1 000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3 000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 T. Suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng

Câu 32: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=I_{0}cos100\pi t ,  tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng 0,5I0 vào thời điểm

Câu 33: Chọn câu trả lời đúng.Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

         

Câu 34: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết khối lượng của vật là 0,5kg; nó qua vị trí cân bằng với tốc độ bằng 40cm/s Cơ năng của con lắc bằng:

Câu 35: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng :

Câu 36: Nguồn sóng có phương trình u=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{4})(cm)  (cm). Biết sóng lan truyền có b ước sóng 0,4m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng cách nguồn sóng 10cm là

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 300cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω , điện trở thuần R = 100 Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200 Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng

Câu 39: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L cà tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là

Câu 40: Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha j (với 0 <φ< 0,5π) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

          

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngân Lê Ngân Lê 26 40 65% 42.8
2 Trần Hoài Thương 25 32 78% 60.15
3 Mai Thành Long 30 40 75% 44.77
4 Táo Giao Thông 23 28 82% 61.7
5 Thanh Thảo Nguyễn 7 17 41% 60.83
6 Trung 26 40 65% 58.87
7 lê hưng 32 39 82% 46.68
8 Nguyệt Hạ 31 40 78% 33.27
9 Uyên Nguyễn 26 39 67% 57
10 Nguyễn thị hương huyền 8 10 80% 1.62
11 Nguyen Thi Kieu Oanh 25 39 64% 52.4
12 Bùi Đức Tài 18 40 45% 49.97
13 Xuka Hí 22 37 59% 26.38
14 Hân Nguyễn 20 29 69% 60.63
15 Quang Huy 32 40 80% 34.72
16 Bình Huỳnh 21 37 57% 32.27
17 Mai Pham 27 40 68% 40.72
18 Bùi thị kim nhường 22 35 63% 48.03
19 Nhok Sỹ 3 6 50% 4.02
20 Thu Hương 19 31 61% 44.17
21 nguyễn thị mỹ hạnh 30 40 75% 54.33
22 Hoàng Minh Hiếu 28 36 78% 58.12
23 Giang Dung 31 40 78% 27.17
24 Tiến 16 24 67% 23.85
25 Next Tung Tăng 30 40 75% 21.32
26 Na Xa 32 40 80% 28.07
27 to trang 25 39 64% 54.42
28 Kim Kim 10 38 26% 6.8
29 to tai linh 14 33 42% 58.37
30 daicatien 26 35 74% 31.57
31 Trần Thị Vân Oanh 30 40 75% 53.35
32 Elina Huỳnh 22 30 73% 60.15
33 Huy Huy 9 24 38% 60.02
34 Mai Thị Hiền 6 14 43% 10.98
35 cao bá công 1 2 50% 2.45
36 Na Chunsa 32 40 80% 51.33
37 Trần Thái Nguyên 26 31 84% 48.97
38 Lê Minh 21 40 53% 29.25
39 Thanh Nhan 28 38 74% 30.55
40 Lê thương thương 17 39 44% 5.38
41 Hades 6 17 35% 39.25
42 Kim Hà 34 40 85% 36.05
43 Hải NT 28 37 76% 28.27
44 Kiều Oanh Nguyễn 28 40 70% 58.02
45 Kendy Phùng 25 39 64% 54.23
46 Nam Kaka 5 11 45% 60.17
47 Hoa Nắng 9 24 38% 26.37
48 Hạnh Trần 22 40 55% 54.83
49 Phạm Võ Xuyên Thịnh 22 40 55% 39.28
50 phan Văn Khoa 27 39 69% 40.4
51 Thắm Nguyễn 21 39 54% 54.6
52 Bé Ngốc 21 27 78% 45.07
53 Mai Đặng 19 36 53% 53.03
54 Đoàn Thị Linh 20 32 63% 26.57
55 Hoàng Hạnh Nguyên 17 36 47% 37.82
56 nguyễn thị minh châu 25 39 64% 22.73
57 Kal 14 20 70% 8.02
58 Đứcc Giiáp 16 31 52% 60.13
59 Diễm Huỳnh 25 40 63% 47.77
60 Rain Sad 38 40 95% 7.8
61 Như Thùy 26 40 65% 40.13
62 Kieu 15 24 63% 27.68
63 Tăng Thị Huỳnh Như 20 27 74% 57.52
64 Doi Giay Pha Le 12 21 57% 30.77
65 Ngô Tấn Đạt 0 0 0% 0.25
66 Thanh Lâm 11 21 52% 20.3
67 Dung Nguyen Ngoc 23 40 58% 42.68
68 Ngô Vinh Hiển 16 34 47% 57.85
69 Bùi bảo Châu 1 1 100% 0.72
70 Khiem Bui Trong 29 40 73% 44.63
71 Phạm Ngọc 29 35 83% 31.05
72 Mét Tồ 17 29 59% 11.1
73 Tuan Nguyen 25 34 74% 35.43
74 Uchiha Xinan 9 29 31% 25.68
75 nguyễn thị thu sương 19 31 61% 25.03
76 Duyên's Joonji 34 37 92% 61.25
77 Ádad Asdsa 9 36 25% 24.72
78 Văn Việtt 1 1 100% 0.38
79 Hanh Tran 1 3 33% 4.63
80 Hoài Lê 32 39 82% 31.28
81 Lê Trung Kiên 19 39 49% 52.25
82 Thiên Di 23 40 58% 22.27
83 Anh Tú 31 40 78% 41.08
84 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31 40 78% 50.5
85 Trương Văn Thuận 21 25 84% 60.6
86 Duy Thạch NP 19 40 48% 46.9
87 Anh Tgx 31 37 84% 60.72
88 Hwang Hee Chan 29 40 73% 25.43
89 ĐINH TIẾN CẢNH 22 32 69% 61.47
90 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 12 30 40% 25.93
91 Aomike 4 8 50% 12.97
92 đoàn văn toa 15 40 38% 38.02
93 lê văn hùng 0 3 0% 11.42
94 Hiền Renn 28 40 70% 46.62
95 huntelar 14 27 52% 36.23
96 Juni Juni 37 40 93% 22.97
97 phan hong nhung 21 40 53% 21.45
98 Võ Hồng Tươi 13 35 37% 33.43
99 Minh Ngọc Vũ 4 8 50% 7.55
100 Kien Nguyen Trung 14 19 74% 60.18
101 Chỉ Cần Em 32 40 80% 32.35
102 Nôbi Êmon 3 5 60% 4.4
103 Bùi Chí Hậu 33 40 83% 12.62
104 nguyễn 6 10 60% 10.65
105 Lê Minh Đăng 25 39 64% 24.48
106 Thanh Trang Nguyen 33 40 83% 32.78
107 Trinh Lê 5 6 83% 4.72
108 Kay Lãng Tử 30 36 83% 30.43
109 Nguyễn Thanh Nam 13 40 33% 6.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12