Đề luyện este và lipit - Đề số 1

Thời gian thi : 40 phút - Số câu hỏi : 19 câu - Số lượt thi : 390

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho các este sau:vinyl axetat; phenyl axetat; benzyl propionate; etyl axetat; anlyl fomat; metyl acrylat. Số este không thể điều chế trực tiếp được từ axit và ancol tương ứng là

Câu 2: Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. 2,06 gam X hoá hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. X có công thức cấu tạo là

Câu 3: Từ metyl metacrylat đem trùng hợp sẽ thu được thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas). Để điều chế 120 gam metyl metacrylat thì cần dùng bao nhiêu gam axit metacrylat để thực hiện phản ứng este hoá với ancol metylic? Cho biết phản ứng este hoá này có hiệu suất 40%

Câu 4: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng CTPT C5H10O2 phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 5: Tổng số chất hữu cơ mạch hở , có cùng CTPT là C2H4O2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O tạo ra lần lượt là

Câu 7: Hỗn hợp X có 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Cho 5,7 gam hỗn hợp X, tác dụng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y có hai ancol bền, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Y kết hợp vừa hết với ít hơn 0,06 gam H2. Công thức este là

Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần dùng hết 110ml dung dịch NaOH1M thu được hỗn hợp hai muối và 2,9 gam anđêhit T. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 1,72 gam este đơn chức X bằng dung dịch NaOH, cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với AgNO3/ NH3 dư được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo X là

Câu 10: Thủy phân C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp hai chất đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của C4H6O2

Câu 11: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,48 gam hỗn hợp este A, B là đồng phân của nhau cần dùng hết 20ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và H2O với thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo hai este đó là

Câu 12: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H10O2. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,5 mol A cần vừa đủ là 1,0 lít NaOH 1M, thu được hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của este là

Câu 13: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với 800ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

Câu 14: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein, vinyl axetat, tristearin. Số chất trong dãy khi thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu 15: Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được số gam chất rắn là

Câu 16: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi axit no, đơn chức, mạch hở và ancol không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở là

Câu 17: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X với 300ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m – 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m – 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là:    

Câu 18:  Khử este X đơn chức  bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Mặt khác, đốt cháy hết 0,1 mol X thì thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

Câu 19: Những hợp chất hữu cơ nào trong dãy sau thuộc loại este?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Minh Duc Trinh 20 20 100% 39.7
2 Nguyễn Thành Tâm 20 20 100% 0.78
3 Ttlaovl 19 20 95% 1.1
4 Ton Lon 19 20 95% 30.6
5 nguyễn thu phương 16 20 80% 12.57
6 Avnt1997 16 20 80% 34.45
7 hoàng thọ hoàng 14 17 82% 26.48
8 Đặng Thị Sen 14 19 74% 1.15
9 LaLa 14 20 70% 20.28
10 Anh Người Ấy 14 20 70% 27.43
11 Minh Hoàng 9 10 90% 8.85
12 Nguyễn Văn 10 20 50% 33.4
13 dieu linh 5 6 83% 5.67
14 nguyễn hữu quỳnh giang 8 18 44% 5.97
15 Trái Tim Cô Đơn 2 3 67% 6.03
16 Lananh Kute 1 1 100% 1
17 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.35
18 Nhật Nguyễn 1 1 100% 0.62
19 Tô Thị Thúy Kiều 6 20 30% 10.05
20 Hoàng Hiệp 0 2 0% 1.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12