Đề luyện lý thuyết về dao động cơ

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 17 câu - Số lượt thi : 125

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dao động cơ học là

Câu 2: Dao động điều hòa là

Câu 3: Chọn câu đúng

Câu 4: Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(\omegat + \varphi)

Câu 5: Trong chương trình của vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), radian trên giây (rad/s) là đơn vị của đại lượng nào sau đây:

Câu 6: Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là

Câu 7: Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa?

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hòa?

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = \frac{A}{2}

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa

Câu 13: Dao động của một vật có phương trình: x = acosωt + asinωt. Biên độ dao động của vật là

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình dao động chất điểm không đi qua M. Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất; tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì:

Câu 15: Chọn phát biểu sai?

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai ? Đối với dao động cơ tắt dần thì: 

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = \frac{A}{2}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bảo Bối Lạc 15 17 88% 5.42
2 Le Thi Minh Hang 15 17 88% 4.95
3 Huỳnh Trúc 13 17 76% 11.77
4 Heart Steel 13 17 76% 5.33
5 lethuchang 12 17 71% 6.55
6 trantrieui 12 17 71% 7.53
7 Kí Ức Gió 12 17 71% 8.87
8 tran vu hao 11 17 65% 11.42
9 Trang Hà 11 17 65% 9.2
10 Hạnh Nguyễn 11 17 65% 16.02
11 Hạ Thiên 10 16 63% 5.62
12 nguyễn hữu quỳnh giang 6 17 35% 4.18
13 Lăng Việt 12 17 71% 10.53
14 võ văn thông 10 17 59% 16.73
15 copengoc 14 17 82% 9.43
16 Nguyễn Hưng 9 14 64% 6.13
17 tuan 0 0 0% 0.38
18 NT Như Ý'ýi 8 17 47% 12.63
19 Thầy Phạm Quốc Vượng 2 16 13% 0.22

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12