Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 9- Đề số 2 (Violet)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 28 câu - Số lượt thi : 1571

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the correct words. (2pts )  

Câu 1: We have many well -______ teachers here.

Câu 2: If you study at this college, you can live in a______ on campus.

Câu 3: The test must be done _____

Câu 4: Please phone this number for more______.

Câu 5: He is an _____of this newspaper office.

Câu 6: It is raining heavily,_____ I can’t go to the movie with you .

Câu 7: My village lies near the ____ of the mountain .

Câu 8: There is a(n)  _____ at the entrance to the village.

Find out a word that has a different pronunciation from others. ( 1pt )

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Supply the correct form of the word (1 pt)

Câu 13: Oxford is a university with an excellent ……….. in England. (reputable)

Câu 14: He finds his new job rather …………… (bore)

Câu 15: There are two .................. , one at the front and one round the back. (enter)

Câu 16: That kind of material is a wonderful discovery but they haven /t found any ……. use for it. (practice)

Rewrite these sentences   ( 2ms )

Câu 17: He said , “ I must clean the room this afternoon ‘’

Câu 18: “Can you swim ?” she asked  me .

Câu 19: I asked Nga,  “ Which book are you reading ? ‘’

Câu 20: I can’t visit her village again

Read the text carefully , then answer the questions. (2ms)

      I live in a small village called Henfield. There are about 500 people here. The village is quiet and life here is slow and easy. You never have to queue in shops or banks. People never throw their rubbish in the streets , so the village is always clean.The  air is also very clean because there’s not much heavy traffic. It’s much more friendly here than in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help. However, there are some things I don’t like about Henfield. One thing is that there’s not much to do in the evening . We haven't got any cinemas or theaters. Another problem is that people always talk about each other and  everyone knows what everyone is doing . But I still prefer village life to life in a big city.

Câu 21: Where does the writer live?

Câu 22: Do villagers have to queue in shops or banks ?

Câu 23: Why is the air clean?

Câu 24: Are the villagers very friendly and helpful?

Use the cues below to write a passage (2ms)

Câu 25:  Last weekend / I and my friends / a day trip / Hong hill of Mui Ne

Câu 26: We / start / journey / early/ morning  / after an hour /we / there We  started our journey  early in the  morning  and after an hour we got there.

Câu 27:  Everyone /  tired /  take a rest /  tree

Câu 28: We  / some games / and / home / 4 pm

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 26 28 93% 3.73
2 lecanhtruong 26 28 93% 8.52
3 bo bo hong thinh 26 28 93% 10.22
4 nguyendieulinh 19 28 68% 12.95
5 vo thi sen 12 28 43% 14.45
6 Thuy Cool 12 28 43% 6.85
7 Kiều Ank 8 20 40% 8.13
8 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12 28 43% 7.83
9 Hong Ly Truong 12 15 80% 3.65
10 Hương Minhon 18 28 64% 10.25
11 Tống Thị Tuyết 12 27 44% 4.18
12 lanpham 25 28 89% 12.37
13 thanh thư 15 28 54% 6.3
14 Phạm Hoàng Long 23 28 82% 8.08
15 Vết Mưa 22 28 79% 9.58
16 Hưng Hill 21 28 75% 9.2
17 Chibi's Ninh's 16 28 57% 8.33
18 kaito kid ice angel 22 28 79% 10.08
19 MAi Ảnh 27 28 96% 4.85
20 ʚɞMít Ướtʚɞ 25 28 89% 5.88
21 Hoàng Thị Ny 27 28 96% 7.58
22 Yến Oanh 11 21 52% 2.88
23 NGUYEN THANH DAT 11 27 41% 4.78
24 Nguyen Tan Quang 0 1 0% 1.5
25 Tống Thị Anh 26 28 93% 7.53
26 Huyền Hana 14 28 50% 8.77
27 Nguyễn Hải Yến 18 28 64% 11.22
28 Võ Trung Hậu 25 28 89% 4.58
29 Yến Nhi 12 22 55% 3.9
30 Anh Vũ 28 28 100% 3.28
31 Hạnh Phúc Giản Đơn 3 3 100% 1.32
32 khangvannguyen 25 28 89% 8.07
33 Nguyễn Thu Ngân 15 28 54% 20.53
34 levanduc 10 28 36% 3.15
35 Ngạ Khả Nhạc 21 28 75% 5.72
36 Khong Ten 24 28 86% 11.32
37 Phạm Ngọc Lan 24 28 86% 14.92
38 Phạm Ngọc Cẩm Tiên 22 28 79% 6.12
39 Hoàng Thị Như 23 28 82% 11.4
40 Nguyễn thị thảo linh 21 28 75% 8.25
41 Nguyễn Văn Hiếu 22 28 79% 5.02
42 Nguyễn Thị Hà 20 28 71% 4.88
43 Nguyễn Thị Vân Anh 16 28 57% 13.67
44 pnlinh 19 28 68% 10.03
45 Đỗ Thị Thủy Vi 17 28 61% 6.43
46 Cao Văn Minh 26 28 93% 3.88
47 Huỳnh Thị Như Quỳnh 19 28 68% 10.83
48 Nguyen Thanh Nga 16 28 57% 10.52
49 Thảo Nhi 23 28 82% 3.92
50 Việt Hà Trịnh 15 28 54% 9.28
51 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 25 27 93% 15.88
52 Trần Ngọc Hằng 26 28 93% 4.98
53 Nguyễn Lê Anh Thư 23 28 82% 8.32
54 nguyen ngoc linh dan 24 28 86% 12.23
55 Hoàng Anh 19 28 68% 13.7
56 Nguyễn Thị Thùy 26 28 93% 6.08
57 Dương Thanh 0 1 0% 4.77
58 NhatHaa 10 28 36% 10.37
59 Trần Mỹ Tâm 22 27 81% 27.37
60 Tuyet Anh 15 28 54% 9.98
61 Thoa Nguyễn 27 28 96% 4.9
62 Bút's Nhật 18 28 64% 13.72
63 Ngô Thanh Thảo 22 28 79% 4.53
64 Khánh Ly 26 28 93% 5.9
65 Vũ Dasher 25 28 89% 6.15
66 Dinh Quoc Thai 9 28 32% 7.6
67 Tran Hang 18 28 64% 14.03
68 Ngọc Giang 20 28 71% 8.38
69 Đỗ Minh Thùy 24 28 86% 8.95
70 Manny Pacquiao 22 28 79% 8.72
71 Sky Và 11 28 39% 18.28
72 Trang Hoang 22 28 79% 8.48
73 Nguyen Thanh Lan 14 28 50% 2.17
74 Trần Thị Hà 18 28 64% 11.1
75 Hải Yến 26 28 93% 10.77
76 Lépp Black 12 28 43% 4.83
77 Gia Mỹ Nguyễn 10 27 37% 11
78 Đinh Thị Huế 22 28 79% 9.22
79 Bá Quang Dự 24 28 86% 13.03
80 Pham Thi Phuong 16 28 57% 9.32
81 Nguyễn trương mỹ ngân 23 28 82% 10.83
82 Trang Thuy 2 3 67% 5.03
83 Thái An Bình 23 28 82% 10.92
84 văn thị ngân 20 28 71% 8.43
85 Giap Minh 14 28 50% 8.03
86 Quỳnh Phương 10 23 43% 8.12
87 Nguyễn Hà Khánh Linh 7 28 25% 1.33
88 Phương Uyên 27 28 96% 6.33
89 Lê Thuỳ An 14 28 50% 8.73
90 vân teeny 17 28 61% 17.42
91 Thuy Pham 21 28 75% 6.08
92 Trần Thị Hà Trâm 23 28 82% 7.23
93 Châu Nguyễn 26 28 93% 3.68
94 vu hoang phuong lien 17 28 61% 11.27
95 Phúc Phũ Phàng 20 28 71% 5.88
96 Hoàng Đức Minh 20 28 71% 9.98
97 Đơ Như Nitơ 12 25 48% 4.12
98 Quỳnh's Dao's 14 28 50% 9.22
99 Lê Ngoc9 Phương Vi 23 26 88% 7.82
100 Phạm Quốc Huy 26 28 93% 5.7
101 Sang Trương 22 28 79% 5.18
102 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 19 58% 4.13
103 Hải Hoàng 24 28 86% 7.52
104 Thi Lan Trần 25 28 89% 17.75
105 Trai's Đểu Xì Tin's 18 28 64% 2.3
106 Phạm Thị Vân Anh 17 28 61% 8.7
107 Nghi Nguyễn Ngọc Trúc 19 28 68% 7.72
108 Sukino Yuya 10 14 71% 3.97
109 ngụy bích 10 13 77% 2.33
110 Nguyễn Khánh Như 18 28 64% 5.15
111 Hương Mii 17 27 63% 7.27
112 Riin's Chảnh's 18 28 64% 13.53
113 Susu RaLy 19 28 68% 12.23
114 Người Đặc Biệt 15 16 94% 2.8
115 Dương Thu Thủy 23 28 82% 7.1
116 Trần Văn Đồng(C-T) 21 28 75% 6.4
117 Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 14 28 50% 6.98
118 Bông Vi Ai Pi 22 28 79% 4.88
119 Sky Blue123 24 28 86% 4.85
120 Linh Chi 24 28 86% 5.55
121 Tiến Đạt 20 28 71% 10.92
122 Hoàng Ngô Minh Hiền 27 28 96% 4.6
123 Bách Văn Nguyễn 24 28 86% 8.08
124 Phan Minh Quang 19 28 68% 7.7
125 NG NG NG 3 3 100% 0.53
126 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 25 28 89% 8.8
127 Hoàng Thảo Nhi 24 28 86% 7.83
128 Tuấn Nguyễn 3 3 100% 0.77
129 Đỗ Anh Tú 24 28 86% 3.4
130 Công Hữu 13 26 50% 5.43
131 Bé Tôm 24 28 86% 6.17
132 Anthony Phan 27 28 96% 3.55
133 Shyn Nguyễn 25 28 89% 8.68
134 My Huynh 0 1 0% 1.97
135 Le Minh Hieu 27 28 96% 5.1
136 Tuấn Anh 14 26 54% 4.53
137 Phạm Uyên Nhi 23 28 82% 11.18
138 Cao Ha Minh 22 27 81% 4.55
139 nguyễn huỳen trang 11 28 39% 2.07
140 Trần Hoàng Anh 18 28 64% 6.18
141 MinBy MinBy 10 19 53% 3.87
142 Nguyễn Ngọc Vũ Hà 28 28 100% 6.38
143 Duy Hidai Mrd 26 28 93% 5.87
144 Phương Anh Võ 22 28 79% 3.57
145 Nguyễn Bảo Ngọc 14 28 50% 5.02
146 Phù Thủy Xấu Xa 21 28 75% 7.48
147 박공심 25 28 89% 7.72
148 Hoàng Thanh Thủy 25 28 89% 4.38
149 Số Pi 25 28 89% 13.93

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9