Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Hai Bà Trưng năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2754

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,6 μm và λ1 = 0,5 μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

Câu 2: Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kỳ bán rã của chất đó là

Câu 3: Chất phóng xạ iôt 13153I có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, số iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là

Câu 4: Mạch dao động có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H, tụ điện có điện dung C = 10 μF. Khi uC = 4 V thì i = 30 mA. Biên độ I0 của cường độ dòng điện là

Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân: α + 2713Al → X + n. Hạt nhân X là

Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Khi chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,40 μm và λ2  thì thấy tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng λ1 có một vân sáng của bức xạ λ2

Câu 7: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m, khoảng cách giữa 5 vân tối liên tiếp trên màn là 1 cm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là

Câu 8: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 9: Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman là λ0 = 122 nm, của vạch Hα trong dãy Banme là λ = 656 nm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman là

Câu 10: Trong hạt nhân 146C có

Câu 11: Chọn câu sai trong các câu sau

Câu 12: Ban đầu có 5 gam chất phóng xạ radon 22286Rn với chu kì bán rã 3,8 ngày. Số nguyên tử radon còn lại sau 9,5 ngày là

Câu 13: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ (λd = 0,76 μm) đến vân sáng bậc 1 màu tím (λt = 0,40 μm) cùng một phía của vân sáng trung tâm là

Câu 14: Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng cách

Câu 15: Cường độ dòng quang điện bảo hoà

Câu 16: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 2311Na 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của 2311Na bằng

Câu 17: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm và λ2 = 0,25μm vào một tấm kẻm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

Câu 18: Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm vào hai khe. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng chính giữa là

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m, khoảng cách giữa 5 vân tối liên tiếp trên màn là 1 cm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là

Câu 21: Một mạch dao động có tụ điện C = 2.10-3  / πF và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện từ trong mạch bằng 500 Hz thì L phải có giá trị

Câu 22: Trong sự phân hạch của hạt nhân 23592U, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 23: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

Câu 24: Chọn câu sai

Câu 25: Phản ứng hạt nhân nhân tạo không có các đặc điểm nào sau đây?

Câu 26: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là

Câu 27: Một gam chất phóng xạ trong 1 giây phát ra 4,2.1013 hạt β-. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933 u; l u = 1,66.10-27 kg. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 =     600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ

Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến màn quan sát là D, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ. Khoảng vân được tính bằng công thức

Câu 30: Tia hồng ngoại và tia gamma

Câu 31: Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5 H và tụ điện C = 50 μF. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 5 V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là

Câu 32: Chọn câu sai

Câu 33: Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

Câu 34: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

Câu 35: Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 36: Pin quang điện hoạt động dựa vào

Câu 37: Nguyên tắc hoạt đông của quang trở dựa vào hiện tượng

Câu 38: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau  1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,603 μm và λ2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Tính λ2.

Câu 39: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?

Câu 40: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lyn BakaRabbit 32 40 80% 21.93
2 Nguyễn Nhật Linh 0 1 0% 9.6
3 Thanh Ngân 11 20 55% 7.52
4 Nguyễn Khánh Vi 25 40 63% 38.82
5 Phương Thảo 12 18 67% 32.48
6 daicatien 26 35 74% 22.87
7 lethai 21 26 81% 18.7
8 Mạnh Linh 17 22 77% 15.63
9 huỳnh thị kim tuyền 14 39 36% 26.05
10 Lê Quốc Truyền 34 40 85% 34.07
11 Phạm Bá Phú 26 38 68% 46.7
12 nguyễn lê phương thanh 17 40 43% 7.1
13 Hằng Rubi 27 40 68% 60.75
14 Hạnh Trần 33 40 83% 51.1
15 KunDo Hà 27 40 68% 33.37
16 Trung Ngọc Nguyễn 31 40 78% 55.13
17 Đạt Phạm 30 39 77% 33.63
18 NamNamNam 36 40 90% 22.75
19 Đinh Trọng Lực 8 40 20% 1.68
20 Hường Mát 16 28 57% 6.38
21 quangthuan 10 23 43% 12.63
22 tuongvy 27 34 79% 31.27
23 anh 24 40 60% 19.15
24 Ðỗ Thanh Quá 6 12 50% 20
25 Đậu TThu Hường 18 32 56% 42.4
26 Dang Thanh Nha 16 20 80% 48.3
27 Phước Hưng 29 39 74% 34.98
28 Meo Yolo 33 37 89% 30.35
29 ThanhThảo Nguyễn 25 40 63% 10.52
30 Lê Duy Khiêm 34 40 85% 37.62
31 Bo 18 24 75% 21.4
32 Nguyen Vo Thu Thuy 25 36 69% 23.67
33 to tai linh 16 25 64% 20.3
34 Đức Trần 14 18 78% 60.32
35 Thanh Đạt 20 27 74% 60.5
36 nguyenngoclam 31 39 79% 57.28
37 Phạm Thị Kiều Loan 22 40 55% 34.17
38 Ngọc Ly 16 37 43% 61.25
39 Phạm Phương Anh 21 40 53% 33.32
40 Phạm Văn Thịnh 24 40 60% 34.53
41 Trương Thị Chanh 29 39 74% 41.28
42 dathoang 22 40 55% 23.82
43 Đặng Bảo Toàn 29 39 74% 6.55
44 Ho Leo 35 40 88% 47.35
45 Vo Ngoc Doan Trinh 19 40 48% 18.45
46 anh mỹ 20 40 50% 43.95
47 My Pham 15 39 38% 13.25
48 Nguyễn Hoài Nam 25 37 68% 38.92
49 Hữu Thành 38 40 95% 38.67
50 hoàng ân 32 40 80% 34.7
51 lê quang duy 24 40 60% 61.83
52 Như Thảo 26 40 65% 32.47
53 Nguyễn Khánh 18 27 67% 60.25
54 Ku Sún 5 10 50% 14.52
55 Sơn Hoàng 6 11 55% 10.5
56 Ngàymainắnglên Emsẽvề 10 29 34% 52
57 Tran anh 27 35 77% 29.42
58 Thi Tran 14 34 41% 59.93
59 Win Phạm 28 40 70% 27.63
60 Hoàng Trung 31 39 79% 37.8
61 Lê Duy Đạt 15 20 75% 28.73
62 Nguyễn Vũ Thanh Quang 27 35 77% 53.42
63 Hwang Hee Chan 33 40 83% 15.67
64 Loc Nguyen 32 39 82% 51.22
65 Trần Anh Việt 3 5 60% 60.02
66 Nú Khôi Hùynh 19 26 73% 21.88
67 Nguyễn Thao 9 40 23% 9.95
68 Ha Phan 20 39 51% 0.53
69 Ngốc Xấu Xí 10 40 25% 2.02
70 lê thị kiều diễm 37 40 93% 32.77
71 Nguyễn Trân 22 39 56% 6
72 Trọng Kt 30 40 75% 36.17
73 Tiểu Bảo 22 40 55% 43.38
74 Tân Pin's 29 40 73% 46.98
75 to ngoc quynh 25 40 63% 54.05
76 Cu Teo 31 32 97% 28.87
77 Boy Nhà Nghèo 21 38 55% 10.48
78 Định Mệnh 14 38 37% 49.8
79 Hải Trần 6 10 60% 53.88
80 nguyennguyennguyen 22 37 59% 60.02
81 Anh Vẫn Chờ 21 32 66% 29.1
82 Ngoc Rubbi 19 38 50% 22.47
83 Trọng Hoàng 0 1 0% 0.5
84 Gio Cua Uoc Mo 28 40 70% 52.2
85 Khong Yeu Dung Hoi 21 40 53% 56.98
86 Trần Tuyền 28 36 78% 23.58
87 nguyen phuong thao 12 34 35% 59.55
88 Moi NhOx 3 6 50% 3.62
89 Kiều Anh 12 35 34% 60.05
90 Master Dombledore 13 19 68% 9.68
91 Ha Ankdung 2 12 17% 34.53
92 Eagle Ace 2 4 50% 60.03
93 Thắngg Đẹpp Traii 0 1 0% 2.42
94 Hồngg Nhungg 18 40 45% 47.55
95 Tiên Đồng 29 37 78% 34.12
96 huynh hoai tien 30 39 77% 37.85
97 NT Cẫm Tiên 0 0 0% 0.77
98 Nguyễn Gia Hân 15 29 52% 29.43
99 Lê văn dom 28 40 70% 38.48
100 Van Phong Nguyen 19 29 66% 11.48
101 Hoàng Huyền Mai 19 40 48% 59.68
102 nguyễn thị thùy linh 19 26 73% 31.25
103 Huỳnh Quốc Cường 13 28 46% 27.7
104 Sự Nguyễn 29 39 74% 50.98
105 Kỳ Thanh 36 40 90% 7.1
106 Phạm Quốc Thắng 25 40 63% 18.47
107 Nam Lucius 35 40 88% 26.92
108 Nguyễn Phương RM 3 11 27% 25.15
109 Phan Kim Hướng 33 40 83% 30.53
110 Kenneth Roy 18 40 45% 31.75
111 nguyen ly 31 40 78% 43.58
112 nguyễn thị nhi 22 40 55% 48.18
113 Rắn Độc 38 40 95% 22.72
114 Hào Hồ 32 40 80% 57.08
115 Hoàng Phạm 26 40 65% 32.23
116 Đoàn Nhật Hiển 1 3 33% 6.83
117 Hiếu Tôm 10 17 59% 22.6
118 Lê Tuấn Tài 20 30 67% 60.13
119 BạnBè GọiTớ Là Thắng 14 15 93% 16.95
120 G'Mar Leo's 28 40 70% 39.28
121 võ tấn danh 34 40 85% 43.58
122 Nguyễn Đoan 0 0 0% 0.25
123 Kỳ Duyên 21 40 53% 24.33
124 Chí Thiện Đs 0 1 0% 3.72
125 KhẮc ĐiỆp PhẠm 0 0 0% 0.43
126 Lộc Năm Xăng 27 36 75% 60.6
127 ngocngoc 23 36 64% 35.3
128 Bảo Nguyễn 23 39 59% 51.42
129 Kyle Alison 17 39 44% 11.72
130 Jung Min Seul 17 40 43% 43.97
131 Phạm Hồng Quân 25 40 63% 28.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12