Đề thi HKI trường THPT Chuyên Trà Vinh năm 2012-2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 41 câu - Số lượt thi : 2481

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 4: Choose the word whose main stress pattern is different from the others.

Câu 5: Choose the word whose main stress pattern is different from the others.

Câu 6:  My brother is busy studying in the final year of the secondary school, so he is always _________ 

Câu 7: Neil Armstrong was the first astronaut set foot _________ the moon _________ 1969

Câu 8: Who’s _________ man standing next to Ms. Loan, our teacher of ________ chemistry?

Câu 9: Error Identification

The photos that they had taken them with a cheap camera came out beautifully

Câu 10: Everyone/ my family/ do the share/ household chores

Câu 11: We/ not allow/ go out/ the evening/ make/ finish all homework/ go to bed

Câu 12: Mark: “Do you mind preparing dinner for some guests this evening, Trish?

Trish: “_________. Who’s coming?”

Câu 13: 1. Jennifer: “Make yourself at home, please!”

 Duong: “_________”

Câu 14: 1. Sarah: “Thuy Lam, you look so graceful in your ao dai.”

Thuy Lam: “_________”

Câu 15:  Qualifications and _______ are two most important factors that help you get a good job

Câu 16: London is the city in ___________I was born

Câu 17: This is the cat _______________. 

Câu 18: Choose the word which has the opposite meaning to the underlined word:

Schooling is  compulsory  for all English children from the age of 5 to 16.

Câu 19: 1. - How well you are playing!” ~  “___________”.

Câu 20: She _________________ thousands of stamps since 2000.

Câu 21: The Asian wife can demand a record of her husband’s ___________.

Câu 22: 1. Error Identification:

He said he went to the zoo the previous day

Câu 23: Can you spare five minutes ________ it’s convenient?

Câu 24: Thomas Alva Edison, an American inventor and businessman, succeeded _____ finding the suitable filament after thousands of experiments

Câu 25:  If the weather were warm, _____________________?

Câu 26: Choose the synonym of the underlined word in the following sentence:

It was a really scary moment when the car crashed into the tree.

Câu 27: I think/ I /meet /all /the qualifications / you /specify.

Câu 28: duration / academic year/  37 weeks / nine months.

Câu 29: simplest way/ apologize/  say / “I’m sorry”

Câu 30: “ _________ eating out tonight? ” ~ “ That’s a good idea.”

Read the passage and fill in the blank by choosing A, B, C, or D: (1 point)

      I am going to a wedding next Saturday. My great friend, Marie and her fiancé , George, are getting married. They have known each other (31) _________ five years, but they have only been going out together a short time. I must say, we were all rather (32) _________ when they announced that they were engaged.

      The wedding will be in the church near Marie’s home and (33) _________ there will be a party in the Church Hall. There will be almost a hundred (34) _________ at the party. Besides both their families, all Marie’s friends from college will be at the wedding and Marie and George have also invited a lot of people from the office where they both (35) _________. The party should be great fun. There will be lots of food and drink. There is also going to be a band. We all expect that it will go on until late in the evening.

Câu 31: (31)

Câu 32: (32)

Câu 33: (33)

Câu 34: (34)

Câu 35: (35)

Read the passage below and choose the best answer ( A, B, C or D ) to each question. (1 point)

Higher education, also called tertiary, third stage or post secondary education, is the non-compulsory educational level following the completion of a school providing a secondary education, such as a high school, secondary school. Tertiary education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt of certificates, diplomas, or academic degrees.

Higher education includes teaching, research and social services activities of universities, and within the realm of teaching, it includes both the undergraduate level and the graduate level. Higher education in that country generally involves work towards a degree-level or foundation degree qualification. It is therefore very important to national economies, both as a significant industry in its own right, and as a source of trained and educated personnel for the rest of the economy.

Câu 36: What is ‘tertiary education’

Câu 37: Where can we find tertiary education?

Câu 38: 1. The word ‘degree’ in paragraph 1 refers to __________.

Câu 39: How many kinds does higher education have?

Câu 40: _________is important to national economies

Rewrite the following sentences as directed:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mạnh Hùng 9 26 35% 16.28
2 Cố Sơ 34 40 85% 11.73
3 Akyus Cris 6 23 26% 20.95
4 Trương Gia Huy 19 40 48% 14.18
5 tranlantrang 21 40 53% 23.27
6 Nguyễn Quốc Thanh 17 39 44% 4.82
7 Hoài Lê 25 40 63% 12.23
8 Phúc Linh 21 32 66% 8.9
9 Bright Moon 14 40 35% 16
10 Khiem Bui Trong 23 30 77% 7.3
11 TiểuThư CáTính 21 40 53% 14.13
12 nguyen thuy nga 24 40 60% 15
13 Bùi Thị Hồng Liên 29 39 74% 34.95
14 Thái Bảo KB 13 30 43% 20.32
15 Phan Minh Tâm Gay 26 39 67% 13.52
16 Nguyễn Thu Trang 30 40 75% 12.55
17 bùi văn thưởng 1 1 100% 1.4
18 Hương Hương 19 39 49% 14.33
19 Lê Thu 24 40 60% 18.18
20 Trang Thanh 19 40 48% 14.28
21 Kỳ An 15 40 38% 56.48
22 nguyen nhu lan 25 40 63% 9.07
23 Bella Lê Hồng 33 40 83% 11.22
24 Lùn CiuCiu 8 19 42% 11.77
25 nguyen thi quynh 20 28 71% 9.1
26 Nấm Kem 21 28 75% 9.62
27 Tuan Au 31 39 79% 16.85
28 Đạt Long Nguyễn 29 37 78% 12.38
29 Cao Thị Minh Châu 14 38 37% 12.68
30 Lê Hồng Thái 3 8 38% 1.25
31 to trang 25 40 63% 22.37
32 Vũ Thảo 17 40 43% 27.73
33 Van Nguyen Ngoc 35 40 88% 11.58
34 austin 25 40 63% 25.73
35 sherlock 35 40 88% 28.25
36 Q Anhh 10 21 48% 3.9
37 Lâm Xung 36 40 90% 13.7
38 Thanh Diệu 1 1 100% 0.57
39 nguyenthihien 29 40 73% 12.87
40 Hoa Nắng 13 35 37% 15.45
41 HongVan Bap 18 40 45% 15.12
42 Lê yến nhi 26 40 65% 28.83
43 Nguyễn Trâm 23 39 59% 9.75
44 Đoàn Nữ Gia Hằng 28 40 70% 10.15
45 Sơn Dương 24 40 60% 15.48
46 Nguyễn Thị Thùy Linh 19 40 48% 15.22
47 Hồng Ngọc 28 40 70% 18.22
48 Nguyễn Thị Linh Phương 36 40 90% 10.95
49 Nguyễn Dương Quỳnh Chi 24 32 75% 12.9
50 quyentran1111 26 35 74% 12.43
51 Thuy Pham 17 40 43% 8.15
52 Van Phong Nguyen 7 8 88% 2.58
53 Thương 33 40 83% 9.18
54 Trần Thuỵ Quỳnh Anh 32 40 80% 12.45
55 Minh Đức Dev 32 40 80% 21.42
56 Trúc Minh 15 40 38% 27.02
57 xu kudo 19 40 48% 15.23
58 Nhật Lam 30 40 75% 20.13
59 tram dola 28 40 70% 22.97
60 hồng hân 11 40 28% 15.93
61 Trần Thanh Nhật Nam 17 35 49% 19.78
62 Hoàng Quỳnh Mai 22 39 56% 5.02
63 huỳnh quyên 34 40 85% 12.92
64 phạm tây 8 25 32% 5.57
65 Lupi Linh 11 27 41% 10.07
66 Tran Van Khanh 34 40 85% 13.53
67 Trung Đức 24 40 60% 38.07
68 Tuan 17 29 59% 14.1
69 Yến Nhii 20 40 50% 14.87
70 Dinh Thi Lan Anh 21 40 53% 8.53
71 trần thị thanh thảo 31 40 78% 12.82
72 Huỳnh Thị Bé 17 40 43% 17.07
73 Giấc Mơ Cỏ May 26 40 65% 60.48
74 Loc la Xuan 33 40 83% 24.42
75 hà nhàn 20 40 50% 8.3
76 HOÀNG QUỲNH CHI 32 40 80% 47.63
77 Hoàng Huyền Mai 21 38 55% 23.05
78 Hwang Hee Chan 30 40 75% 11.52
79 Phạm Ngọc 29 40 73% 26.45
80 Anh Thư Lê 34 40 85% 9.73
81 Kim Kim 19 39 49% 12.42
82 Hương Nguyễn 0 1 0% 0.98
83 Nguyệt Cầm 4 13 31% 5.03
84 Vũ Dũng 22 34 65% 8.48
85 Võ Thị Thảo Nguyên 28 40 70% 30.85
86 Trần Thị Lan 3 6 50% 4.12
87 Tuấn Trần 28 39 72% 13.02
88 Nờ Hờ Tờ 1 2 50% 0.77
89 Thien Anh 23 40 58% 9.37
90 Lê Thị Tuyết 30 40 75% 29.47
91 lê hoàng kim 12 15 80% 9.97
92 Thảo Còiii 30 39 77% 9.75
93 nguyễn văn nam 28 40 70% 22.1
94 mai thi thuy hien 21 40 53% 23.67
95 Thỏ Bếu 0 0 0% 0.1
96 Tis Pio 28 39 72% 17.43
97 Nguyễn Thanh Nam 0 0 0% 0.22
98 serik 28 40 70% 14.58
99 Thái Đại Ngàn 12 40 30% 25.9
100 Đào Tiên 29 40 73% 8.25
101 Huy Đặng 30 40 75% 23.03
102 Trung Stronger 18 39 46% 20.33
103 Nguyễn Liêm BigMarker 19 40 48% 11.75
104 Han Pham 32 40 80% 9.68
105 phạm thị minh như 32 40 80% 19.27
106 Hades 17 31 55% 8.53
107 Hồ Nhii 17 40 43% 37.23
108 Trần Thị Diễm My 29 40 73% 21.7
109 Nguyễn Quỳnh 27 40 68% 7.6
110 Lê Văn Toàn 8 17 47% 2.7
111 272727 29 38 76% 23.48
112 Lanh Lảnh 24 40 60% 10.08
113 Min Gloria 12 40 30% 11.43
114 Nông Thị Phương 10 40 25% 11.45
115 Tuyết Đầu Mùa 19 40 48% 7.27
116 Trần Vân 8 24 33% 4
117 LTTM 25 40 63% 20.37
118 pham quoc vuong 13 40 33% 9.97
119 Phương Thảo 15 40 38% 11.13
120 Hải Hoàng 27 40 68% 17.2
121 Lê Thị An 30 40 75% 16.43
122 Tuyết Trắng 6 20 30% 3.1
123 Kiều Cẩm Anh 31 40 78% 32.9
124 Juni Juni 0 0 0% 0.07
125 Nga Nguyen 22 38 58% 11.92
126 Phương Thảo 0 0 0% 0.32
127 Jackie Nguyễn 16 40 40% 21.37
128 Phương Hoài Lê 33 40 83% 10.25
129 Hoa Truong 26 40 65% 40.3
130 Hồ Mến 6 19 32% 9.03
131 Lê Duy Đạt 11 20 55% 19.52
132 Pham Thi Tra My 30 40 75% 32.1
133 Hân Nguyễn 13 40 33% 23.35
134 Loan Ham Học 16 34 47% 14.85
135 BangTa 10 29 34% 14.92
136 Lê Sơn Tùng 22 40 55% 14.28
137 Diễm Huỳnh 30 39 77% 12.12
138 Hoàng Hiền 16 30 53% 9.13
139 Tran Hoang Phi 22 40 55% 21.8
140 Nguyễn Minh Tú 26 40 65% 13.88
141 Nguyễn Quang Nhật 16 30 53% 23.32
142 Hồng Hưởng 15 35 43% 9.9
143 Lê Thiên Thư 34 39 87% 10.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12